GHIDUL ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

SESIUNEA  SEPTEMBRIE  2023

Prezentul Ghid sintetizează calendarul admiterii, criteriile de admitere și numărul de locuri scoase la concurs de fiecare facultate în parte. Pentru toate detaliile specifice admiterii fiecărei facultăți se vor consulta Regulamentele proprii, afișate pe pagina web a facultății respective.

Informațiile generale referitoare la admitere, actele necesare la dosarul de înscriere, desfășurarea admiterii pentru locurile bugetate special alocate unor categorii de candidați, confirmarea locului ocupat și alte informații sunt detaliate în Regulamentul

organizării admiterii la studii universitare de master pentru anul universitar 2023– 2024 a Universității din Oradea, afișată pe site-ul universității.

 

 1. FACULTATEA DE ARTE

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408129

Înscrierile se fac de luni până vineri  între orele 9.00 – 16.00, iar sâmbătă între orele 9.00 – 12.00 la secretariatul facultăţii sau online prin încărcarea documentelor de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

DEPARTAMENTUL DE MUZICĂ

Sesiunea Septembrie 2023:

Înscrierea candidaţilor: 04.09 - 08.09. 2023

Susţinerea examenului: 11.09.2023

Afişarea rezultatelor: 12.09.2023

Contestaţii: 12.09-13.09.2023

Confirmări: 13.09 - 15.09.2023

Afişarea rezultatelor finale: 18.09.2023

DEPARTAMENTUL DE ARTE VIZUALE

Sesiunea Septembrie 2023:

Înscrierea candidaţilor: 04.09 - 08.09. 2023

Susţinerea examenului: 13.09.2023

Afişarea rezultatelor: 13.09.2023

Contestaţii: 13.09-14.09.2023

Confirmări: 14.09 - 18.09.2023

Afişarea rezultatelor finale: 19.09.2023

 

 

Nr crt

Domeniu de master

Program de studii

Durata/ nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Arte vizuale

 

Arte plastice și multimedia

2 ani

120 credite

0

20

Proba 1 ELIMINATORIE:

Schiţă de idee pe o temă dată

Proba 2 100%:

Susţinerea unui proiect propus de candidat (20 minute)

Proiectul va fi însoţit de o mapă cu lucrări aferente proiectului.

Departajarea în caz de medii egale:

-media examenului de licenţă

-media ultimului an de studiu de la licență

Design de obiect, modă și ambient

0

23

2

Muzică

Arta dirijorala

2 ani

120 credite

6

23

PROBA 1 ELIMINATORIE:

Solfegiu la prima vedere

PROBA 2 DE SPECIALITATE:

a. Prezentarea concepţiei gestice și interpretative asupra unei lucrări alese de către candidat dintr-o listă publicată la avizierul și pe site-ul facultății cu 48 de ore înaintea datei de susţinere a probei (50 % din nota finală).

b.Susţinerea orală a proiectului temei de cercetare pe care şi-o propune candidatul în vederearea realizăril lucrării de disertaţie (50 % din nota finală)

Departajarea în caz de medii egale:

- nota obținută la subproba a.

- media examenuluide licență.

- media generală a anilor de licență

Vocal și instrumental în arta muzicală camerală

4

22

PROBA 1 ELIMINATORIE:

Solfegiu la prima vedere (admis/respins)

PROBA 2 DE SPECIALITATE:

a. Probă practică, constând în interpretarea a două piese de stiluri diferite la instrument, respectiv vocal. Candidaţii pot cânta şi din partitură. (50 % din nota finală)

b.Susţinerea proiectului temei de cercetare pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaţie (50 % din nota finală).

Departajarea în caz de medii egale:

- nota obținută la subproba a.

- media examenului de licență.

- media generală a anilor de licență

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (5 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român ( 72 locuri pe universitate)

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

 

 

 1. FACULTATEA DE CONSTRUCŢII, CADASTRU ŞI ARHITECTURĂ

Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 4, tel. 0259 422421

Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-15 în zilele lucrătoare sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Sesiunea SEPTEMBRIE 2023

Înscrierea candidaţilor

Proba de concurs – (Eseu transmis online 04 – 14.09.2023 )

04 – 14.09.2023

15.09.2023

 

Afişarea rezultatelor preliminare

16.09.2023

 

Depunerea contestaţiilor

18.09.2023 orele 9-12

 

Rezolvarea contestaţiilor şi confirmarea ocupării locului

19 – 20.09.2023

 

Redistribuirea candidaţilor şi afişarea rezultatelor finale

21.09.2023

 

Nr crt

Domeniu de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1

Inginerie civilă şi instalaţii

Construcţii inteligente şi sustenabile

2ani/

120

credite

1

42

Proba de concurs constă în elaborarea unui eseu pe o tema dată, care se va transmite online

Media admitere =

0,3 x Nota la eseu + 0,7 x Media la examenul de diplomă

 

Criteriu de departajare al candidaţilor: Nota la proba 1 a examenului de diplomă

2

Inginerie geodezică

Sisteme geoinformatice în cadastru și urbanism

2 ani / 120 credite

9

35

Proba de concurs constă în elaborarea unui eseu pe o tema dată, care se va transmite online

Media admitere =

0,3 x Nota la eseu + 0,7 x Media la examenul de diplomă

 

Criteriu de departajare al candidaţilor: Nota la proba 1 a examenului de diplomă

               

 

 1. FACULTATEA DE DREPT

Bd. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 408457

Înscrierile se fac online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Sesiunea Septembrie 2023:

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Septembrie 2023: 

04 – 15 septembrie 2023 – Înscrierea candidaţilor

18 septembrie 2023 – Afişarea listelor iniţiale

18 septembrie 2023 – Depunerea contestațiilor

18 septembrie 2023 – 21 septembrie 2023 - Perioada de confirmări

22 septembrie 2023 – Afişarea listelor finale

Nr crt

Domeniu de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

 

Drept

Drept penal şi procedură penală

3 semestre/

90 credite

0

29

Nota la admitere = 50% media licenţă + 50% Referat

 

Drept

Drept civil şi procedură civilă

1 an/

60 credite

0

36

 

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

2 ani/ 120

credite

0

22

 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul DREPT

 1. Media notelor de la disciplinele: Drept penal. Partea generală, Drept penal. Partea specială şi Drept procesual penal.
 2. Media notelor de la disciplinele: Drept civil. Partea generală şi persoanele, Drept civil. Drepturi reale şi Obligaţii, Drept civil. Contracte şi Succesiuni, Drept procesual civil.

 

Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

 1. Media notelor de la disciplinele: Drept constituţional, Drept administrativ, Dreptul muncii şi securităţii sociale.

Pentru absolvenţii altor specializări – media disciplinelor socio–umane studiate în timpul facultăţii

 1. Criteriu suplimentar de departajare - interviu

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (5 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român ( 72 locuri pe universitate)

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

 

 1. FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408124, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Înscrierea la concursul de admitere se va face la sediul facultății, strada Universității nr. 1, Pavilion C, etajul II,  între orele 9.00-15.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

            Sesiunea Septembrie 2023:

14 septembrie – 15 septembrie 2023 – înscrierea candidaţilor 

18 septembrie 2023 – verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu – probă orală

18 septembrie 2023  – afişarea rezultatelor provizorii

19 septembrie 2023 – 20 septembrie 2023 confirmarea acceptării locului – etapa I

20 septembrie 2023 - afişarea rezultatelor după etapa I

21 septembrie 2023 confirmare candidaţi admişi prin redistribuire – etapa a II – a, până la ora 13.00

21 septembrie  2023 – afişarea rezultatelor finale

 

Nr crt

Domeniu de master

Program de studii

Durata/ nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1

 

 

 

 

 

 

 

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

 

 

 

 

 

 

 

 

Educaţie fizică şi antrenament sportiv

2 ani

120 credite

 

0

26

1. Media examenului de licenţă 50%;

2. Media generală a anilor de studiu din ciclul de licență 50%.

Criterii de departajare pentru candidaţii cu medie egală:

1. absolvent al programului de studiu Educație fizică și sportivă sau Educație fizică și sport pentru specializarea Educaţie fizică şi antrenament sportiv, respectiv al programului de studiu Kinetoterapie și motricitate specială sau Kinetoterapie pentru specializarea Kinetoterapie în reeducarea funcţională;

2. absolvent al unui program de studiu din domeniul Știința sportului și educației fizice;

3. nota de la lucrarea de licenţă;

4. media de la bacalaureat

Kinetoterapie în reeducarea funcţională

0

22

2

Geografie

Gestiunea şi planificarea teritoriului asistată de GIS

2 ani

120 credite

8

56

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu 50% - proba orală - candidatul trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci);

Media examenului de licenţă 50%

Departajarea în caz de  medii egale:

1. nota la lucrarea de licenţă

2.media examenului de bacalaureat

 

Test eliminatoriu de limba engleză notat admis/respins

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu 50% - proba orală - candidatul trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci);

Media examenului de licenţă 50%

Departajarea în caz de  medii egale:

1. nota la lucrarea de licenţă

2.media examenului de bacalaureat

Tourism management and planning (în limba engleză)**

9

57

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (5 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român ( 72 locuri pe universitate)

** Candidații care au studiat și promovat limba engleză pe parcursul unui program de licență sau dețin un certificat de competență lingvistică pentru limba engleză sau au fost admiși la un alt program cu predare în limba engleză, nu trebuie să mai susțină proba eliminatorie, fiind declarați admiși. Aceştia vor depune la înscriere un act justificativ care să ateste situația invocată.

 

 1. FACULTATEA DE INFORMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408161

Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-16 în zilele lucrătoare și sâmbăta între orele 9.00-12.00

Sesiunea Septembrie 2023:

 1. Concursul de admitere

Înscrierea candidaţilor   4.09.23 (ora 8:00) – 15.09.23 (ora 14:00)

Proba de concurs (proba orală – interviu)            15.09.23 (ora 15:00)

Afişarea rezultatelor preliminare  15.09.23 (ora 20:00)

Depunerea contestaţiilor            18.09.23 (ora 8:00 – 14:00)

Afișarea rezultatelor după contestaţii      18.09.23 (ora 16:00)

 1. Confirmarea locurilor obţinute prin concurs

Confirmarea locurilor obţinute prin concurs         19.09.23 (ora 8:00) – 22.09.23 (ora 12:00)

Afişarea rezultatelor finale          22.09.23 (ora 16:00)

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Biologie

Biodiversitatea şi monitorizarea ecosistemelor

2 ani / 120 credite

0

57

Diploma de licenţă

Media de admitere se calculează ca medie ponderată, astfel:

ML = Media de licență

NPC = Nota probei de concurs

 

2.

Chimie

Chimie structurală şi aplicativă

4

33

3.

Fizică

Fizica explorărilor şi terapiilor biomedicale

7

35

4.

Informatică

Sisteme distribuite în internet

0

25

5.

Matematică

Structuri matematice fundamentale

1

36

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (5 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român ( 72 locuri pe universitate)

Criterii de departajare la medii egale: în următoare ordine de prioritate:

 1. nota de la Proba 1 a examenului de licenţă,
 2. media generală la bacalaureat.

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

 

 1. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408 104, 0259 408204

 

Înscrierile se fac în sala A003 (Pavilion A, parter) între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta între orele 9.00 – 12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale, la adresa  de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Sesiunea Septembrie 2023:

24.06.2023 ora  10                    - Postarea pe site-ul facultății (https://ieti.uoradea.ro/ro/admitere) a bibliografiei pentru Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu și a sălilor alocate pentru susținerea probei

11.09.2023 - 20.09.2023 ora 10  - Înscrieri (fizic la sala A009 sau online)

20.09.2023 ora 11                     - Susținerea Probei de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu

                                                (în sălile alocate la pct. a pentru fiecare domeniu de studiu)

20.09.2023 ora 16                     - Afișarea rezultatelor la Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu, la sala A009 și la https://ieti.uoradea.ro/ro/admitere

20.09.2023 ora 17         - Afișare liste primare - la sala A009 și la https://ieti.uoradea.ro/ro/admitere

21.09.2023 - 22.09.2023 ora 12  -Confirmări - la sala A009

22.09.2023 ora 14                     - Afișare liste finale - la sala A009 și la https://ieti.uoradea.ro/ro/admitere

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Management în tehnologia informaţiei

2 ani/ 120 credite

0

10

 

 

 

Media de admitere = 75% x Media la Examenul de Diplomă/Licență + 25% x Nota la Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu

 

 

 

2.

Ingineria sistemelor

Sisteme automate avansate

 

1

33

3.

Inginerie electrică

Sisteme avansate în inginerie electrică

1

24

4.

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii

8

48

5.

Inginerie şi management

Management şi comunicare în inginerie

0

32

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (5 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român ( 72 locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare la medii egale

 1. Departajarea la medii egale: Media la examenul de Diplomă/Licenţă.
 2. În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de Nota la Proba de Verificare a Cunoştinţelor Specifice Domeniului de Studiu.
 3. În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de Nota obţinută la Proiectul / Lucrarea de Diplomă / Licenţă la examenul de Diplomă/Licenţă.
 4. În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de nota obţinută la proba Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate a examenului de Diplomă/Licenţă.
 5. În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de Media la Examenul de Bacalaureat.

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

 

 

 1. FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Str. Universităţii nr. 1, tel.:  + 4 0259 408 106

Înscrierile se fac între orele 9:00 – 16:00, în zilele lucrătoare (de luni până vineri), sălile E 202 și A 107, campus central.

Sesiunea Septembrie 2023:

04 – 15 septembrie 2023 - înscrierea candidaţilor;

18 septembrie, ora 10:00 – susținerea probei orale

18 septembrie 2023, ora 17:00 - afişarea rezultatelor preliminare;

19 – 21 septembrie 2023 - confirmarea candidaţilor admişi – etapa I;

21 septembrie 2023, ora 17:00 – afişarea rezultatelor în urma etapei I;

22 septembrie 2023, până la ora 12:00 – confirmarea candidaţilor admişi – etapa a II-a;

22 septembrie 2023, ora 17:00 - afișarea listelor finale cu rezultatele concursului de admitere.

Nr. crt.

Domeniu de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Inginerie energetică

Energii regenerabile

2 ani

120 credite

0

35

MA = 0,7×ML + 0,3×MPO

unde:

MA – media la concursul de admitere;

ML – media la examenul de absolvire a studiilor de licenţă (examen de diplomă / licență);

MPO – media la proba orală.

 

Managementul sistemelor de energie

0

20

2.

Inginerie şi management

Managementul calităţii şi protecţia consumatorului în domeniul textile-pielărie

1

30

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (5 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român ( 72 locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare la medii egale:

diploma de licenţă în acelaşi domeniu de studiu cu cel al programului de master;

nota obţinută la proba „Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate”, din cadrul examenului de diplomă / licenţă;

media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat.

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

 

 1. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ

Str. Universităţii nr. 1, tel.: 0259 408136, 0259 408141

Înscrierile se fac:

Online, pe platforma pusă la dispoziție de către Universitatea din Oradea, prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

La sediul facultății, în Pavilionul B, parter, sala B 016, între orele 9.00 – 15.00, în zilele lucrătoare.

 

Sesiunea SEPTEMBRIE 2023:

4 - 13 septembrie 2023 - Înscrierea candidaţilor

14 septembrie 2023 - Susţinerea probei eliminatorii Limba engleză (numai pentru candidații la programul de studii Sisteme mecatronice avansate – în limba engleză);

14 septembrie 2023 - Susținerea probei orale de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu (pentru toți candidații);

18 septembrie 2023 - Afişarea rezultatelor preliminare;

19 - 20 septembrie 2023 - Confirmarea rezultatelor (Etapa I);

22 septembrie 2023, până la ora 1200 - Afişarea rezultatelor finale;

   22 septembrie 2022, până la ora 1400 - Confirmarea rezultatelor

Nr crt

Domeniu de master

Program d estudii

Durata/

nr.credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Ingineria autovehiculelor

Sisteme şi tehnologii avansate în        ingineria autovehiculelor

2 ani/ 120 credite

1

33

Probă orală, de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu

MA = 0,4 ML + 0,6 NP

unde:

MA = Media Admitere

ML = Media Examenului de Licenţă / Diplomă

N= Nota obţinută la Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu.

2.

Inginerie industrială

Concepţie, fabricaţie şi management asistate de calculator

0

36

3.

Inginerie şi management

Inginerie economică şi management pentru afaceri

0

34

4.

Mecatronică şi robotică

Sisteme mecatronice avansate  (în limba engleză)

0

63

Proba eliminatorie de Limba engleză (calificativ admis/respins)

Probă orală, de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu

MA = 0,4 ML + 0,6 NP

unde:

MA = Media Admitere

ML = Media Examenului de Licenţă / Diplomă

N= Nota obţinută la Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu.

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (5 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român ( 72 locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare la medii egale (pentru toate programele de studii):

Diploma de Licenţă în acelaşi domeniu de studiu cu cel al programului de masterat;

Media Examenului de Licenţă / Diplomă;

Media obținută la Examenul de Bacalaureat.

 

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultății.

 

 1. FACULTATEA DE ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

Str. Universităţii nr. 5, tel.:  0259 408 167, 0259 408 443

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii în zilele lucrătoare între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta între orele 9.00-12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Perioada de desfăşurare a concursului de admiteresesiunea septembrie 2023 (pentru eventuale locuri rămase neocupate):

4 - 19 septembrie 2023  - înscrierea candidaţilor

19 septembrie 2023 afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor după ora 16,00

20 septembrie  – 21 septembrie 2023  confirmări (faza 1)

22 septembrie 2023 confirmări (faza 2)

22 septembrie 2023  afișarea rezultatelor finale după ora 16,00.

 

Nrcrt

Domeniu de master

Program de studii

Durata/

nr.credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

 

Istorie

 

Istoria vestului românesc

 

2 ani/ 120 credite

5

37

Plan de cercetare elaborat în baza bibliografiei anunțate, maxim 3 pagini – 20%

Media examenului de licenţă – 80%

2.

 

 

 

 

 

Relaţii internaţionale şi studii europene

 

Dezvoltare regională şi comunicare instituţională în Uniunea Europeană

0

41

Plan de cercetare elaborat în baza bibliografiei anunțate, maxim 3 pagini - 10%

Media examenului de licenţă – 90%

 

 

 

 

Studii europene (în limba engleză)

5

40

Absolvent de licență cu limbă de predare engleză sau Media notelor de la disciplina Limba Engleză din facultate sau Certificat de atestare a competențelor lingvistice (lb.engleză) recunoscut la nivel național, european, internațional.

Plan de cercetare elaborat în baza bibliografiei anunțate, maxim 3 pagini - 10 %

Media examenului de licenţă - 90%

3.

 

 

Studii de securitrate

 

 

Securitate europeană

0

62

 

Plan de cercetare elaborat în baza bibliografiei anunțate, maxim 3 pagini – 10%

Media examenului de licenţă – 90%

4.

 

 

Ştiinţe politice

 

 

Politici publice europene

1

37

Plan de cercetare elaborat în baza bibliografiei anunțate, maxim 3 pagini  – 20%

Media examenului de licenţă – 80%

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (5 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român ( 72 locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare:

Media anilor de studiu din facultate

Media probei de evaluare a cunoștințelor de specialitate de la examenul de licenţă

 

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

 

 1. FACULTATEA DE LITERE

Str. Universităţii nr. 1, telefon: 0259 408178; 0259 408267

Înscrierea se face la sediul facultăţii, Pavilionul C parter, sala C 010 de luni până vineri între orele 8:30 – 16:00 sau on line.

Sesiunea Septembrie 2023

11 - 18 septembrie – înscrieri (personal sau https://studinfo.uoradea.ro/admitere/)

18 evaluarea eseurilor și septembrie afișarea listelor provizorii https://litere.uoradea.ro

19 sept. – depunerea contestatiilor; afisarea rezultatelor;

19-22 sept. –confirmări (personal sau prin procură notarială)

22 septembrie - afișarea listelor finale https://litere.uoradea.ro

Facultatea de Litere organizează concurs de admitere în sesiunile Septembrie şi septembrie 2021 în Domeniul Filologie la următoarele programe de studii de masterat:

Nr.

crt

Domeniul de master

Program de studii

Durata/

Nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1

Filologie

Cultură şi civilizaţie europeană

2 ani/

120 credite

0

26

1. Media examenului de licenta: 100 %

2. Eseu motivațional de maxim 500 de cuvinte în limba română

Notat cu admis/respins

2

Literatură română–Relevanţe europene

0

25

3

Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon (în limbile engleză şi franceză)

 

0

28

1. Media examenului de licenta: 100 %

2. Eseu motivațional de maxim 500 de cuvinte în limba engleză sau în limba franceză

Notat cu admis/respins

4

Comunicare profesionala si interculturala. Traduceri specializate

 

 

1

30

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (5 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român ( 72 locuri pe universitate)

 

CRITERII DE DEPARTAJARE:

Nota obţinută la examenul de licenţă la proba 1

Nota obţinută la examenul de licenţă la proba 2

Interviu on-line cu Comisia de admitere pe baza eseului motivațional.

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

 

 

 1. FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

P-ţa 1 Decembrie, nr. 10, tel.: 0259 412834, 0259 411454

 

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii, de luni până vineri între orele 900-1600, iar sâmbăta între orele 900-1200.

Sesiunea Septembrie 

-           04 – 19 septembrie 2023 - înscrierea candidaților

-           21 septembrie 2023 – susținerea probelor de concurs

-           21 septembrie 2023 – afișarea rezultatelor

-           22 – 23 septembrie 2023– confirmarea înscrierii candidaților admiși

-           25 septembrie 2023– reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 22 – 23.09.2023

-           25 septembrie 2023 - afișarea listelor finale

Nr.

crt.

Domeniul de master

Program de studii

Durata şcolariz./

Nr. credite

Locuri

buget

Locuri cu taxă *

Criterii de admitere

1.

 

Medicină

 

Managementul afecţiunilor aparatului locomotor

2 ani

120 credite

14

16

  Interviu, susţinut în faţa comisiei de admitere prin prezentarea planului propriu de dezvoltare a carierei, cu obţinerea unei note.

Educatie nutritionala si fitoterapie

 

14

31

Managementul serviciilor de sănătate

8

67

 

Criterii de departajare în caz de note egale:

1) Media generală obținută la examenul de licență;

2) Nota la proba 1examen de licență: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;

3) Nota la proba 2 examen de licență: Prezentarea şi susţinerea lucrării de finalizare a studiilor de licenţă.

 

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă (20 de locuri pe universitate)

 

 1. FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI

Str. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 408277, 0259 408440

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri) și sâmbăta între orele 9.00 – 12.00.

Sesiunea Septembrie 2023:

04 septembrie - 16  septembrie  2023 - înscrierea candidaţilor

18 septembrie 2023 - proba orală și afişarea rezultatelor

18 septembrie - 21 septembrie 2023 - confirmarea locului

22 septembrie 2023 - afişarea listelor finale

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Agronomie

Tehnologii moderne în exploataţiile agricole şi zootehnice

2 ani/ 120 credite

0

23

Probă orală de evaluare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu al programului de studii universitare de masterat – 50%

Media examenului de licenţă – 50%.

 

2.

Horticultură

Tehnologii horticole moderne

0

29

3.

Silvicultură

Valorificarea durabilă a resurselor pădurii

0

18

4.

Ingineria produselor alimentare

Siguranţă şi securitate agroalimentară

0

19

5.

Inginerie şi management

Managementul unităţilor de turism şi alimentaţie publică

0

13

6.

Ingineria mediului

Managementul situaţiilor de urgenţă,  crizelor şi dezastrelor în agricultură, silvicultură şi industrie alimentară

0

31

Ingineria mediului şi securitate în muncă

0

30

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (5 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român ( 72 locuri pe universitate)

Criterii de departajare în caz de medii egale:

Nota la proba Cunoștințe fundamentale și de specialitate a examenului de licență

Media examenului de bacalaureat.

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultății.

 1. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

str. Universităţii nr. 1, tel.: 0259.408.109 – Decanat, 0259.408.276 – Secretariat facultate

Înscrierile se fac onsite sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale sau la sediul  facultăţii între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri) și sâmbăta între orele 9.00 – 12,00.

Sesiunea Septembrie 2023:

11 - 15 septembrie 2023 - înscrierea candidaţilor

18 septembrie 2023 – afişarea rezultatelor provizorii;

19 septembrie 2023, între orele 900-1500 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul) împreună cu chitanța care face dovada achitării taxei pentru contestație (150 RON), la Decanatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala I 008a);

19 septembrie 2023 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor (dacă este cazul). Nu se primesc, în niciun caz, contestaţii la contestaţii!

20-21 septembrie 2023 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii (AATIO)

2 ani / 120 credite

3

13

Concurs de admitere**:Media generală de admitere:

-50% media generală a examenului de licenţă;

-50% nota la proba Eseu

Criterii de departajare în caz de medii egale:

-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă

- 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă

- 3. media generală la examenul de Bacalaureat

- 4. nota obţinută la limba română la examenul de Bacalaureat

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă în orice domeniu.

Administrarea afacerilor regionale

1

15

Business administration/ Administrarea afacerilor (în limba engleză)

0

4

2.

Economie şi afaceri internaţionale

 

Relaţii economice europene

 

2 ani / 120 credite

2

14

Administrarea afacerilor interne şi internaţionale a întreprinderilor mici şi mijlocii

0

14

3.

Contabilitate

Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor (CAGA)

2 ani / 120 credite

0

8

Concurs de admitere**:

Media generală de admitere:

-50% media generală a examenului de licenţă;

-50% nota la proba Eseu.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă

- 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă

- 3. media generală la examenul de Bacalaureat

- 4. nota obţinută la limba română la examenul de Bacalaureat

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă cu durata studiilor de 3 ani (Bologna) şi cu durata studiilor de 4/5 ani (ante-Bologna) în orice domeniu din domeniul fundamental Ştiinţe Economice.

Absolvenţii cu diplomă de licenţă ai altor domenii decât Contabilitate vor trebui să susţină în primul an de studii, examene pre-requisite la disciplinele:

Contabilitate financiară II

Contabilitate de gestiune

Contabilitate consolidată.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Finanţe

 

 

Finanţe, bănci, asigurări (FBA)

 

 

 

 

 

 

2 ani / 120 credite

 

 

 

0

 

 

 

10

 

Concurs de admitere**:

Media generală de admitere:

-50% media generală a examenului de licenţă;

-50% nota la proba Eseu.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă

- 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă

- 3. media generală la examenul de Bacalaureat

- 4. nota obţinută la limba română la examenul de Bacalaureat

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă în orice domeniu.

Fiscalitate și gestiunea financiara

0

10

5.

Management

Managementul organizaţiei (MO)

 

2 ani / 120 credite

0

0

6.

Marketing

Marketing şi comunicare în afaceri (MCA)

2 ani / 120 credite

0

7

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (5 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român ( 72 locuri pe universitate)

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

 

 1. FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Str. Universităţii, nr.5, Tel/fax: 0259 408439

Înscrierile se fac la sediul facultăţii, de luni până vineri, între orele 9-16 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

Perioada de desfăşurare a concursului de admiteresesiunea septembrie 2023 (pentru eventuale locuri rămase neocupate):

4 - 13 septembrie 2023  - înscrierea candidaţilor

14 septembrie 2023 interviu (în funcție de programarea afișată)

15 septembrie 2023 afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor după ora 14,00

18 septembrie  – 19 septembrie 2023  confirmări (faza 1)

20 septembrie- 21 septembrie 2023 confirmări (faza 2)

22 septembrie 2023  afișarea rezultatelor finale după ora 14,00.

Nr. crt.

Domeniul de masterat

Programul de studii

Durată / nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1

Psihologie

Psihologie clinică,

consiliere psihologică

şi psihoterapie

2 ani / 120 credite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

40% media examenului de licenţă

60% interviu şi proba orală (proiect de cercetare)

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale:

Nota examenului de „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă

2

Psihologie

educaţională, consiliere

şcolară şi vocaţională

0

33

3

Sociologie

Managementul resurselor umane

0

56

60% media examenului de licenţă

40% interviu şi proba orală (proiect de cercetare)

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale:

Nota examenului de „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă

4

Asistenţă socială

Managementul serviciilor sociale

0

31

5

Ştiinţe ale educaţiei

Educatie incluzivă

0

20

50% media examenului de licenţă

50% interviu şi proba orală (proiect de cercetare)

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale: Nota examenului de „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (5 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român ( 72 locuri pe universitate)

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

  

 1. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „EPISCOP DR. VASILE COMAN”

Str. Universităţii nr.1, tel.0259-408182

 

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii, de luni până vineri, între orele 9.00-16.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

Sesiunea Septembrie 2023:

04 – 19 septembrie 2023            - înscrierea candidaţilor;

20 septembrie 2023                   - interviu din Învățătura de credință ortodoxă

20 septembrie 2023                   - afişarea rezultatelor;

20 - 21 septembrie 2023        - confirmări;

21 septembrie 2023                 - afişarea listelor finale

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Teologie

Teologie sistematică pe fundamente biblice şi patristice

2 ani/ 120 credite

0

34

Media generală a examenului de licenţă                           - 60%

Interviu din Învățătura de credință ortodoxă                       - 40%

 

Istorie bisericească şi gândire creştină

0

37

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (5 locuri pe universitate)
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român ( 72 locuri pe universitate)

 

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale:

 1. Nota de la proba 1 a examenului de licenţă
 2. Nota la interviu

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

În cazuri bine justificate, rectorul Universităţii din Oradea poate acorda derogări de la prevederile prezentului ghid, cu condiţia încadrării în normele legale.

 

 

×

TOP