GHIDUL ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

Prezentul Ghid sintetizează calendarul admiterii, criteriile de admitere și numărul de locuri scoase la concurs de fiecare facultate în parte. Pentru toate detaliile specifice admiterii fiecărei facultăți se vor consulta Metodologiile proprii, afișate pe pagina web a facultății respective.

            Informațiile generale referitoare la admitere, actele necesare la dosarul de înscriere, desfășurarea admiterii pentru locurile bugetate special alocate unor categorii de candidați, confirmarea locului ocupat și alte informații sunt detaliate în Metodologia organizării admiterii la studii universitare de master pentru anul universitar 2021 – 2022 a Universității din Oradea, afișată pe site-ul universității.

 

 1. FACULTATEA DE ARTE

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408129

 

Înscrierile se fac de luni până vineri  între orele 9.00 – 16.00 la secretariatul facultăţii sau online prin încărcarea documentelor de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

Înscrierea candidaţilor: 06.09 - 10.09. 2021

Susţinerea examenului: 14.09.2021 (MUZICĂ)

                                  15.09.2021 (ARTE VIZUALE)

Afişarea rezultatelor: 16.09.2021

Contestaţii: 16.09-17.09.2021

Confirmări: 17.09 - 20.09.2021

Afişarea rezultatelor finale: 21.09.2021

 

 

Nr crt

Domeniu de master

Program de studii

Durata/ nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Arte vizuale

 

Arte plastice și multimedia

2 ani

120 credite

1

34

Susținerea examenului de admitere se face în mediul on line.

Examenul de admitere constă   dintr-o singură probă: Evaluarea abilităţilor în domeniul Arte vizuale

Departajarea în caz de medii egale:

-media examenului de licenţă

-media ultimului an de studiu de la licență.

Design de obiect, modă și ambient

0

33

2

Muzică

Pedagogia artei dirijorale

2 ani

120 credite

2

43

PROBA 1 ELIMINATORIE:

Solfegiu la prima vedere

PROBA 2 DE SPECIALITATE:

a. Prezentarea concepţiei gestice și interpretative asupra unei lucrări alese de către candidat dintr-o listă publicată la avizierul și pe site-ul facultății cu 48 de ore înaintea datei de susţinere a probei (50 % din nota finală).

b.Susţinerea orală a proiectului temei de cercetare pe care şi-o propune candidatul în vederearea realizăril lucrării de disertaţie (50 % din nota finală)

Departajarea în caz de medii egale:

- nota obținută la subproba a.

- media examenului de licență.

- media generală a anilor de licență

Vocal și instrumental în arta muzicală camerală

1

43

PROBA 1 ELIMINATORIE:

Solfegiu la prima vedere (admis/respins)

PROBA 2 DE SPECIALITATE:

a. Probă practică, constând în interpretarea a două piese de stiluri diferite la instrument, respectiv vocal. Candidaţii pot cânta şi din partitură. (50 % din nota finală)

b.Susţinerea proiectului temei de cercetare pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaţie (50 % din nota finală).

Departajarea în caz de medii egale:

- nota obținută la subproba a.

- media examenului de licență.

- media generală a anilor de licență

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (8 locuri pe universitate)

 

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

 

 

 1. FACULTATEA DE CONSTRUCȚII, CADASTRU ȘI ARHITECTURĂ

Str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr.4, tel. 0259422421

 

Înscrierile se fac la sediul facultății între orele 9-15 în zilele lucrătoare sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Înscrierea candidaților

01 – 17.09.2021

Afisarea rezultatelor preliminare

18.09.2021

Depunerea contestațiilor

20.09.2021 (ora 9- 12)

Confirmarea ocupării locului

21 – 23.09.2021

Redistribuirea candidaților și afișarea rezultatelor finale

24.09.2021

 

Nr.

crt.

Domeniu de

master

Program de studii

Durata/nr.

credite

Locuri buget

Locuri

Taxă*

Criterii de admitere

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

Inginerie civilă și instalații

 

 

 Inginerie geodezică

 

 

Construcții inteligente și sustenabile

 

 

Sisteme Geoinformatice în Cadastru și Urbanism

 

 

2ani/

120

redite

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

31

 

 

50

Proba de concurs constă în elaborarea unei eseu pe o tema dată, care se va transmite online

Media admitere=

0,3x nota la interviu+0,7xMedia la examenul de diplomă

Criteriul de departajare ]n caz de medii egale: Nota probei la evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de diplomă

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (8 locuri pe universitate)

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

 

 1. FACULTATEA DE DREPT

Bd. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 408457

Înscrierile se fac online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 •   06 – 14 septembrie 2021 - Înscrierea candidaţilor
 •   15 septembrie 2021– Afişarea listelor iniţiale
 •   16 septembrie 2021 – Perioada de contestații
 •   20 septembrie 2021 – 23 septembrie 2021- Perioada de confirmări
 •  24 septembrie 2021 – Afişarea listelor finale

Nr crt

Domeniu de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.     

Drept

Drept penal şi procedură penală

3 semestre/

90 credite

0

29

Nota la admitere = 50% media licenţă + 50% Referat 

2.     

Drept

Drept civil şi procedură civilă

1 an/

 60 credite

0

26

3.     

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

2 ani/ 120

credite

0

27

 

Criterii de departajare în caz de medii egale: 

Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul DREPT

 1. Media notelor de la disciplinele: Drept penal. Partea generală, Drept penal. Partea specială şi Drept procesual penal.
 2. Media notelor de la disciplinele: Drept civil. Partea generală şi persoanele, Drept civil. Drepturi reale şi Obligaţii, Drept civil. Contracte şi Succesiuni, Drept procesual civil.

 

Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

 1. Media notelor de la disciplinele: Drept constituţional, Drept administrativ, Dreptul muncii şi securităţii sociale.

Pentru absolvenţii altor specializări – media disciplinelor socio–umane studiate în timpul facultăţii

 1. Criteriu suplimentar de departajare - interviu

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (8 locuri pe universitate)

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

 

 1. FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT- 

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408124, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Înscrierea la concursul de admitere se va face la sediul facultății, strada Universității nr. 1, Pavilion C, etajul II,  între orele 9.00-15.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • 13 – 14 septembrie 2021 – înscrierea candidaţilor (testul eliminatoriu la limba engleză va fi susţinut online pe parcursul perioadei de înscriere)
 • 15 septembrie 2021 – afişarea rezultatelor provizorii
 • 16 septembrie 2021 - confirmarea acceptării locului – etapa I
 • 17 septembrie 2021 – confirmare candidaţi admişi prin redistribuire – etapa a II - a
 • 17 septembrie 2021 – afişarea rezultatelor finale

 

 

 

Nr crt

Domeniu de master

Program de studii

Durata/ nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1

 

 

 

 

 

 

 

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

 

 

 

 

 

 

 

 

Educaţie fizică şi antrenament sportiv

2 ani

120 credite

 

0

22

 

1. Realizarea unui eseu motivațional- notat cu admis/respins

2. Media examenului de licenţă 50%;

3. Media generală a anilor de studiu din ciclul de licență 50%.

Criterii de departajare pentru candidaţii cu medie egală:

1. absolvent al programului de studiu Educație fizică și sportivă sau Educație fizică și sport pentru specializarea Educaţie fizică şi antrenament sportiv, respectiv al programului de studiu Kinetoterapie și motricitate specială sau Kinetoterapie pentru specializarea Kinetoterapie în reeducarea funcţională;

2. absolvent al unui program de studiu din domeniul Știința sportului și educației fizice;

3. nota de la lucrarea de licenţă;

4. media de la bacalaureat

Kinetoterapie în reeducarea funcţională

0

35

2

Geografie

 

2 ani

120 credite

 

 

Proba eliminatorie la specializarea în limba engleză – se va susţine şi un test oral de limba engleză - conversaţie liberă evaluat cu admis/respins

Criterii de admitere:

 

1. Realizarea unui eseu motivațional- notat cu admis/respins

2. Media examenului de licenţă 50%;

3. Media generală a anilor de studiu din ciclul de licență 50%.

Criterii de departajare pentru candidaţii cu medie egală

1. absolvent al unui program de studiu din domeniul Geografie;

2. nota de la lucrarea de licenţă;

3. media de la bacalaureat.

Gestiunea şi planificarea teritoriului asistată de GIS

11

48

Tourism management and planning (în limba engleză)**

5

54

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (8 locuri pe universitate)

 

** Candidații care au studiat și promovat limba engleză pe parcursul unui program de licență sau dețin un certificat de competență lingvistică pentru limba engleză sau au fost admiși la un alt program cu predare în limba engleză, nu trebuie să mai susțină proba eliminatorie, fiind declarați admiși. Aceştia vor depune la înscriere un act justificativ care să ateste situația invocată.

 1. FACULTATEA DE INFORMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408161

Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-16 în zilele lucrătoare și sâmbăta între orele 9.00-12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

1 – 16 septembrie –

înscrierea candidaţilor  (Termen limită: 16.09. ora 14:00)

16 septembrie, ora 15:00  –

proba de concurs (proba orală – interviu)

16 septembrie, ora 16:00 –

afişarea rezultatelor preliminare şi verificarea opţiunii candidaţilor

17 septembrie –

depunerea contestaţiilor (până la ora 16:00)

17 septembrie, ora 18:00 –

rezolvarea contestaţiilor

17 septembrie, ora 20:00 –

afișarea listelor finale

20 – 24 septembrie –

confirmarea locurilor obţinute prin concurs (Termen limită: 24.09. ora 14:00)

24 septembrie, ora 16 –

afişarea rezultatelor finale

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Biologie

Biodiversitatea şi monitorizarea ecosistemelor

2 ani / 120 credite

0

59

Diploma de licenţă

 

 

Media de admitere

se calculează ca medie ponderată

 

2/3 * media de licenţă + 1/3 * nota probei de concurs

 

2.

Chimie

Chimie structurală şi aplicativă

0

36

3.

Fizică

Fizica explorărilor şi terapiilor biomedicale

4

63

4.

Informatică

Sisteme distribuite în internet

0

37

5.

Matematică

Matematică didactică

0

59

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (8 locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare la medii egale: în următoare ordine de prioritate:

 1. nota de la Proba 1 a examenului de licenţă,
 2. media generală la bacalaureat.

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

 

 1. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408 104, 0259 408204

 

Înscrierile se fac în sala A003 (Pavilion A, parter) între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta între orele 9.00 – 12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale, la adresa  de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

03.09.2021 ora  8                       - Postarea pe site-ul facultății (https://ieti.uoradea.ro/ro/admitere) a bibliografiei pentru Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu și a sălilor alocate pentru susținerea probei

06.09.2021 - 22.09.2021 ora 10  - Înscrieri (fizic sau online)

22.09.2021 ora 11                     - Susținerea Probei

22.09.2021 ora 16                     - Afișarea rezultatelor

  22.09.2021 ora 17                   - Afișare liste primare

23.09.2021 - 24.09.2021 ora 12  - Confirmări

24.09.2021 ora 14                     - Afișare liste finale

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Management în tehnologia informaţiei

2 ani/ 120 credite

0

16

 

 

 

Media de admitere = 75% x Media la Examenul de Diplomă/Licență + 25% x Nota la Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu

 

 

 

2.

Ingineria sistemelor

Sisteme automate avansate

 

0

34

3.

Inginerie electrică

Sisteme avansate în inginerie electrică

0

22

4.

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii

0

21

5.

Inginerie şi management

Management şi comunicare în inginerie

0

33

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (8 locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare la medii egale

 1. Departajarea la medii egale: Media la examenul de Diplomă/Licenţă.
 2. În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de Nota la Proba de Verificare a Cunoştinţelor Specifice Domeniului de Studiu.
 3. În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de Nota obţinută la Proiectul / Lucrarea de Diplomă / Licenţă la examenul de Diplomă/Licenţă.
 4. În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de nota obţinută la proba Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate a examenului de Diplomă/Licenţă.
 5. În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de Media la Examenul de Bacalaureat.

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

 1. FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Str. Universităţii nr. 1, tel.:  + 4 0259 408 106

Înscrierile se fac între orele 9:00 – 16:00, în zilele lucrătoare (de luni până vineri), sala A 108, pavilion A, etaj I, campus central sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • 06 – 17 septembrie 2021 - înscrierea candidaţilor;
 • 20 septembrie 2021, ora 10:00 – susținerea probel orale;
 • 20 septembrie 2021, ora 17:00 - afişarea rezultatelor preliminare;
 • 21 – 22 septembrie 2021 - confirmarea candidaţilor admişi – etapa I;
 • 22 septembrie 2021, ora 17:00 – afişarea rezultatelor în urma etapei I;
 • 23 septembrie 2021, până la ora 14:00 – confirmarea candidaţilor admişi – etapa a II-a;
 • 24 septembrie 2021, ora 17:00 - afișarea listelor finale

 

Nr. crt.

Domeniu de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Inginerie energetică

Energii regenerabile

2 ani

120 credite

0

50

MA = 0,7×ML + 0,3×MPO

   unde:

MA – media la concursul de admitere;

ML – media la examenul de absolvire a studiilor de licenţă (examen de diplomă / licență);

MPO – media la proba orală.

 

Managementul sistemelor de energie

7

34

2.

Inginerie şi management

Managementul calităţii şi protecţia consumatorului în domeniul textile-pielărie

0

36

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (8 locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare la medii egale:

 1. diploma de licenţă în acelaşi domeniu de studiu cu cel al programului de master;
 2. nota obţinută la proba „Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate”, din cadrul examenului de diplomă / licenţă;
 3. media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat.

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

 

 1. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ

Str. Universităţii nr. 1, tel.: 0259 408136, 0259 408141

Înscrierile se fac:

 • Online, pe platforma pusă la dispoziție de către Universitatea din Oradea, prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale
 • La sediul facultății, în Pavilionul B, parter, sala B 016, între orele 9.00 – 15.00, în zilele lucrătoare.

 

7 - 16 septembrie 2021 - Înscrierea candidaţilor

17 septembrie 2021 - Susţinerea probei eliminatorii Limba engleză (pentru candidații la programul de studii Sisteme mecatronice avansate – în limba engleză);

17 septembrie 2021 - Susținerea probei orale de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu (pentru toți candidații);

18 septembrie 2021 - Afişarea rezultatelor preliminare;

20 - 21 septembrie 2021 - Confirmarea rezultatelor (Etapa I);

23 septembrie 2021 - Redistribuirea candidaţilor, afişarea rezultatelor finale;

 24 septembrie 2021, până la ora 1000 - Confirmarea rezultatelor (Etapa a II-a- numai pentru candidații admiși prin redistribuire).

Nr crt

Domeniu de master

Program d estudii

Durata/

nr.credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Ingineria autovehiculelor

Sisteme şi tehnologii avansate în        ingineria autovehiculelor

2 ani/ 120 credite

0

33

·Probă orală, de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu

MA = 0,4 ML + 0,6 NP

unde:

MA = Media Admitere

ML = Media Examenului de Licenţă / Diplomă

N= Nota obţinută la Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu.

2.

Inginerie industrială

Concepţie, fabricaţie şi management asistate de calculator

2

36

3.

Inginerie şi management

Inginerie economică şi management pentru afaceri

6

36

4.

Mecatronică şi robotică

Sisteme mecatronice avansate  (în limba engleză)

7

37

·Proba eliminatorie de Limba engleză (calificativ admis/respins)

·Probă orală, de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu

MA = 0,4 ML + 0,6 NP

unde:

MA = Media Admitere

ML = Media Examenului de Licenţă / Diplomă

N= Nota obţinută la Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu.

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (8 locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare la medii egale (pentru toate programele de studii):

 1. Diploma de Licenţă în acelaşi domeniu de studiu cu cel al programului de masterat;
 2. Media Examenului de Licenţă / Diplomă;
 3. Media obținută la Examenul de Bacalaureat.

 

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultății.

 

 1. FACULTATEA DE ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

Str. Universităţii nr. 5, tel.:  0259 408 167, 0259 408 443

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii în zilele lucrătoare între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta între orele 9.00-12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • 1 - 20 septembrie 2021 - înscrierea candidaţilor
 • 20 septembrie 2021 afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor după ora 16,00
 • 21 septembrie – 22 septembrie 2021  confirmări (faza 1)
 • 23 septembrie – 24 septembrie 2021 confirmări (faza 2)
 • 24 septembrie 2021 afișarea rezultatelor finale după ora 16,00

 

Nrcrt

Domeniu de master

Program de studii

Durata/

nr.credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

 

Istorie

 

Istoria vestului românesc

 

2 ani/ 120 credite

1

36

Plan de cercetare elaborat în baza bibliografiei anunțate, maxim 3 pagini – 20%

Media examenului de licenţă – 80% 

2.

 

 

 

 

 

Relaţii internaţionale şi studii europene

 

Dezvoltare regională şi comunicare instituţională în Uniunea Europeană

0

41

Plan de cercetare elaborat în baza bibliografiei anunțate, maxim 3 pagini - 10%

Media examenului de licenţă – 90%

 

 

 

Studii europene (în limba engleză)

2

41

Absolvent de licență cu limbă de predare engleză sau Media notelor de la disciplina Limba Engleză din facultate sau Certificat de atestare a competențelor lingvistice (lb.engleză) recunoscut la nivel național, european, internațional.

Plan de cercetare elaborat în baza bibliografiei anunțate, maxim 3 pagini - 10 %

Media examenului de licenţă - 90%

3.

 

 

Studii de securitrate

 

 

Securitate europeană

1

69

 

Plan de cercetare elaborat în baza bibliografiei anunțate, maxim 3 pagini – 10%

Media examenului de licenţă – 90%

4.

 

 

Ştiinţe politice

 

 

Politici publice europene

6

35

Plan de cercetare elaborat în baza bibliografiei anunțate, maxim 3 pagini  – 20%

Media examenului de licenţă – 80%

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (8 locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare:

 1. Media anilor de studiu din facultate
 2. Media probei de evaluare a cunoștințelor de specialitate de la examenul de licenţă

 

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

 1. FACULTATEA DE LITERE

Str. Universităţii nr. 1, telefon: 0259 408178; 0259 408267

Înscrierea se face la sediul facultăţii, Pavilionul C parter, sala C 010 de luni până vineri între orele 8:30 – 16:00 sau on line prin următoarele modalități:

 1. Încărcarea documentelor de către candidați pe portalul de admitere al Universității din Oradea, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale
 2. SAU: Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic în cazul înscrierii la sediul facultății
 3. SAU: Actele trimise electronic (scanate față/verso), la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

01 - 21 septembrie 2021 - înscrierea candidaţilor

22 septembrie 2021 - afişarea rezultatelor provizorii

22 septembrie – 24 septembrie 2021 - confirmări

24 septembrie 2021 - afișarea rezultatelor finale ora 16:00

 

Nr.

crt

Domeniul de master

Program de studii

Durata/

Nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1

Filologie

Cultură şi civilizaţie europeană

2 ani/

120 credite

3

41

 1. Media examenului de licenta: 100 %

2. Eseu motivațional de maxim 500 de cuvinte în limba română

Notat cu admis/respins

2

Literatură română–Relevanţe europene

0

32

3

Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon (în limbile engleză şi franceză)

 

0

40

1. Media examenului de licenta: 100 %

2. Eseu motivațional de maxim 500 de cuvinte în limba engleză sau în limba franceză

Notat cu admis/respins

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (8 locuri pe universitate)

 

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 1. Nota obţinută la examenul de licenţă la proba 1
 2. Nota obţinută la examenul de licenţă la proba 2
 3. Interviu on-line cu Comisia de admitere pe baza eseului motivațional.

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

 1. FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

P-ţa 1 Decembrie, nr. 10, tel.: 0259 408 559, 0259 408 405, 0770 150 308

Înscrierea candidaţilor se face online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 • 01 – 15 septembrie 2021 - înscrierea candidaților
 • 16 – 17 septembrie 2021 – susținerea probelor de concurs
 • 18 septembrie 2021 – afișarea rezultatelor
 • 20 – 21 septembrie 2021 – confirmarea înscrierii candidaților admiși
 • 22 septembrie 2021 – reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 20 – 21 septembrie 2021
 • 23 septembrie 2021 - afișarea listelor finale

 

Nr.

crt.

Domeniul de master

Program de studii

Durata şcolariz./

Nr. credite

Locuri

Buget*

Locuri cu taxă *

Criterii de admitere

1.

 

Medicină

 

Managementul afecţiunilor aparatului locomotor

2 ani

120 credite

22

18

  Interviu, susţinut în faţa comisiei de admitere prin prezentarea planului propriu de dezvoltare a carierei, cu obţinerea unei note.

Managementul serviciilor de sănătate

10

50

 

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (8 locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare în caz de note egale:

1) Media generală obținută la examenul de licență;

2) Nota la proba 1examen de licență: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;

3) Nota la proba 2 examen de licență: Prezentarea şi susţinerea lucrării de finalizare a studiilor de licenţă.

 

 1. FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI

Str. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 408277, 0259 408440

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri) și sâmbăta între orele 9.00 – 12.00.

 • 01 - 18 septembrie  2021 - înscrierea candidaţilor
 • 20 septembrie 2021 - proba orală și afişarea rezultatelor
 • 20 - 23 septembrie 2021 - confirmarea locului
 • 24 septembrie 2021 - afişarea listelor finale

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Agronomie

Tehnologii moderne în exploataţiile agricole şi zootehnice

2 ani/ 120 credite

0

15

Probă orală de evaluare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu al programului de studii universitare de masterat – 50%

Media examenului de licenţă – 50%.

 

2.

Horticultură

Tehnologii horticole moderne

0

32

3.

Silvicultură

Valorificarea durabilă a resurselor pădurii

0

10

4.

Ingineria produselor alimentare

Siguranţă şi securitate agroalimentară

0

19

5.

Inginerie şi management

Managementul unităţilor de turism şi alimentaţie publică

0

46

6.

Ingineria mediului

Managementul situaţiilor de urgenţă,  crizelor şi dezastrelor în agricultură, silvicultură şi industrie alimentară

2

61

Ingineria mediului şi securitate în muncă

0

54

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (8 locuri pe universitate)

 

 

Criterii de departajare în caz de medii egale: 

 1. Nota la proba Cunoștințe fundamentale și de specialitate a examenului de licență
 2. Media examenului de bacalaureat.

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultății.

 

 

 1. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

str. Universităţii nr. 1, tel.: 0259.408.109 – Decanat, 0259.408.276 – Secretariat facultate

Înscrierile se fac onsite sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale sau la sediul  facultăţii între orele 9:00 - 12:00 și 12:30 – 16:00.

■ 13 - 17 septembrie 2021 - înscrierea candidaţilor

■ 20 septembrie 2021 – afişarea rezultatelor provizorii;

■ 21 septembrie 2021, între orele 900-1500 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul)

■ 21 septembrie 2021 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor

■ 22 - 23 septembrie 2021 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis”

■ 24 septembrie 2021 – afişarea rezultatelor finale

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Administrarea afacerilor

Economia şi administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii (EAATIO)

2 ani / 120 credite

0

15

Concurs de admitere**:

 

Media generală de admitere:

-50% media generală a examenului de licenţă;

-50% nota la proba Eseu

 

Criterii de departajare în caz de medii egale: 

-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă 

- 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă

- 3. media generală la examenul de Bacalaureat

- 4. nota obţinută la limba română la examenul de Bacalaureat

 

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă în orice domeniu.

 

 

Administrarea afacerilor regionale (AAR)

0

14

2.

Economie şi afaceri internaţionale

Relaţii economice europene (REE)

2 ani / 120 credite

8

7

Administarea afacerilor interne şi internaţionale a întreprinderilor mici şi mijlocii (AAIIIMM)

0

7

3.

Contabilitate

Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor (CAGA)

2 ani / 120 credite

0

4

Concurs de admitere**:

 

Media generală de admitere:

-50% media generală a examenului de licenţă;

-50% nota la proba Eseu.

 

Criterii de departajare în caz de medii egale: 

-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă 

- 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă

- 3. media generală la examenul de Bacalaureat

- 4. nota obţinută la limba română la examenul de Bacalaureat

 

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă cu durata studiilor de 3 ani (Bologna) şi cu durata studiilor de 4/5 ani (ante-Bologna) în orice domeniu din domeniul fundamental Ştiinţe Economice.

Absolvenţii cu diplomă de licenţă ai altor domenii decât Contabilitate vor trebui să susţină în primul an de studii, examene pre-requisite la disciplinele:

1.      Contabilitate financiară II

2.       Contabilitate de gestiune

3.       Contabilitate consolidată.

 

4.

Finanţe

Finanţe, bănci, asigurări (FBA)

 

 

2 ani / 120 credite

0

5

Concurs de admitere**:

 

 

Media generală de admitere:

-50% media generală a examenului de licenţă;

-50% nota la proba Eseu.

 

Criterii de departajare în caz de medii egale: 

-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă 

- 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă

- 3. media generală la examenul de Bacalaureat

- 4. nota obţinută la limba română la examenul de Bacalaureat

 

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă în orice domeniu.

 

5.

Management

Managementul organizaţiei (MO)

 

2 ani / 120 credite

0

3

6.

Marketing

Marketing şi comunicare în afaceri (MCA)

2 ani / 120 credite

0

8

7.

Economie și afaceri internaționale

Administrarea afacerilor internaționale (în limba engleză) / International Business Administration (IBA)

2 ani / 120 credite

7

15

Certificat de competență lingvistică sau dovada studierii limbii engleze minim 1 an pe durata ciclului de licență

 

Concurs de admitere**:

 

Media generală de admitere:

-50% media generală a examenului de licenţă;

-50% nota la proba Eseu.

 

Criterii de departajare în caz de medii egale: 

-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă 

- 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă

- 3. media generală la examenul de Bacalaureat

- 4. nota obţinută la limba engleză la examenul de Bacalaureat

 

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă în orice domeniu.

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (8 locuri pe universitate)

 

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

 

 1. FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Str. Universităţii, nr.5, Tel/fax: 0259 408439

Înscrierile se fac la sediul facultăţii, de luni până vineri, între orele 9-16 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 • 1 - 16 septembrie 2021 - înscrierea candidaţilor
 • 17 septembrie - admitere/susținerea proiectelor de cercetare
 • 20 septembrie 2021 - afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor după ora 16,00
 • 21 septembrie – 22 septembrie 2021  - confirmări (faza 1)
 • 23 septembrie – 24 septembrie 2021 - confirmări (faza 2)
 • 24 septembrie 2021 - afișarea rezultatelor finale după ora 16,00.

 

Nr. crt.

Domeniul de masterat

Programul de studii

Durată / nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1

Psihologie

Psihologie

educaţională, consiliere

şcolară şi vocaţională

2 ani / 120 credite

0

32

40% media examenului de licenţă

60% interviu şi proba orală (proiect de cercetare)

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale:

Nota examenului de „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă

2

Sociologie

Managementul resurselor umane

0

59

60% media examenului de licenţă

40% interviu şi proba orală (proiect de cercetare)

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale:

 Nota examenului de „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă

3

Asistenţă socială

Managementul serviciilor sociale

0

57

4

Ştiinţe ale educaţiei

Educaţia integrată în învăţământul primar şi preşcolar

0

16

50% media examenului de licenţă

50% interviu şi proba orală (proiect de cercetare)

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale:

Nota examenului de „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă

 

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (8 locuri pe universitate)

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

 1. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „EPISCOP DR. VASILE COMAN”

Str. Universităţii nr.1, tel.0259-408182

 

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii, de luni până vineri, între orele 9.00-16.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 • 06 – 21 septembrie 2021 - înscrierea candidaţilor;
 • 22 septembrie 2021                       - interviu din Învățătura de credință ortodoxă
 • 22 septembrie 2021                       - afişarea rezultatelor;
 • 22 - 23 septembrie 2021                 - confirmări;
 • 24 septembrie 2021                       - afişarea listelor finale.

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Teologie

Teologie sistematică pe fundamente biblice şi patristice

2 ani/ 120 credite

0

60

Media generală a examenului de licenţă                          - 60%

Interviu din Învățătura de credință ortodoxă                      - 40%

 

Istorie bisericească şi gândire creştină

0

66

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care la un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (8 locuri pe universitate)

 

 • Departajarea candidaţilor în caz de medii egale:
  1. Nota de la proba 1 a examenului de licenţă
 1. Nota la interviu

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

 

 

 

 

 

În cazuri bine justificate, rectorul Universităţii din Oradea poate acorda derogări de la prevederile prezentului ghid, cu condiţia încadrării în normele legale.

 

×

TOP