REGULAMENTUL

organizării admiterii la studii universitare de licenţă

la Universitatea din Oradea

pentru anul universitar 2023 - 2024

 

 

 

CAPITOLUL I.

I.1. DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul regulament este elaborat în baza:

 • În conformitate cu prevederile art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200, 205, 277 şi art. 304 alin. (17) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, în baza art. 76 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare,
 • în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
 • Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare prin ordinele 3062/2018, 5618/2019, 4205/2020, 3102/08.02.2022, şi stabileşte cadrul general pentru organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă.

 

Potrivit legii, studiile universitare se pot organiza la următoarele forme de învăţământ:

 1. a) ciclul I - studii universitare de licenţă se pot organiza la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF), învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) sau învăţământ la distanţă (ID);
 2. b) ciclul II - studii universitare de master se pot organiza la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) sau învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR);
 3. c) ciclul I şi II oferite comasat se pot organiza la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF);
 4. d) ciclul III - studiile universitare de doctorat se pot organiza la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) sau învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR).

 

În vederea bunei desfăşurări a activităţii se constituie o comisie centrală de admitere la nivelul universităţii și comisii de admitere la nivelul fiecărei facultăţi.

Comisia centrală de admitere la nivelul universităţii este numită prin decizie emisă de rectorul universităţii.

În cadrul facultăţilor la care se organizează probe de concurs se vor constitui şi comisii de rezolvare a contestaţiilor, altele decât cele de admitere. Comisiile de admitere şi, unde e cazul, comisiile de contestaţii de la nivelul facultăţii, sunt aprobate de Consiliul facultăţii la propunerea decanului şi numite prin decizia rectorului.

Comisiile răspund de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, de la etapa de înscriere a candidaţilor şi până la rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale.

Întregul personal care participă la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere va fi instruit la nivelul fiecărei facultăţi. Cadrele didactice şi celelalte persoane, implicate în concursul de admitere, care se abat de la respectarea normelor în vigoare sau care, prin activitatea lor, prejudiciază buna organizare şi desfăşurare a concursului, vor fi înlocuite imediat din funcţiile îndeplinite şi, dacă este cazul, sancţionate conform prevederilor legale.

Nu pot face parte din comisia de admitere persoane care se află în relaţia de afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv cu un candidat înscris la concursul de admitere.

În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la aprobarea prezentului regulament în Senatul Universităţii din Oradea, facultăţile vor elabora regulamente proprii privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, care vor fi aprobate de rectorul Universităţii din Oradea şi ulterior vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul facultăţii şi publicare pe pagina web.

Regulamentele proprii ale facultăţilor vor face referire cel puţin la aspectele următoare:

 • Calendarul admiterii (înscrieri, data probelor – dacă este cazul, confirmări, afişare liste provizorii, definitive şi finale);
 • Condițiile și documentele necesare pentru înscriere, inclusiv condițiile și procedura de recunoaștere a diplomelor obținute în străinătate;
 • Modalitatea de desfăşurare a concursului, probele de concurs (dacă este cazul), tematica și bibliografia aferentă probelor de concurs;
 • Modalitatea de repartizare a locurilor bugetate (pe domeniu sau pe program de studii);
 • Facilităţi online pentru înscriere;
 • Criterii de admitere şi de departajare - pentru candidaţii cu medii egale;
 • Condiţiile în care se depun contestaţii şi modul de rezolvare al acestora;
 • Criteriile de selecţie pentru candidații care solicită completarea studiilor;
 • Facilităţi sau condiţii speciale pentru admiterea la studii de licenţă (distincţii - premiile I, II III, menţiune - la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de ministerul de resort sau alte criterii specifice pentru candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale şi internaţionale, menţionate distinct, etc.) ;
 • Facilităţi sau condiţii speciale pentru persoanele cu dizabilități.

 

I.2. ORGANIZAREA ADMITERII

Admiterea pentru studii universitare de licenţă se organizează în cadrul facultăţilor, pe domenii, la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu în cadrul Universităţii din Oradea, conform prevederilor legale în vigoare.

Admiterea se organizează în două sesiuni, în condiţii identice: sesiunea iulie 2023 şi, pentru eventuale locuri rămase neocupate, sesiunea septembrie 2023.

Potrivit legii, studiile universitare de licență se pot organiza la următoarele forme de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF), învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) sau învăţământ la distanţă (ID).

 • La forma de învăţământ cu frecvenţă sunt alocate locuri finanţate de la buget (fără taxă) şi locuri în regim cu taxă.

Se vor acorda cel puțin 10 locuri bugetate la nivelul universității, în cadrul cifrei de şcolarizare aprobate, absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială. În cazul în care locurile nu se ocupă, universitatea le redistribuie către ceilalţi candidaţi.

Absolvenţii de licee situate în mediul rural pot candida pe locurile subvenţionate de la buget, alocate în condițiile legii. Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaţii absolvenţi de licee situate în mediul rural este prezentată în paragraful II.2. al prezentului regulament. Lista liceelor din mediul rural poate fi accesată la adresa web: https://www.edu.ro/studii-licență.

Candidaţii proveniţi din medii cu risc socio - economic ridicat sau marginalizate din punct de vedere social - romi, pot beneficia de un număr de locuri bugetate garantate, în condiţiile legii.

În vederea asigurării egalității de șanse și integrării efective în viața socială facultățile vor aloca locuri bugetate pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale/dizabilități, prin regulamentul propriu, ținându-se cont de numărul studenților din aceste categorii înmatriculați în anii anteriori, precum și de solicitările acestora. În cadrul regulamentelor proprii, facultățile stabilesc, potrivit legii, măsuri privind egalitatea de şanse pentru persoanele cu dizabilități, asigurând, acolo unde este necesar, suport adiţional adaptat nevoilor adulţilor cu dizabilități, sprijinind accesul acestora în instituţiile de învăţământ superior.

 

 • Formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă se organizează numai în regim cu taxă de şcolarizare.

Admiterea la formele de învăţământ cu frecvenţă, învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă se realizează pe baza aceloraşi criterii. Pentru fiecare dintre cele trei forme de învățământ se vor întocmi liste distincte ale candidaţilor admiși pe locurile destinate.

Numărul minim de studenţi pentru demararea unui program de studii se stabileşte prin Hotărâre a Senatului Universităţii, cu avizul Consiliului de Administraţie, pe baza unor criterii specifice. Candidaţii vor fi informaţi, încă de la înscriere, asupra numărului minim de studenţi necesar demarării unui program de studii.

Admiterea se susţine în limba română. Pentru programele universitare şcolarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidatului, concursul de admitere se poate susţine şi în limba maghiară, conform regulamentelor proprii ale facultăţilor.

La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii Uniunii Europene şi din state terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz.

În cazul candidaților cetățeni străini care nu sunt absolvenți de an pregătitor de învățare a limbii române, modalitatea de certificare a competențelor lingvistice pentru limba română este prezentată în Anexa 1.

Pentru candidații care au urmat studiile într-o limbă de circulaţie internaţională sau într-o limbă a minorităţilor naţionale, certificarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat, emisă de unităţile de învăţământ autorizate/acreditate din România.

 

Pentru studiile universitare organizate în limba română sau maghiară/într-o limbă străină, admiterea se susţine în limba de predare a programului de studii respectiv.

La admiterea pentru programele de studii în limba engleză sau maghiară, respectiv pentru programele Facultăţii de Litere care se desfășoară bilingv.

Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de ministerul tutelar, pe baza cărora Universitatea din Oradea va elabora regulamente distincte de admitere pentru această categorie de candidaţi. Candidații declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, se pot înmatricula numai în baza diplomei de bacalaureat, de licenţă, respectiv de master, recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei.

 

La finele concursului, Comisia de admitere pe facultate va transmite Comisiei Centrale de Admitere un dosar cuprinzând variantele de subiecte/grile, procesul verbal de extragere a subiectului/grilei, baremurile de corectare și, în cazul probelor eliminatorii, tabelul cu rezultatele obținute de candidați la aceste probe.

I.3. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE

 • Concursul de admitere din sesiunea iulie 2023, respectiv sesiunea septembrie 2023 (pentru eventuale locuri rămase neocupate) se deșfășoară conform calendarului prezentat în Anexa 2.

Facultăţile stabilesc prin regulamentele proprii de admitere calendarul admiterii la nivel de facultate (cu condiţia încadrării în datele limită prevăzute în Anexa 2). Calendarul va fi afişat la sediul facultăţii şi postat pe pagina web a facultăţii şi a universităţii.

Înscrierile se fac la sediile facultăţilor, conform regulamentelor proprii, după un program care va fi afişat şi postat pe pagina web a facultăţii şi a universităţii.

 

I.4. TAXE ADMITERE

În cadrul concursului de admitere se percep următoarele taxe:

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere
 • Taxa pentru contestaţii
 • Taxa de înmatriculare
 • Taxă procesare dosar (pentru candidaţi cu studii anterioare efectuate în străinătate)

Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, conform propriilor regulamente.

Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor Universităţii din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere, următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 26 de ani:

 • orfanii;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;
 • cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat;
 • cei care au obţinut în perioada studiilor liceale premii/distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copii după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;
 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
 • documente care să ateste obţinerea în perioada studiilor liceale de distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere ale facultăţilor.

 

I.5. CANDIDAŢII LA ADMITERE

Au dreptul să participe la concursul de admitere absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de ME beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă, cu excepția domeniului Sănătate, în cadrul căruia nu se pot urma concomitent două programe de studii.

Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăţi sau domenii din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis şi înmatriculat la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locuri subvenţionate de la buget. Candidatul admis la mai multe universităţi sau facultăţi este obligat să opteze pentru aceea la care doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original în termenul stabilit de facultate.

Neprezentarea diplomei de bacalaureat sau echivalentă în original din vina exclusivă a candidatului admis duce la pierderea locului finanţat de la buget.

Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, care renunţă la continuarea studiilor sau decid să facă şi o a doua facultate în cadrul aceleiaşi universităţi sau într-o altă universitate beneficiază de subvenţia de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studii cu finanţarea de la buget la specializarea iniţială). Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi. Dacă prima specializare a fost studiată în regim cu taxă, cea de a doua specializare poate fi studiată cu finanţare de la bugetul de stat.

Candidaţii care se înscriu la a doua specializare sau continuă studii parţiale vor fi declaraţi admişi în an superior dacă:

 1. au participat la toate probele de admitere, au trecut de probele eliminatorii (dacă este cazul) şi au obţinut la concursul de admitere minim nota 5 (cinci);
 2. au solicitat în scris, în momentul înscrierii la admitere, înmatricularea în an superior, pe baza actelor prezentate la dosar;
 3. dosarul candidatului a fost evaluat de Comisia de specialitate (stabilită de Consiliul facultăţii în baza Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor) şi aceasta a decis că poate fi înmatriculat în an superior;
 4. există solicitare scrisă din partea conducerii facultăţii (adresată Comisiei centrale de admitere) pentru aplicarea acestor prevederi la concursul de admitere de la facultatea respectivă, cu precizarea că nu se depăşeşte capacitatea de şcolarizare pentru anul de studii al specializării la care se vor înmatricula.

 

CAPITOLUL II.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

II.1 ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în regulamentul propriu de admitere.

Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

În cazul în care se optează pentru asigurarea facilităţilor online pentru înscriere este necesar să se solicite datele de identificare personale, conform cărţii de identitate/paşaportului. Înscrierea online se va realiza prin încărcarea documentelor de către candidaţi cu asumarea responsabilităţii de către aceştia cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o Fișă de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. La fișa de înscriere se anexează actele prezentate în paragrafele A și B de mai jos, facultăţile putând solicita şi alte documente, specificate prin regulamentele proprii.

Candidaţii pentru locurile destinate beneficiarilor de protecție specială, conform Legii nr. 272/2004 republicată, vor adăuga, în plus față de documentele necesare completării dosarului de înscriere, acte doveditoare privind încadrarea lor în acestă categorie (adeverinţă de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau de plasament familial).

 1. Actele pentru candidaţi români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care au diplomă de bacalaureat obţinută în România:
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, însoţită de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituţie) sau, în cazul liceelor la care nu  s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2023, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ (în aceleaşi condiţii ca şi diploma de bacalaureat).

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au obligaţia să depună în original, până la data stabilită prin regulamentul propriu de admitere, diploma  /atestatul de recunoaştere a diplomei /adeverinţa de bacalaureat/licenţă/disertaţie la secretariatul facultăţii /departamentului. Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat/licenţă/master în sesiunile anului şcolar/universitar curent.

Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/disertaţie/atestatului de recunoaştere a diplomei sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit prin regulamentul propriu de admitere, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.

 • Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) ;
 • Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) - dacă este cazul;
 • Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;
 • Carte de identitate (original pentru conformitate) şi copie;
 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere;
 • Acord de prelucrare a datelor personaleAnexa 3.

Dosarele incomplete nu se preiau.

 

 1. Actele pentru candidaţi români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care au diplomă de bacalaureat obţinută în afara României:
 • Atestatul de recunoaştere a studiilor liceale, eliberat de ministerul tutelar;
 • Diploma de bacalaureat în original şi traducere legalizată în limba română;
 • Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (în cazul înscrierii la programe de studii cu predare în limba română), conform Anexei 1;
 • Certificat de naştere în copie şi traducere legalizată în limba română;
 • Certificat de căsătorie în copie şi traducere legalizată în limba română (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie) – dacă este cazul;
 • Certificat medical din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • Patru poze tip paşaport;
 • Copie paşaport sau I (se va prezenta şi originalul pentru conformitate);
 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere.
 • Acord de prelucrare a datelor personaleAnexa 3

Dosarele incomplete nu se preiau.

 • Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat/adeverinţei la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia certificată „conform cu originalul” la cealaltă facultate însoţită de adeverinţă din care să reiasă acest fapt, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile
 • Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.

 

Comisiile de admitere ale facultăţilor primesc dosarele personale întocmite de candidaţi, efectuează înscrierea şi eliberează legitimaţiile de concurs (pentru candidaţii care susţin probe de concurs) numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:

 • cererile-tip de înscriere sunt completate corect;
 • candidaţii au precizat domeniul, programul/programele de studii şi forma de învăţământ la care doresc să concureze, precum şi disciplinele sau probele de concurs, după

După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

După încheierea înscrierii, comisiile de admitere întocmesc listele nominale cu candidaţii înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează la loc vizibil, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea primei probe.

Listele conțin următoarele informații:

 • facultatea, domeniul, programul/programele de studii şi forma de învăţământ la care sunt înscrişi candidaţii, ordinea de preferinţă a programelor de studii (dacă este cazul) şi probele de concurs pentru care au optat (acolo unde sunt probe la alegere);
 • repartizarea candidaţilor pe săli de concurs, iar pentru probele orale, la care examinarea se face individual, repartizarea pe serii şi săli de concurs (numai pentru facultăţile care au probe de concurs).

Orice sesizare a candidaţilor privind exactitatea datelor precizate pe aceste tabele se verifică imediat şi corecturile necesare se efectuează cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea primei probe, cu aprobarea preşedintelui comisiei de admitere. Aceste corecturi vor fi făcute şi în fişierele cu numele candidaţilor, până la editarea cataloagelor fără note.

 

II.2. ÎNSCRIEREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU CANDIDAŢII ABSOLVENŢI DE LICEE SITUATE ÎN MEDIUL RURAL PE LOCURILE SUBVENŢIONATE DE LA BUGET ALOCATE ÎN CONDIŢIILE LEGII (numiți în continuare candidați „RURAL”)

Repartizarea locurilor destinate candidaților „rural” pe facultăți se va face de către Consiliul de Administrație și Senatul Universitățíi din Oradea, după alocarea locurilor la nivel instituțional.     

Candidatul „rural” va depune dosarul la facultate, iar pe fişa de înscriere va bifa opţiunea „candidat absolvent al unui liceu situat în mediul rural”.

În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform regulamentului propriu de admitere a facultăţii, pe locurile destinate candidaților „rural”, subvenţionate de la buget sau pe locurile cu taxă scoase la concurs. După finalizarea admiterii la nivel de facultate, candidatul „rural” primeşte statutul de admis pe loc destinat candidaților absolvenți de licee din mediul rural, admis fără taxă, admis cu taxă sau respins.

În faza a doua participă doar candidaţii „rural” care au obţinut media la admitere cel puţin 5 (cinci) şi care, la nivel de facultate, nu au obținut loc destinat candidaților absolvenți de licee din mediul rural dar au obţinut statutul de admis fără taxă, admis cu taxă sau respins.

Locurile destinate candidaților „rural” care nu au fost ocupate în urma admiterii la facultate vor fi redistribuite prin decizia Rectorului către facultățile care au candidați din mediul rural și care au obţinut statutul de admis fără taxă, admis cu taxă sau respins (cu media de admitere cel puțin 5).

Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună a candidaților înscriși pe locurile destinate absolvenților din mediul rural în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere iar, în limita locurilor bugetate special alocate, candidaţii primesc statutul final de „admis fără taxă pe locurile subvenţionate de la buget, special alocate”. În cazul în care candidatul nu obţine acest statut, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate (admis fără taxă, admis cu taxă sau respins).

 

II.3. ÎNSCRIEREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU CANDIDAŢII DIN ETNIA ROMILOR PE LOCURILE SUBVENŢIONATE DE LA BUGET ALOCATE ÎN CONDIŢIILE LEGII

Candidatul va depune dosarul la facultate, va completa suplimentar o Cerere tipizată Anexa 4 pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct candidaţilor din etnia romilor şi va prezenta o Recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civile, culturale sau politice a romilor legal constituită, prin care se atestă apartenenţa candidatului la comunitatea romilor (nu trebuie să fie neapărat membru al respectivei organizaţii).

În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform regulamentului propriu de admitere a facultății, pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locurile cu taxă scoase la concurs. După finalizarea admiterii la nivel de facultate, candidatul din etnia romilor primeşte statutul de admis fără taxă, admis cu taxă sau respins.

În faza a doua participă doar candidaţii care au obţinut media la admitere cel puţin 5 (cinci) şi care, la nivel de facultate, au obţinut statutul de admis fără taxă, admis cu taxă sau respins.

În cazul în care la nivel de facultate sunt înscriși mai mulți candidați decât numărul de locuri disponibile, după finalizarea admiterii la toate facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei obţinute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget, special destinate lor, conform alocărilor pe programe de studii după primirea cifrei de școlarizare de la ministerul de resort.

Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere iar, în limita locurilor bugetate special alocate, candidaţii primesc statutul final de „admis fără taxă pe locurile subvenţionate de la buget, special alocate”. În cazul în care candidatul nu obţine acest statut, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate (admis fără taxă, admis cu taxă sau respins).

Repartizarea locurilor pe facultăți/domenii/programe de studii se va face de către Consiliul de Administrație și Senatul Universității din Oradea, după alocarea locurilor la nivel instituțional.

 

II.4. STABILIREA ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR CONCURSULUI

Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5.00 (cinci) sau decât un număr de puncte echivalent cu aceasta.

Mediile generale (punctajele) obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la facultatea la care aceştia au candidat potrivit reglementărilor proprii de admitere ale universităţii şi în conformitate cu opţiunile menţionate de candidaţi în cererea de înscriere.

La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licență, în baza autonomiei universitare, pot fi luate în considerare medii de la discipline din anii de studii liceale, notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat sau alte criterii specifice conform metodologiilor proprii ale facultăților.

Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu/program de studii, conform regulamentului propriu al facultăţii.

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul facultăţii, pe pagina web proprie a facultăţii şi pe pagina web a universităţii. În prima etapă se afişează listele provizorii.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la facultate, în conformitate cu Regulamentul propriu de admitere, care va stipula perioada în care acestea se pot depune. Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de contestaţii din cadrul facultăţii. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.

Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice şi nici contestaţii care au la bază necunoaşterea regulamentului de admitere.

După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi se vor afişa listele definitive (candidaţi admişi pe loc bugetat, candidaţi admişi pe loc cu taxă de şcolarizare şi candidaţi respinşi), urmând etapa de confirmare a locului ocupat prin concurs.

Afișarea rezultatelor concursurilor de admitere în cadrul Universității din Oradea se va  efectua cu anonimizarea numelui și prenumelui candidatului, prin afișarea numărului de dosar al candidatului.

 

II.5. CONFIRMAREA OCUPĂRII LOCULUI DE CĂTRE CANDIDAT SE FACE PRIN:

 • achitarea taxei de înmatriculare la casieria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei / copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii;
 • doar pentru studenţii cu taxă, plata tranşei I a taxei de şcolarizare, la casieria universităţii sau la banca parteneră (care va fi afişată pe site-ul universităţii) şi depunerea chitanţei / copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii. Se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii / studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2023;
 • completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii;
 • semnarea contractului de şcolarizare.

Contractul de școlarizare, completat și semnat de candidații declarați admiși se poate transmite și online, cu obligația depunerii originalului, până la începutul anului universitar.

 

Etapa I

Confirmarea ocupării locului se va face în termenul stabilit de fiecare facultate prinRegulamentul propriu şi afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina web. În caz contrar candidaţii vor pierde definitiv locul ocupat prin admitere. După expirarea acestui termen, facultăţile vor reface listele de admitere şi le vor aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare.

Etapa II

După întocmirea noilor liste, candidaţii care au fost declaraţi admişi prin redistribuire vor avea obligaţia de a confirma locul în termenul stabilit de fiecare facultate prinRegulamentul propriu şi afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina web, în caz contrar vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv.

Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afişa după finalizarea confirmărilor şi va sta la baza înmatriculării pe programe de studii. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi şi confirmaţi va fi efectuată după încheierea celor două sesiuni de admitere, pe baza listelor definitive cumulate din sesiunile iulie şi septembrie 2023, prin decizie a rectorului universităţii, până la data de 01.10.2023 (inclusiv).

Pentru confirmarea locului bugetat, candidații vor transmite/depune în original diploma de bacalaureat sau, după caz, atestatul de recunoaștere a diplomei, respectiv adeverința de bacalaureat, conform calendarului menționat în Regulamentele proprii ale facultăților, înainte de afișarea listelor finale pentru fiecare sesiune de admitere în parte.

Neprezentarea diplomei/atestatului/adeverinței în termenul stabilit duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie personal candidatului, la cerere, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, pe baza actelor de identitate sau a împuternicirii notariale.

 

II.6. DISPOZIȚII FINALE

 1. În conformitate cu prevederile Legii nr 221/2019, Universitatea din Oradea acordă, în cifra de școlarizare aprobată, un număr de 15 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Se acordă 1 loc fiecărei facultăți, iar facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin Regulamentul propriu de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.

După primul an de studii, cele 15 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 1. În situaţii bine întemeiate, rectorul universităţii poate aproba derogări de la prezentul regulament cu condiţia respectării legislaţiei în vigoare.

 

 

Anexa 1 la Regulamentul organizării admiterii la studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2023 - 2024

 

Modalitatea de certificare a competențelor lingvistice pentru limba română

 

Prezenta anexă reglementează modalitatea de certificare a competențelor lingvistice pentru limba română obținute de candidați în contexte nonformale sau informale (candidații cetățeni străini care nu sunt absolvenți de an pregătitor de învățare a limbii române).

 

Acești candidați trebuie să prezinte ca piesă la dosarul de înscriere la concursul de admitere un certificat sau atestat de competență lingvistică pentru limba română de nivel minim B1 valabil, conform cadrului european comun de referință pentru limbi străine, eliberat de una din următoarele instituții:

 • Facultatea de Litere din cadrul Universității din Oradea;
 • O instituție de învățământ superior acreditată din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini;
 • Lectorate de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate / Institutul Limbii Române sau Institutul Cultural Român.

 

 

Anexa 2 la Regulamentul organizării admiterii la studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2023 - 2024

 

 

Calendarul concursului de admitere pentru studii universitare de licență

la Universitatea din Oradea

 

 

SESIUNEA IULIE 2023

 

 • 3 iulie - Prima zi de înscriere
 • 1 august - Data limită pentru afișarea listelor finale

 

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

 

 • 4 septembrie - Prima zi de înscriere
 • 22 septembrie - Data limită pentru afișarea listelor finale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

TOP