REGULAMENTUL

organizării admiterii la studii universitare de master

la Universitatea din Oradea

pentru anul universitar 2023 - 2024

 

  

CAPITOLUL I.

I.1. DISPOZIŢII GENERALE

 • În conformitate cu prevederile art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200, 205, 277 şi art. 304 alin. (17) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 • Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,

 • Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, în baza art. 76 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 • Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare,

 • Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,

Prezentul Regulament este elaborat în baza:

 • Legii Educaţiei Naţionale 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare prin ordinele 3062/2018, 5618/2019, 4205/2020, 3102/08.02.2022 şi stabileşte cadrul general pentru organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de master.

În vederea bunei desfăşurări a activităţii se constituie Comisia centrală de admitere la nivelul universităţii, numită prin decizie emisă de rectorul universităţii şi Comisii de admitere la nivelul fiecărei facultăţi. În cadrul facultăţilor se vor constitui şi comisii de rezolvare a contestaţiilor, altele decât cele de admitere.

Comisiile de admitere şi, unde e cazul, comisiile de contestaţii de la nivelul facultăţii, sunt aprobate de Consiliul facultăţii la propunerea decanului şi numite prin decizia rectorului.

Comisiile răspund de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale.

Întregul personal care participă la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere va fi instruit la nivelul fiecărei facultăţi. Cadrele didactice şi celelalte persoane, antrenate în concursul de admitere, care se abat de la respectarea normelor în vigoare sau care, prin activitatea lor, prejudiciază buna organizare şi desfăşurare a concursului, vor fi înlocuite imediat din funcţiile îndeplinite şi, dacă este cazul, sancţionate conform prevederilor legale.

Nu pot face parte din comisia de admitere persoane care se află în relaţia de afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv cu un candidat înscris la concursul de admitere.

În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la aprobarea prezentului Regulament în Senatul Universităţii din Oradea, facultăţile vor elabora Regulamentul propriu privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, care vor fi aprobate de rectorul Universităţii din Oradea şi ulterior vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul facultăţii şi publicare pe pagina web.

Regulamentul propriu ale facultăţilor vor face referire cel puţin la aspectele următoare:

 • Calendarul admiterii (înscrieri, data probelor, confirmări, afişare liste provizorii, definitive şi finale);

 • Modalitatea de desfăşurare a concursului (probe scrise sau orale);

 • Bibliografia;

 • Modalitatea de repartizare a locurilor bugetate (pe domeniu sau pe program de studii);

 • Facilităţi online pentru înscriere;

 • Criterii de admitere şi de departajare - pentru candidaţii cu medie egală ;

 • Condiţiile în care se depun contestaţii şi modul de rezolvare al

 • Criteriile de admitere pentru completarea studiilor.

 

I.2. ORGANIZAREA ADMITERII

Admiterea pentru studii universitare de master se organizează în cadrul facultăţilor, pe domenii, la programele de studii acreditate în cadrul Universităţii din Oradea, conform prevederilor legale în vigoare.

Admiterea se organizează în două sesiuni, în condiţii identice: sesiunea iulie 2023 şi, pentru eventuale locuri rămase neocupate, sesiunea septembrie 2023.

Numărul minim de studenţi pentru demararea unui program de studii se stabileşte prin Hotărâre a Senatului universităţii, cu avizul Consiliului de Administraţie, pe baza unor criterii specifice. Candidaţii vor fi informaţi, încă de la înscriere, asupra numărului minim de studenţi necesar demarării unui program de studii.

 

Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică prin probe scrise şi/sau orale pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. Stabilirea bibliografiei şi anunţarea acesteia sunt de competenţa fiecărei facultăţi.

Admiterea se susţine în limba română..

În cazul candidaților cetățeni străini care nu sunt absolvenți de an pregătitor de învățare a limbii române, modalitatea de certificare a competențelor lingvistice pentru limba română este prezentată în Anexa 1.

Candidații declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, se pot înmatricula numai în baza diplomei de bacalaureat, de licenţă, respectiv de master, recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei.

Pentru studiile universitare organizate în limba română/într-o limbă străină, admiterea se susţine în limba de predare a programului de studii respectiv. Admiterea pentru programele de studii în limba engleză,  respectiv pentru programele Facultăţii de Litere care se desfășoară bilingv, va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins. Modul de susţinere a acestei probe va fi prevăzut în Regulamentele facultăţilor. Proba de competenţă lingvistică poate fi înlocuită de documente justificative/certificate care atestă aceste compentențe, conform metodologie proprii a facultății  aprobate de Senatul UO.

Candidaţii proveniţi din medii cu risc socio - economic ridicat sau marginalizate din punct de vedere social - romi, pot beneficia de un număr de locuri bugetate garantate, în condiţiile legii.

În vederea asigurării egalității de șanse și integrării efective în viața socială facultățile vor aloca locuri pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale/dizabilități, prin regulamentul propriu, ținându-se cont de numărul studenților din aceste categorii înmatriculați în anii anteriori, precum și de solicitările acestora. În cadrul regulamentelor proprii, facultățile stabilesc, potrivit legii, măsuri privind egalitatea de şanse pentru persoanele cu dizabilități, asigurând, acolo unde este necesar, suport adiţional adaptat nevoilor adulţilor cu dizabilități, sprijinind accesul acestora în instituţiile de învăţământ superior.

La finele concursului, Comisia de admitere pe facultate va transmite Comisiei centrale de admitere, tabelul cu rezultatele obţinute de candidaţi. Documentele aferente admiterii se vor păstra la facultate.

Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de ministerul tutelar, pe baza cărora Universitatea din Oradea va elabora Regulamente distincte de admitere pentru această categorie de candidaţi.

I.3. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE

 • Concursul de admitere din sesiunea iulie 2023, respectiv sesiunea septembrie 2023 (pentru eventuale locuri rămase neocupate) se deșfășoară conform calendarului prezentat în Anexa 2.

Facultăţile stabilesc, prin Regulamentul propriu de admitere (cu condiţia încadrării între datele limită prevăzute în Anexa 2), calendarul admiterii la nivel de facultate, care va fi afişat la sediul facultăţii şi postat pe pagina web a facultăţii şi a universităţii.

Înscrierile se fac la sediile facultăţilor, conform metodologiilor proprii, după un program care va fi afişat şi postat pe pagina web a facultăţii şi a universităţii.

 

I.4. TAXE ADMITERE

În cadrul concursului de admitere se percep următoarele taxe:

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere
 • Taxa pentru contestaţii
 • Taxa de înmatriculare
 • Taxă procesare dosar (pentru candidaţi cu studii anterioare efectuate în străinătate)

Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, conform metodologiilor proprii.

Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor Universităţii din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 26 de ani:

 • orfanii;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;
 • cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat.

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copii după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;
 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăţilor.

 

I.5. CANDIDAŢII LA ADMITERE

Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii de master numai absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licenţă.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă, cu excepţia domeniului Sănătate, în cadrul căruia nu se pot urma concomitent două programe de studii.

Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăţi sau domenii din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis şi înmatriculat la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locuri subvenţionate de la buget. Candidatul admis la mai multe universităţi sau facultăţi este obligat să opteze pentru aceea la care doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original în termenul stabilit de facultate. Neprezentarea diplomelor de licenţă şi bacalaureat sau echivalente în original din vina exclusivă a candidatului admis duce la pierderea locului finanţat de la buget.

Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, care renunţă la continuarea studiilor sau decid să facă şi o a doua facultate în cadrul aceleiaşi universităţi sau într-o altă universitate beneficiază de subvenţia de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studii cu finanţarea de la buget la specializarea iniţială). Dacă prima specializare a fost studiată în regim cu taxă, cea de a doua specializare poate fi studiată cu finanţare de la bugetul de stat.

Candidaţii care se înscriu la al doilea program de studii sau continuă studii parţiale vor fi declaraţi admişi în an superior dacă:

 1. au participat la toate probele de admitere, au trecut de probele eliminatorii (dacă este cazul) şi au obţinut la concursul de admitere minim nota 6 (şase);
 2. au solicitat în scris, în momentul înscrierii la admitere, înmatricularea în an superior, pe baza actelor prezentate la dosar;
 3. dosarul candidatului a fost evaluat de Comisia de specialitate (stabilită de Consiliul facultăţii în baza Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor) şi aceasta a decis că poate fi înmatriculat în an superior;
 4. există solicitare scrisă din partea conducerii facultăţii (adresată Comisiei centrale de admitere) pentru aplicarea acestor prevederi la concursul de admitere de la facultatea respectivă, cu precizarea că nu se depăşeşte capacitatea de şcolarizare pentru anul de studii al specializării la care se vor înmatricula.

 

CAPITOLUL II.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

II.1. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

Pentru înscrierea la concursul de admitere prin prezenta fizica, candidaţii vor completa o Fișă de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. La fișa de înscriere se anexează actele de la punctele A.și B, facultăţile putând solicita şi alte documente, specificate prin Regulamentul propriu.

Pentru constituirea dosarului de concurs aferent anului universitar 2023-2024, se poate realiza înscrierea online prin încărcarea documentelor de la punctele A si B de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 1. Actele pentru candidaţi români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care au diplomă de licenţă obţinută în România:
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, însoţită de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituţie) sau, în cazul absolvenţilor promoţiei 2023, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ superior (în aceleaşi condiţii ca şi diploma de licenţă);
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, însoţită de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituţie);
 • Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) ;
 • Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) - dacă este cazul;
 • Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;
 • Carte de identitate (original pentru conformitate) şi copie;
 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere.
 • Acord de prelucrare a datelor personale – Anexa 3

 

Dosarele incomplete nu se preiau.

 

 1. Actele pentru candidaţi români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care au diplomă de licenţă obţinută în afara României:
 • Atestatul de recunoaştere a studiilor de licenţă, eliberat de ministerul tutelar;
 • Diploma de licenţă în original şi traducere legalizată în limba română;
 • Diploma de bacalaureat, în original şi traducere legalizată în limba română;
 • Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (în cazul înscrierii la programe de studii cu predare în limba română) ), conform Anexei 1;
 • Certificat de naştere în copie şi traducere legalizată în limba română;
 • Certificat de căsătorie în copie şi traducere legalizată în limba română (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie) – dacă este cazul;
 • Certificat medical din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • Patru poze tip paşaport;
 • Copie paşaport sau I (se va prezenta şi originalul pentru conformitate);
 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere.
 • Acord de prelucrare a datelor personaleAnexa 3

 

Dosarele incomplete nu se preiau.

 • Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de licenţă/adeverinţei la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia certificată „conform cu originalul” la cealaltă facultate însoţită de adeverinţă din care să reiasă acest fapt, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană, în numele candidatului, pe bază de procură notarială.

Comisiile de admitere ale facultăţilor primesc dosarele personale întocmite de candidaţi, efectuează înscrierea şi eliberează legitimaţiile de concurs (pentru candidaţii care susţin probe de concurs) numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:

 • cererile-tip de înscriere sunt completate corect;
 • candidaţii au precizat domeniul, programul / programele de studii la care doresc să concureze, precum şi disciplinele sau probele de concurs, după

După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

După încheierea înscrierii, comisiile de admitere întocmesc listele nominale cu candidaţii înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează la loc vizibil, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea primei probe.

Listele vor preciza:

 • facultatea, domeniul, programul / programele de studii la care sunt înscrişi candidaţii, ordinea de preferinţă a programelor de studii (dacă este cazul) şi probele de concurs pentru care au optat (acolo unde sunt probe la alegere);
 • repartizarea candidaţilor pe săli de concurs, iar pentru probele orale, la care examinarea se face individual, repartizarea pe serii şi săli de concurs;
 • orice sesizare a candidaţilor privind exactitatea datelor precizate pe aceste tabele se verifică imediat şi corecturile necesare se efectuează cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea primei probe, cu aprobarea preşedintelui comisiei de admitere. Aceste corecturi vor fi făcute şi în fişierele cu numele candidaţilor, până la editarea cataloagelor fără

 

II.2. ÎNSCRIEREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU CANDIDAŢII DIN ETNIA ROMILOR PE LOCURILE SUBVENŢIONATE DE LA BUGET, SPECIAL ALOCATE

 • Candidatul va depune dosarul la facultate, va completa suplimentar o Cerere tipizată Anexa .4 pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct candidaţilor din etnia romilor şi va prezenta o Recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civile, culturale sau politice a romilor legal constituită, prin care se atestă apartenenţa candidatului la comunitatea romilor (nu trebuie să fie neapărat membru al respectivei organizaţii).
 • Recomandarea menţionată mai sus nu mai este necesar de prezentat dacă respectivul candidat este absolvent al studiilor de licenţă la Universitatea din Oradea, la studiile de licenţă a beneficiat de loc bugetat special alocat candidaţilor de etnie rromă şi la dosarul personal de la facultatea absolvită există recomandarea scrisă în original.
 • În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform regulamentului propriu de admitere a facultății, pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locurile cu taxă scoase la concurs. După finalizarea admiterii la nivel de facultate, candidatul din etnia romilor primeşte statutul de admis fără taxă, admis cu taxă sau
 • În faza a doua participă doar candidaţii care au obţinut media la admitere cel puţin 5 (cinci) şi care, la nivel de facultate, au obţinut statutul de admis fără taxă, admis cu taxă sau respins.
 • În cazul în care la nivel de facultate sunt înscriși mai mulți candidați decât numărul de locuri disponibile, după finalizarea admiterii la toate facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei obţinute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget, special destinate lor, conform alocărilor pe programe de studii după primirea cifrei de școlarizare de la ministerul de resort.
 • Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere iar, în limita locurilor bugetate special alocate, candidaţii primesc statutul final de „admis fără taxă pe locurile subvenţionate de la buget, special alocate” . În cazul în care candidatul nu obţine acest statut, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate (admis fără taxă, admis cu taxă sau respins).
 • Repartizarea locurilor pe facultăți/domenii/programe de studii se va face de către Consiliul de Administrație și Senatul Universității din Oradea, după alocarea locurilor la nivel instituțional.

II.3. STABILIREA ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR CONCURSULUI

Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 6.00 (şase).

Mediile generale (punctajele) obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la facultatea la care aceştia au candidat potrivit reglementărilor proprii de admitere ale universităţii şi în conformitate cu opţiunile menţionate de candidaţi în cererea de înscriere.

Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu/program de studii, conform Regulamentului propriu a facultăţii.

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul facultăţii, pe pagina web proprie a facultăţii şi pe pagina web a universităţii. În prima etapă se afişează listele provizorii.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la facultate, în conformitate cu Regulamentul propriu de admitere, care va stipula perioada în care acestea se pot depune. Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de contestaţii din cadrul facultăţii. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.

Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice şi nici contestaţii care au la bază necunoaşterea Regulamentul de admitere.

După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi se vor afişa listele definitive (candidaţi admişi pe loc bugetat, candidaţi admişi pe loc cu taxă de şcolarizare şi candidaţi respinşi), urmând etapa de confirmare a locului ocupat prin concurs.

Afișarea rezultatelor concursurilor de admitere în cadrul Universității din Oradea se va  efectua cu anonimizarea numelui și prenumelui candidatului, prin afișarea numărului de dosar al candidatului.

 

II.4. CONFIRMAREA OCUPĂRII LOCULUI DE CĂTRE CANDIDAT SE FACE PRIN:

 • achitarea taxei de înmatriculare la casieria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei / copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii;
 • doar pentru studenţii cu taxă, plata tranşei I a taxei de şcolarizare, la casieria universităţii sau la banca parteneră (care va fi afişată pe site-ul universităţii) şi depunerea chitanţei / copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii; se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii / studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2023;
 • completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii;
 • semnarea contractului de şcolarizare.

Contractul de școlarizare, completat și semnat de candidații declarați admiși se poate transmite și online, cu obligația depunerii originalului, până la începutul anului universitar.

 

Etapa I

Confirmarea ocupării locului se va face în termenul stabilit de fiecare facultate prin Regulamentul propriu şi afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina web. În caz contrar candidaţii vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv. După expirarea acestui termen, facultăţile vor reface listele de admitere şi le vor aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare.

Etapa II

După întocmirea noilor liste, candidaţii care au fost declaraţi admişi prin redistribuire vor avea obligaţia de a confirma locul în termenul stabilit de fiecare facultate prin Regulamentul propriu şi afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina web, în caz contrar vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv.

Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afişa după finalizarea confirmărilor şi va sta la baza înmatriculării pe programe de studii. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi şi confirmaţi va fi efectuată după încheierea celor două sesiuni de admitere, pe baza listelor definitive cumulate din sesiunile iulie şi septembrie 2023, prin decizie a rectorului universităţii, până la data de 01.10.2023 (inclusiv).

Pentru confirmarea locului bugetat candidații vor transmite/depune în original diploma de licență, conform calendarului menționat în Regulamentele proprii ale facultăților, înainte de afișarea listelor finale pentru fiecare sesiune de admitere în parte. Neprezentarea diplomei de licență în termenul stabilit duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie personal candidatului, la cerere, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, pe baza actelor de identitate sau a împuternicirii notariale.

 

În situaţii bine întemeiate, rectorul universităţii poate aproba derogări de la prezenta metodologie cu condiţia respectării legislaţiei în vigoare.

 


 

Anexa 1 la Regulamentul organizării admiterii la studii universitare de master pentru anul universitar 2023 - 2024

 

Modalitatea de certificare a competențelor lingvistice pentru limba română

 

Prezenta anexă reglementează modalitatea de certificare a competențelor lingvistice pentru limba română obținute de candidați în contexte nonformale sau informale (candidații cetățeni străini care nu sunt absolvenți de an pregătitor de învățare a limbii române).

 

Acești candidați trebuie să prezinte ca piesă la dosarul de înscriere la concursul de admitere un certificat sau atestat de competență lingvistică pentru limba română de nivel minim B1 valabil, conform cadrului european comun de referință pentru limbi străine, eliberat de una din următoarele instituții:

 • Facultatea de Litere din cadrul Universității din Oradea;
 • O instituție de învățământ superior acreditată din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini;
 • Lectorate de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate / Institutul Limbii Române sau Institutul Cultural Român.

 

Anexa 2 la Regulamentul organizării admiterii la studii universitare de master pentru anul universitar 2023 - 2024

 

Calendarul concursului de admitere pentru studii universitare de master

 la Universitatea din Oradea

 

 

SESIUNEA IULIE 2023

 

 • 3 iulie - Prima zi de înscriere
 • 1 august - Data limită pentru afișarea listelor finale

 

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

 

 • 4 septembrie - Prima zi de înscriere
 • 22 septembrie - Data limită pentru afișarea listelor finale

 

 

 

 

 

 


 

×

TOP