Extras din H.S./43/30.03.2023 Anexa 23

 

II.2. ÎNSCRIEREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU CANDIDAŢII DIN ETNIA RROMILOR PE LOCURILE SUBVENŢIONATE DE LA BUGET, SPECIAL ALOCATE

 

Candidatul va depune dosarul la facultate, va completa suplimentar o cerere tipizată pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct candidaţilor din etnia rromilor şi va prezenta o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civile, culturale sau politice a rromilor legal constituită, prin care se atestă apartenenţa candidatului la comunitatea rromilor (nu că este neapărat membru al respectivei organizaţii).

Recomandarea menţionată mai sus nu mai este necesar de prezentat dacă respectivul candidat este absolvent al studiilor de licenţă la Universitatea din Oradea, la studiile de licenţă a beneficiat de loc bugetat special alocat candidaţilor de etnie rromă şi la dosarul personal de la facultatea absolvită există recomandarea scrisă în original.

În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform metodologiei proprii de admitere a facultății, pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locurile cu taxă scoase la concurs. După finalizarea admiterii la nivel de facultate, candidatul din etnia rromilor primeşte statutul de admis fără taxă, admis cu taxă sau respins.

            În faza a doua participă doar candidaţii care au obţinut media la admitere cel puţin 6 (șase) şi care, la nivel de facultate, au obţinut statutul de admis cu taxă sau respins.

În cazul în care la nivel de universitate sunt înscriși mai mulți candidați decât numărul de locuri disponibile, după finalizarea admiterii la toate facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei obţinute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget, special destinate lor.  Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere iar, în limita locurilor bugetate special alocate, candidaţii primesc statutul final de „admis fără taxă pe locurile subvenţionate de la buget, special alocate” . În cazul în care candidatul nu obţine acest statut, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins).

Repartizarea locurilor pe facultăți se va face  de către CA și Senatul UO, după alocarea locurilor la nivel instituțional.

Formular

 

×

TOP