GHIDUL ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

-SESIUNEA IULIE 2024- 

 

Prezentul Ghid sintetizează calendarul admiterii, criteriile de admitere și numărul de locuri scoase la concurs de fiecare facultate în parte. Pentru toate detaliile specifice admiterii fiecărei facultăți se vor consulta Regulamentele proprii, afișate pe pagina web a facultății respective.

Informațiile generale referitoare la admitere, actele necesare la dosarul de înscriere, desfășurarea admiterii pentru locurile bugetate special alocate unor categorii de candidați, confirmarea locului ocupat și alte informații sunt detaliate în Regulamentul organizării admiterii la studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2024-2025 a Universității din Oradea, afișată pe site-ul universității.

 

 1. FACULTATEA DE ARTE

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408129

 

Înscrierile la concursul de  admitere,  sesiunea  Iulie  2024 se  fac  la secretariatul Facultăţii de Arte, corpul M, parter, între orele 09.00-16.00, iar sâmbăta între orele 09.00-12.00 cu programare telefonică. Înscrierea se poate realiza și online prin încărcarea documentelor de către candidați pe platforma universității cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la autenticitatea  și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Sesiunea IULIE 2024:

 

                  Domeniul Muzică

·         Înscrierea candidaţilor: 08.07-15.07.2024

·         Proba 1 eliminatorie: 16.07.2024

·         Proba 2 practică: 17.07.2024

·         Afişarea rezultatelor: 18.07.2024

·         Contestaţii: 18.07-19.07.2024

·         Confirmări 1: 22.07- 23.07.2024

·         Confirmări 2: 24.07.2024

·         Afişarea rezultatelor finale: 25.07.2024

                  Domeniul Arte vizuale

·         Înscrierea candidaţilor: 08.07-15.07.2024

·         Proba 1 eliminatorie: 16.07.2024

·         Proba 2 practică: 17.07.2024

·         Afişarea rezultatelor: 18.07.2024

·         Contestaţii: 18.07-19.07.2024

·         Confirmări 1: 22.07- 23.07.2024

·         Confirmări 2: 24.07.2024

·         Afişarea rezultatelor finale: 25.07.2024

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata /

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

1.

Muzică

Muzică

3 ani

180 credite

19

 

0

1

Interpretare muzicală - instrumente

4 an

240 credite

 

15

 

0

0

Interpretare muzicală –

canto

7

2

3

2.

Arte vizuale

Arte plastice (Pictură)

3 ani

180 credite

8

1

11

Arte plastice (Grafică)

8

1

11

Arte decorative

8

0

12

Design

9

0

11

Modă- design vestimentar

8

1

6

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (25 locuri pe universitate, dar nu mai mult de 1 loc pe program de studiu).

 

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 de locuri pe universitate)

Criterii admitere:

Domeniul Muzică

Proba 1 ELIMINATORIE: –probă de aptitudini muzicale (admis/respins)

Proba 2 DE SPECIALITATE: -Probă de tehnică şi interpretare

Verificarea cunoştinţelor teoretice desfăşurată pe baza a două subprobe:

a.     Aptitudini vocale / instrumentale(75% din nota finală):-

b.     Interviu în vederea evaluării cunoştinţelor teoretice muzicale (25% din nota finală):

 

Criterii de departajare:

1. Nota obţinută la subproba de specialitate Aptitudini vocale / instrumentale.

2. În cazul în care după primul criteriu de departajare se menține egalitatea, candidații vor fi departajați în funcție de media la bacalaureat.

3. În situația în care și după criteriul 2 de departajare se menține egalitatea, candidații vor fi departajați după media generală a celor 4 ani de liceu.

Notă: Tot materialul se va interpreta din memorie.

 

Domeniul Arte vizuale

Proba eliminatorie: Mapă cu minim 10 lucrări; Interviu

Proba practică: Desen (100% din nota finală)

 

Criteriu de departajare: departajarea candidaţilor cu medii egale se va face în funcţie de media examenului de bacalaureat.

 

 

Fiecare facultate va aloca din numărul de locuri bugetate repartizate statistic, atât la programele de studii universitare de licență cât și la programele de studii universitare de masterat 2 locuri pentru:

 • absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială ;
 • absolvenții cu cerințe educaționale speciale/dizabilități;
 • minorităţile naţionale, pentru programele de studii care nu există în învăţământul superior de stat în limba minorităţii respective.

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Regulamentul de admitere al facultății.

 

2. FACULTATEA DE CONSTRUCŢII, CADASTRU ŞI ARHITECTURĂ

Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 4, tel. 0259 422421

 

Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9 – 15 în zilele lucrătoare sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

Sesiunea IULIE 2024:

 

 

Domeniul

Arhitectură

Domeniile:

 Inginerie civilă

Inginerie geodezică

·         Înscrierea candidatilor

01 26.07.2024

01 26.07.2024

·         Proba I, eliminatorie (desen liber)

01 26.07.2024

-

·         Proba a II-a (desen tehnic)

·         Proba a III-a (portofoliu de lucrări transmis online)

29.07.2024

30.07.2024 orele 9-14

-

 • Afisarea rezultatelor preliminare

31.07.2024 orele 9-14

26.07.2024

 • Depunerea contestatiilor

01.08.2024 orele 9-14

29.07.2024. orele 9-14

 • Confirmarea ocuparii locului

02 03.08.2024 orele 9-14

30.07 02.08.2024 orele 9-14

 • Redistribuirea candidaţilor şi afişarea rezultatelor finale

05.08.2024

05.08.2024

 

Nr. crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/nr. credite

Locuri buget *

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole

4 ani

240 credite

26

 

1

48

Media la examenul de bacalaureat

În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont de:

-     nota obţinută la Matematică la examenul de bacalaureat,

- certificatul obţinut la proba „Evaluarea competenţelor digitale” la examenul de bacalaureat.

Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări

22

 

 

1

37

2

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

26

 

1

33

 

3.

 

Arhitectură

 

Arhitectură

 

6 ani

360 credite

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

9

 

Proba 1: Desen liber – probă eliminatorie (admis/respins – notarea: 40% din media finală)

Proba 2: Desen tehnic* (40% din media finală),

Proba 3: Portofoliul de lucrări (admis / respins),Media la examenul de bacalaureat (20% din media finală).

 

*Se declară admis (în ordinea mediei obținute și în limita locurilor disponibile) candida-tul care a obținut calificativul admis la probele eliminatorii - portofoliu și desen liber - și nota minimă 5 (cinci) la probele notate.

 

În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont de: prima notă de la examenul de bacalaureat .

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (25 locuri pe universitate, dar nu mai mult de 1 loc pe program de studiu).
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 locuri pe universitate)

 

Fiecare facultate va aloca din numărul de locuri bugetate repartizate statistic, atât la programele de studii universitare de licență cât și la programele de studii universitare de masterat 2 locuri pentru:

 • absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială ;
 • absolvenții cu cerințe educaționale speciale/dizabilități;

minorităţile naţionale, pentru programele de studii care nu există în învăţământul superior de stat în limba minorităţii respective

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Regulamentul de admitere al facultății.

 

 

 1. FACULTATEA DE DREPT

Bd. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 408457

Înscrierile se fac online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere

 

Sesiunea IULIE 2024:

 • 10 - 24 Iulie 2024 Înscrierea candidaţilor
 • 25 Iulie 2024 Afişarea listelor iniţiale
 • 26 Iulie 2024 - 01 August 2024 Confirmarea locurilor
 • 02 August 2024  Afişarea listelor finale

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Drept

Drept

4 ani/ 240 credite

47

 

1

102

70% Media de la BAC + 30% Media generală de absolvire a liceului

2.

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

3 ani/ 180 credite

19

 

1

20

1) Limba și literatura română, Istorie, Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie – după caz.

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (25 locuri pe universitate, dar nu mai mult de 1 loc pe program de studiu).

 

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 locuri pe universitate)

Notă: La medii egale criteriul de departajare îl va constitui:

 

 1. Media la disciplina Limba și literatura română de la examenul de bacalaureat;
 2. Media la disciplina Matematică și/sau Logică de la examenul de bacalaureat;

Fiecare facultate va aloca din numărul de locuri bugetate repartizate statistic, atât la programele de studii universitare de licență cât și la programele de studii universitare de masterat 2 locuri pentru:

 • absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială ;
 • absolvenții cu cerințe educaționale speciale/dizabilități;

minorităţile naţionale, pentru programele de studii care nu există în învăţământul superior de stat în limba minorităţii respective

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Regulamentul de admitere al facultății.

 

 

 1. FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408124, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Înscrierea la concursul de admitere se face la sediul facultății, strada Universității nr. 1, Pavilion C, etajul II, conform calendarului afișat, între orele 9.00-15.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

Sesiunea IULIE 2024

 • 16 Iulie – 22 Iulie 2024 - înscrierea candidaţilor (testul eliminatoriu la limba engleză pentru programul de studii Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba engleză) va fi susţinut în ziua înscrierii candidatului)
 • 23 Iulie 2024 – concursul de admitere: proba eliminatorie - testarea capacităţii motrice – parcurs aplicativ. În situaţii speciale (cu argumentare) testul eliminatoriu poate fi susţinut în ziua înscrierii candidatului.
 • 23 Iulie 2024 – afişarea rezultatelor provizorii
 • 24 Iulie, 25 Iulie și 26 Iulie 2024– confirmarea acceptării locului – etapa I
 • 26 Iulie 2024 - afişarea rezultatelor după etapa I
 • 29 Iulie și 30 Iulie 2024 – confirmare candidaţi admişi prin redistribuire – etapa a II -a
 • 31 Iulie 2024 – afişarea rezultatelor finale

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

 

Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sportivă***

3 ani/ 180 credite

22

 

 

1

52

1. Proba eliminatorie

-           testarea capacităţii motrice – parcurs aplicativ la alegere evaluat cu admis/respins;

-           pentru programul de studiu Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba engleză) se va susţine şi un test oral de limba engleză - conversaţie liberă evaluat cu admis/respins.

2. Media bacalaureat 100%.

 

2.

 

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială

3 ani/ 180 credite

21

 

1

68

Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba engleză)**

14

 

 

 

 

0

26

3.

Geografie

Geografia

turismului

3 ani/ 180 credite

22

1

 

97

1. Proba eliminatorie la specializarea în limba engleză – interviu  în limba engleză – conversație liberă evaluat cu admis/respins*

 

2. Media bacalaureat 100%.

 

Geografia turismului (în limba engleză)**

14

 

1

35

Planificare

teritorială

19

 

1

30

 

 

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (25 locuri pe universitate, dar nu mai mult de 1 loc pe program de studiu).
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 de locuri pe universitate)

**Candidații care au studiat și promovat limba engleză în liceu sau dețin un certificat de competență lingvistică pentru limba engleză sau au fost admiși la un alt program cu predare în limba engleză, nu trebuie să mai susțină proba eliminatorie, fiind declarați admiși. Aceştia vor depune la înscriere un act justificativ care să ateste situația invocată

***La programul de licenţă  Educaţie fizică şi sportivă pot fi admişi pe locurile fără taxă, în sesiunea din Iulie 2024, absolvenţii de liceu cu bacalaureat care, pe parcursul studiilor liceale au obţinut locurile I – V la Jocurile Olimpice sau la Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene de juniori, tineret şi seniori la una din disciplinele sportive cuprinse în programul Jocurilor Olimpice. La înscriere candidatul va depune diploma obţinută la concurs şi o adeverinţă eliberată de Federaţia de specialitate în care se menţionează rezultatul obţinut.

Fiecare facultate va aloca din numărul de locuri bugetate repartizate statistic, atât la programele de studii universitare de licență cât și la programele de studii universitare de masterat 2 locuri pentru:

 • absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială ;
 • absolvenții cu cerințe educaționale speciale/dizabilități;

minorităţile naţionale, pentru programele de studii care nu există în învăţământul superior de stat în limba minorităţii respective

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Regulamentul de admitere al facultății.

 

 1. FACULTATEA DE INFORMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408161

Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-14 .

Sesiunea IULIE 2024

 

BIOLOGIE, CHIMIE şi FIZICĂ MEDICALĂ

 

 • 07 (ora 09:00) - 25.07.2024 (ora 14:00) Înscrierea candidaţilor
 • 07.2024 (ora 16:00) Afişarea rezultatelor preliminare
 • 07.2024 (orele 9:00–14:00) Depunerea contestaţiilor
 • 07.2024 (ora 16:00) Afișarea rezultatelor după contestaţii
 • 07 (ora 09:00) – 31.07.2024 (ora 14:00) Confirmarea locurilor obţinute prin concurs
 • 08.2024 (ora 16:00) Afişarea rezultatelor finale

 

INFORMATICĂ şi MATEMATICĂ

 

 • 07 (ora 09:00) - 25.07.2024 (ora 14:00) Înscrierea candidaţilor
 • 07.2024 (ora 16:00) Afişarea rezultatelor preliminare
 • 07.2024 (orele 9:00–14:00) Depunerea contestaţiilor
 • 07.2024 (ora 16:00) Afișarea rezultatelor după contestaţii
 • 07 (ora 09:00) – 31.07.2024 (ora 14:00) Confirmarea locurilor obţinute prin concurs (Etapa I)
 • 07.2024 (ora 16:00) Afişarea rezultatelor după redistribuire
 • 08 (ora 09:00) 02.08.2024 (ora 14:00) Confirmarea locurilor obţinute prin concurs (Etapa II)
 • 08.2024 (ora 16:00) Afişarea rezultatelor finale


Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Biologie

Biologie

3 ani / 180 credite

27

 

 

 

1

52

•           Diploma de bacalaureat

•           Media de admitere este maximul dintre:

-           media generală la bacalaureat;

-           nota la proba Biologie din cadrul examenului de bacalaureat.

2.

Chimie

Chimie

26

 

 

 

1

13

•           Diploma de bacalaureat

•           Media de admitere este maximul dintre:

-           media generală la bacalaureat;

-           nota la proba Chimie sau Biologie din cadrul examenului de bacalaureat.

3.

Fizică

Fizică medicală

26

 

 

 

 

1

23

•           Diploma de bacalaureat

•           Media de admitere este maximul dintre:

-           media generală la bacalaureat;

-           nota la proba Fizică, Biologie, Chimie sau Matematică din cadrul examenului de bacalaureat.

4.

Informatică

Informatică

36

 

 

 

 

1

38

•           Diploma de bacalaureat

•           Media de admitere este maximul dintre:

-           media generală la bacalaureat;

-           nota la proba Matematică sau Informatică din cadrul examenului de bacalaureat.

5.

Matematică

Matematică

26

 

 

 

 

1

23

•           Diploma de bacalaureat

•           Media de admitere este maximul dintre:

-           media generală la bacalaureat;

-           nota la proba Matematică sau Informatică din cadrul examenului de bacalaureat.

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (25 locuri pe universitate, dar nu mai mult de 1 loc pe program de studiu).
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 locuri pe universitate)

Criterii de departajare la medii egale: nota de la proba scrisă diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, E.c, din cadrul examenului de bacalaureat.

Fiecare facultate va aloca din numărul de locuri bugetate repartizate statistic, atât la programele de studii universitare de licență cât și la programele de studii universitare de masterat 2 locuri pentru:

 • absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială ;
 • absolvenții cu cerințe educaționale speciale/dizabilități;

minorităţile naţionale, pentru programele de studii care nu există în învăţământul superior de stat în limba minorităţii respective

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Regulamentul de admitere al facultății.

 

 

 1. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408 104, 0259 408204

 

Înscrierile se fac în sala A003 (Pavilion A, parter) între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta între orele 9.00 – 12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale, la adresa  de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Sesiunea  IULIE 2024

 

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

 

4 ani/ 240 credite

24

1

 

50

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

Tehnologia informaţiei

 

22

0

23

2.

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

22

1

22

3.

Inginerie electrică

Electromecanică

 

16

 

0

 

34

Electromecanică la Beius

 

0

0

30

Inginerie electrică şi calculatoare

17

1

32

Sisteme electrice

 

18

0

32

4.

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Electronică aplicată

 

21

1

38

Reţele şi software de telecomunicaţii

27

0

33

5.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

19

1

30

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (25 locuri pe universitate, dar nu mai mult de 1 loc pe program de studiu).
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 locuri pe universitate)

Criterii de departajare la medii egale:

 1. Departajarea la medii egale: media/nota de la proba Matematică la examenul de bacalaureat.
 2. În cazul perpetuării situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de media/nota de la proba Competenţe digitale la examenul de bacalaureat.

Fiecare facultate va aloca din numărul de locuri bugetate repartizate statistic, atât la programele de studii universitare de licență cât și la programele de studii universitare de masterat 2 locuri pentru:

 • absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială ;
 • absolvenții cu cerințe educaționale speciale/dizabilități;

minorităţile naţionale, pentru programele de studii care nu există în învăţământul superior de stat în limba minorităţii respective

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Regulamentul de admitere al facultății.

 

 

 1. FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Str. Universităţii nr. 1, tel.: + 4 0259 408 106

 

Înscrierile se fac între orele 9:00 – 16:00, în zilele lucrătoare (de luni până vineri), sălile E 202 și A 107, campus central sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Sesiunea IULIE 2024

 • 15 – 29 Iulie 2024 – înscrierea candidaților;
 • 29 Iulie 2024, ora 17:00 – afișarea rezultatelor preliminare;
 • 30 – 31 Iulie 2024 – confirmarea candidaților admiși – etapa I;
 • 31 Iulie 2024, ora 17:00 – afișarea rezultatelor în urma etapei I;
 • 01 August 2024, până la ora 14:00 – confirmarea candidaților admiși – etapa a II-a;
 • 01 August 2024, ora 17:00 – afișarea listelor finale cu rezultatele concursului de admitere.

 

Nr. crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

4 ani

240 credite

30

1

 

44

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

 

Energetică industrială

0

0

30

Energetică şi tehnologii informatice

29

1

15

2.

Inginerie industrială

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

29

1

0

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

21

1

28

3.

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

24

1

25

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (25 locuri pe universitate, dar nu mai mult de 1 loc pe program de studiu).
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 locuri pe universitate)

Criterii de departajare la medii egale:

 1. nota obţinută la proba „Matematică”, la examenul de bacalaureat;
 2. calificativul obţinut la proba de bacalaureat „Evaluarea competenţelor digitale”;

Fiecare facultate va aloca din numărul de locuri bugetate repartizate statistic, atât la programele de studii universitare de licență cât și la programele de studii universitare de masterat 2 locuri pentru:

 • absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială ;
 • absolvenții cu cerințe educaționale speciale/dizabilități;

minorităţile naţionale, pentru programele de studii care nu există în învăţământul superior de stat în limba minorităţii respective

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Regulamentul de admitere al facultății.

 

 

 

 

 

 1. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ

Str. Universităţii nr. 1, tel.: 0259 408136, 0259 408141

Înscrierile se fac:

 • Online, pe platforma pusă la dispoziție de către Universitatea din Oradea, prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale
 • La sediul facultății, în Pavilionul B, parter, sala B 016, între orele 9.00 – 15.00, în zilele lucrătoare.

 

Sesiunea IULIE 2024:

 • 12 - 25 Iulie 2024 – Înscrierea candidaţilor;
 • 29 Iulie 2024 – Afişarea rezultatelor preliminare;
 • 30 - 31 Iulie 2024 – Confirmarea rezultatelor (Etapa I);
 • 2 August 2024 până la ora 11:00 – Afişarea rezultatelor finale;
 • 2 August 2024 până la ora 13:00 – Confirmarea rezultatelor (Etapa a II-a) – numai pentru candidaţii admişi, prin redistribuire, la un domeniu de studiu sau formă de şcolarizare (cu / fără taxă) diferite de cele din Lista cu rezultate preliminare

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

4 ani/ 240 credite

37

 

1

 

37

Locurile se vor ocupa prin concurs de dosare, pe baza următoarelor criterii:

- MA = MB ,

unde:

MA = Media Admitere;

MB = Media Bacalaureat.

- Criteriu eliminatoriu pentru candidații care optează pentru programul de studiu Robotică (în limba engleză): existența la dosarul de înscriere a unui document care să ateste cunoașterea limbii engleze (certificat de competență lingvistică, respectiv adeverință de la liceu sau foaie matricolă din care să rezulte studierea limbii engleze în liceu).

2.

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

35

1

54

3.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

32

 

1

27

4.

Mecatronică robotică

Mecatronică

21

 

1

 

28

 

 

Robotică (în limba engleză)

 

18

1

31

 

Robotică

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

50

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (25 locuri pe universitate, dar nu mai mult de 1 loc pe program de studiu).
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 de locuri pe universitate)

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Regulamentul de admitere al facultății.

 

 

Învăţământ la distanţă (ID):

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri cu taxă

 

Criterii de admitere

1.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

4 ani/ 240 credite

60

Locurile se vor ocupa prin concurs de dosare, pe baza următoarelor criterii:

- MA = MB ,

unde:

MA = Media Admitere;

MB = Media Bacalaureat.

 

Criterii de departajare la medii egale (pentru toate programele de studii):

 1. Nota obţinută la proba “Matematică” a examenului de Bacalaureat;
 2. Calificativul obţinut la proba „Evaluarea competenţelor digitale” a examenului de Bacalaureat.

În cazul în care un candidat nu a susţinut proba “Matematică” sau proba. Evaluarea competenţelor digitale” la examenul de Bacalaureat, se va considera nota 1 la proba respectivă.

 

Fiecare facultate va aloca din numărul de locuri bugetate repartizate statistic, atât la programele de studii universitare de licență cât și la programele de studii universitare de masterat 2 locuri pentru:

 • absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială ;
 • absolvenții cu cerințe educaționale speciale/dizabilități;

minorităţile naţionale, pentru programele de studii care nu există în învăţământul superior de stat în limba minorităţii respective

 

 

 

 1. FACULTATEA DE ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

Str. Universităţii nr. 5, tel.: 0259 408 167, 0259 408 443

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii în zilele lucrătoare între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta între orele 9.00-12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 

Sesiunea IULIE 2024:

 • 0126 Iulie 2024 înscrierea candidaţilor
 • 26 Iulie 2024 – afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor, după ora 16,00
 • 2930 Iulie 2024 confirmări (faza 1)
 • 31 Iulie – 02 August 2024 – confirmări (faza 2)
 • 02 August 2024 – confirmări până la ora 12,00
 • 02 August 2024 – afișarea rezultatelor finale după ora 16,00.

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

3 ani/ 180 credite

16

0

84

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

 

 - Media notelor de la disciplina Limba Engleză din liceu, minim 8,00 sau Certificat de atestare a competențelor lingvistice (lb.engleză) rescunoscut la nivel național, european, internațional.

(pentru programul de studii în limba engleză)

 

 

Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză)

16

0

84

2.

Ştiinţe politice

 

Ştiinţe politice

 

19

1

55

3.

Studii de securitate

 

Studii de securitate

 

14

2

84

4.

Istorie

Istorie

 

23

 

1

 

26

5.

 

Ştiinţe ale comunicării

 

Jurnalism

 

17

1

32

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (25 locuri pe universitate, dar nu mai mult de 1 loc pe program de studiu).
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 locuri pe universitate)

Criterii de departajare ]n caz de medii egale:

- nota de la disciplina Limba română de la examenul de bacalaureat – scris.

Fiecare facultate va aloca din numărul de locuri bugetate repartizate statistic, atât la programele de studii universitare de licență cât și la programele de studii universitare de masterat 2 locuri pentru:

 • absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială ;
 • absolvenții cu cerințe educaționale speciale/dizabilități;

minorităţile naţionale, pentru programele de studii care nu există în învăţământul superior de stat în limba minorităţii respective

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Regulamentul de admitere al facultății.

 

 

 1. FACULTATEA DE LITERE

Str. Universităţii nr. 1, telefon: 0259 408178; 0259 408267

 

Înscrierea se face la sediul facultăţii, Pavilionul C parter, sala C 010 de luni până vineri între orele 8:30 – 16:00 sau on line prin următoarele modalități:

 1. Încărcarea documentelor de către candidați pe portalul de admitere al Universității din Oradea, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale
 2. SAU: Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic în cazul înscrierii la sediul facultății
 3. SAU: Actele trimise electronic (scanate față/verso), la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

           

Sesiunea IULIE 2024

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română -

Limba şi literatura modernă

(engleză/ franceză/germană)

3 ani/ 180 credite

30

2

18

1. Rezultatul  Evaluării competențelor lingvistice la limba străină din cadrul examenului de bacalaureat (notat cu admis/respins)

 

2. Media bacalaureat

 – 100% sau CONCURS VERBUM

 

2

Limba şi literatura engleză -

limbă şi literatură modernă

(franceză, germană)/Limba şi

literatura română

31

1

68

3

Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura modernă (engleză, germană) / Limba şi literatura română

11

1

38

4

Limba şi literatura germană - Limba şi literatura modernă (engleză / franceză) / Limba şi literatura română

13

1

11

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (25 locuri pe universitate, dar nu mai mult de 1 loc pe program de studiu).
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 locuri pe universitate)

CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE:

 1. Nota la bacalaureat la disciplina Limba şi Literatura română

Prezentarea unui certificat de competență lingvistică recunoscut internațional, obținut în ultimii 4 ani. (ECL, Cambridge, IELTS, TOEFEL, DELF, GOETHE, DSD, ÖSD, TELC). Va avea prioritate candidatul cu cel mai bun scor/cel mai mare nivel prezentat printr-un astfel de certificat.

 Detalii concurs VERBUM https://litere.uoradea.ro/litere2022/index.php/facultate-tt/postari/38-evenimente/238-evenimente

Chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://litere.uoradea.ro/litere2022/images/articole_fac_litere/Evenimente-culturale/2024/VERBUM/2024/Regulament_concurs_VERBUM_23-24_FINAL.pdf

Fiecare facultate va aloca din numărul de locuri bugetate repartizate statistic, atât la programele de studii universitare de licență cât și la programele de studii universitare de masterat 2 locuri pentru:

 • absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială ;
 • absolvenții cu cerințe educaționale speciale/dizabilități;

minorităţile naţionale, pentru programele de studii care nu există în învăţământul superior de stat în limba minorităţii respective

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Regulamentul de admitere al facultății.

 

 

 1. FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

P-ţa 1 Decembrie, nr. 10, tel.: 0259 408 559, 0259 408 405, 0770 150 308

Înscrierea candidaţilor se face online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 

Sesiunea IULIE 2024:

 

 • 01 - 23 Iulie 2024 ora 16:00 – înscrierea candidaților exclusiv online
 • 27 Iulie 2024 – susținerea probei de concurs: MEDICINĂ, FARMACIE, MEDICINĂ în limba engleză / Proba: Test eliminatoriu de limba engleză
 • 28 Iulie 2024 – susținerea probei de concurs: MEDICINĂ DENTARĂ, MEDICINĂ II (ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE și RECUPERARE, NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ, RADIOLOGIE și IMAGISTICĂ, TEHNICĂ DENTARĂ), MEDICINĂ în limba engleză / Proba: Interviu
 • 28 Iulie 2024 – afişarea rezultatelor
 • 29 – 30 Iulie 2024 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi
 • 31 Iulie 2024 – reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 29- 30 Iulie 2024
 • 02 August 2024 – predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii

 

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Sănătate

Medicină

6 ani/

360 credite

104

0

31+10**

Test grilă din: Biologie și Chimie organică

Obs. Distribuirea pe specializări se va face ţinând cont de nota obţinută la testul grilă și opţiunile făcute în prealabil.

Medicină dentară

45

0

40

Test grilă din: Biologie și Chimie organică

Medicină (în limba engleză)

0

0

50

- Test eliminatoriu de limbă engleză, notat cu admis/respins 

- Interviu: Biologie și Chimie organică

Farmacie

5 ani/

300 credite

22

2

31

Test grilă, la alegere între: Biologie (cls.a IX-a) sau Biologie (cls.a XI-a) sau Chimie organică sau Chimie anorganică;

Asistenţă medicală generală

4 ani/

240 credite

18

0

57

- Test grilă  Biologie  (cls.a XI-a)

 

Obs. La înscriere candidaţii vor opta pentru cele cinci specializări în ordinea preferinţelor. Distribuirea pe specializări se va face ţinând cont de nota obţinută la testul grilă și opţiunile făcute în prealabil.

 

Balneofizioki-netoterapie şi recuperare

3 ani/

180 credite

13

1

36

Radiologie şi imagistică

8

0

22

Tehnică dentară

 

11

0

24

Nutriţie şi dietetică

8

2

40

 

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii universitare cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (25 locuri pe universitate, dar nu mai mult de 1 loc pe program de studiu).
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 de locuri pe universitate)
 3. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi care se înscriu la studii pe cont propriu valutar.(65 de locuri
 4. **La programul de studiu Medicina sunt alocate 10 locuri pentru candidatii MAN

 

Departajarea în caz de medii egale:

 1. Media de la bacalaureat
 2. Nota obţinută la bacalaureat, proba scrisă transdisciplinară, în funcţie de profil sau filieră

TEMATICA PENTRU TESTUL DE LIMBĂ ENGLEZĂ

Testul de limbă engleză constă dintr-o conversație liberă pe teme de cultură generală în limba engleză.

Testul este oral și are caracter eliminatoriu.

 

Fiecare facultate va aloca din numărul de locuri bugetate repartizate statistic, atât la programele de studii universitare de licență cât și la programele de studii universitare de masterat 2 locuri pentru:

 • absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială ;
 • absolvenții cu cerințe educaționale speciale/dizabilități;

minorităţile naţionale, pentru programele de studii care nu există în învăţământul superior de stat în limba minorităţii respective

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Regulamentul de admitere al facultății.

 

 

 

 1. FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI

Str. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 408277, 0259 408440

 

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Protecţia Mediului Oradea, Str. General Magheru, nr. 26, sau în locuri special amenajate anunţate prin afişare, între orele 9.00–16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta, în datele de 06, 13 și 20 Iulie 2024, între orele 9.00–12.00.

Sesiunea IULIE 2024:

 • 01–20 Iulie 2024 înscrierea candidaţilor
 • 22 Iulie 2024 afişarea rezultatelor
 • 22–26 Iulie 2024 confirmarea locului
 • 29 Iulie 2024 afişarea listelor finale

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Agronomie

Agricultură

 

4 ani/ 240 credite

12

 

1

 

37

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

2.

Horticultură

Horticultură

 

15

1

34

Peisagistică

 

19

0

11

3.

Silvicultură

Silvicultură

 

13

1

61

Exploatări forestiere

 

16

1

23

4.

Zootehnie

Zootehnie

 

20

1

29

5.

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

21

1

28

6.

Inginerie forestieră

Ingineria prelucrării lemnului

14

0

16

7.

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

19

0

56

Tehnologia prelucrării produselor agricole

18

 

1

 

11

8.

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

22

0

68

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (25 locuri pe universitate, dar nu mai mult de 1 loc pe program de studiu).
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare în caz de medii egale: nota (media) la proba de examen ,,Limba şi literatura română” obţinută la examenul de bacalaureat.

Fiecare facultate va aloca din numărul de locuri bugetate repartizate statistic, atât la programele de studii universitare de licență cât și la programele de studii universitare de masterat 2 locuri pentru:

 • absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială ;
 • absolvenții cu cerințe educaționale speciale/dizabilități;

minorităţile naţionale, pentru programele de studii care nu există în învăţământul superior de stat în limba minorităţii respective

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Regulamentul de admitere al facultății.

 

 

 

 

 

 1. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

str. Universităţii nr. 1, tel.: 0259.408.109 – Decanat, 0259.408.276 – Secretariat facultate

 

Înscrierile se fac personal sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale sau la sediul  facultăţii între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri) și sâmbăta între orele 9.00 – 12,00.

Candidații care optează (și) pentru programele de studii cu predare în limba engleză trebuie să demonstreze cunoașterea limbii engleze, prin depunerea la dosar a unui document în acest sens: certificat de competență lingvistică, adeverință de la liceu sau foaie matricolă/situație școlară – criteriu eliminatoriu

Sesiunea IULIE 2024:

 • 08 – 24 Iulie 2024 – înscrierea candidaților;
 • 26 Iulie 2024 – afișarea rezultatelor provizorii;
 • 29 Iulie 2024, între orele 9:00-15:00 – depunerea contestațiilor;
 • 29 Iulie 2024 – rezolvarea contestațiilor și reafișarea rezultatelor provizorii, în urma contestațiilor;
 • 30 Iulie – 1 August 2024 – confirmarea ocupării locului de către candidații declarați „admis”;
 • 2 August 2024 – afișarea rezultatelor finale.

 

Studii universitare de licenţă - Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ECTS)

3 ani/ 180 credite

19

 

1

40

Media generală de admitere =

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

 

2.

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune (CIG)

19

 

1

40

3.

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale (AI)

19

 

1

40

4.

Finanţe

Finanţe şi bănci (FB)

19

 

1

40

5.

Management

Management (MN)

19

 

1

40

6.

Marketing

Marketing (MK)

20

 

0

 

40

7.

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză) (AAE)

3 ani/ 180 credite

16

 

 

0

14

Media generală de admitere =

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

Criteriu eliminatoriu: existența la dosarul de înscriere a unui document care să ateste cunoașterea limbii engleze de către candidat: certificat de competență lingvistică, respectiv adeverință de la liceu sau foaie matricolă din care să rezulte studierea limbii engleze în liceu cel puțin 1 an

8.

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale (în limba engleză) (AIE)

16

 

 

 

 

 

 

 

0

14

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (25 locuri pe universitate, dar nu mai mult de 1 loc pe program de studiu).
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de bacalaureat
 2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat.
 3. Nota la proba (disciplina) Limba română la examenul de bacalaureat, respectiv nota la proba (disciplina) Limba engleză la examenul de bacalaureat în cazul specializărilor cu predare în limba engleză

 

 

Studii universitare de licenţă - Învăţământ la distanţă (ID)

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri cu taxă

Criterii de admitere

1.

 

Marketing

 

Marketing

3 ani/ 180 credite

50

Media generală de admitere =

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de bacalaureat
 2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat.
 3. Nota la proba (disciplina) Limba română la examenul de bacalaureat

Notă. În cazul în care un candidat nu a susţinut / nu dovedeşte susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor (disciplinelor) ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă / respectivele probe.

Fiecare facultate va aloca din numărul de locuri bugetate repartizate statistic, atât la programele de studii universitare de licență cât și la programele de studii universitare de masterat 2 locuri pentru:

 • absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială ;
 • absolvenții cu cerințe educaționale speciale/dizabilități;

minorităţile naţionale, pentru programele de studii care nu există în învăţământul superior de stat în limba minorităţii respective

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Regulamentul de admitere al facultății.

 

 

 1. FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Str. Universităţii, nr.5, Tel/fax: 0259 408439

 

Înscrierile se fac la sediul facultăţii, de luni până vineri, între orele 9-16 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Sesiunea IULIE 2024:

        

 • 09 - 22 Iulie 2024 - înscrierea candidaţilor
 • 24 Iulie 2024 - afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor, după ora 14:00
 • 25 - 26 Iulie 2024 - confirmări (faza 1)
 • 29 - 30 Iulie 2024 - confirmări (faza 2)
 • 31 Iulie 2024 - afișarea rezultatelor finale după ora 14:00.

 

Învăţământ cu frecvenţă/ IF

Nr.crt

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1

Asistenţă socială

Asistenţă socială

3 ani /

 180 credite

26

0

74

Media examenului de bacalaureat.

 

Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei: nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.

.

2

Psihologie

Psihologie

 

28

1

96

3

Sociologie

Sociologie

 

16

 

1

33

4

Resurse umane

 

17

0

33

5

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

10

1

64

6

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Beiuş)

15

1

34

7

Psihopedagogie specială

16

1

13

8

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară)

11

0

14

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care:

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (25 locuri pe universitate, dar nu mai mult de 1 loc pe program de studiu).
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 locuri pe universitate)

 

Fiecare facultate va aloca din numărul de locuri bugetate repartizate statistic, atât la programele de studii universitare de licență cât și la programele de studii universitare de masterat 2 locuri pentru:

 • absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială ;
 • absolvenții cu cerințe educaționale speciale/dizabilități;

minorităţile naţionale, pentru programele de studii care nu există în învăţământul superior de stat în limba minorităţii respective

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Regulamentul de admitere al facultății.

 

 

Învăţământ cu frecvenţă redusă/ IFR

Nr crt

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata

/ nr. credite

Locuri cu taxă

 

Criterii de admitere

1.

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

3 ani

 180 credite

75

 

Media examenului de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei: nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.

 

 

 1. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „EPISCOP DR. VASILE COMAN”

Str. Universităţii nr.1, tel.0259-408182

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii, de luni până vineri, între orele 9.00-16.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

Sesiunea IULIE 2024:

 • 08 – 25 Iulie 2024 - înscrierea candidaţilor
 • 26 Iulie 2024 - afişarea rezultatelor
 • 26 30 Iulie 2024 - confirmări
 • 31 Iulie 2024 - redistribuiri şi liste finale

 

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri buget absolvenți liceu mediu rural**

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

4 ani/ 240

credite

45

 

 

1

4

 

Media examenului de bacalaureat.

 

 

* Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă se poate modifica în cazul în care :

 1. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi candidaţi de etnie rromă (25 locuri pe universitate, dar nu mai mult de 1 loc pe program de studiu).
 2. La un anumit program de studii se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi români de pretutindeni, bursieri ai statului român (200 locuri pe universitate)

 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. Media generală a anilor de liceu
 2. Nota la disciplina Limba şi literatura română – proba scrisă, de la bacalaureat

 

Fiecare facultate va aloca din numărul de locuri bugetate repartizate statistic, atât la programele de studii universitare de licență cât și la programele de studii universitare de masterat 2 locuri pentru:

 • absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială ;
 • absolvenții cu cerințe educaționale speciale/dizabilități;

minorităţile naţionale, pentru programele de studii care nu există în învăţământul superior de stat în limba minorităţii respective.

 

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Regulamentul de admitere al facultății.

 

DISPOZIȚII FINALE

            În cazuri bine justificate, rectorul Universităţii din Oradea poate acorda derogări de la prevederile prezentului ghid, cu condiţia încadrării în normele legale.

                        ** In cazul în care nu se ocupă locul alocat absolvenților de liceu din mediul rural  facultatea poate reatribui locul către altă specializare. În cazul în care locurile „RURAL” nu se ocupă la nivel de facultate, rectorul poate realoca aceste locuri altor facută

×

TOP