Acest website folosește cookie-uri | This website is using cookies
Acest website folosește cookie-uri pentru îmbunătățirea experienței online | This website is using cookies to ensure you get the best online experience
×

Metodologia de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni la studii de LICENȚĂ ȘI MASTER

începând cu anul universitar 2018-2019 la Universitatea din Oradea

(propunere)

A. Cadrul general

Articolul 1.

Prezenta metodologie are la bază:

- Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017 – 2018, aprobată prin OMEN nr. 3900/16.05.2017 (anexa 2 la OMEN), denumită în continuare Metodologia MEN

- Procedura de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul preuniversitar și superior de stat și particular acreditat din România, pe locuri cu taxă în lei, începând cu anul școlar/universitar 2017 – 2018, aprobată prin OMEN nr. 4294/29.06.2017, denumită în continuare Procedura MEN

(2) Studiile pe locurile fără plata taxelor de școlarizare (cu sau fără bursă) se desfășoară exclusiv în limba română.

Articolul 2. Anul pregătitor de limba română

(1) Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română vor frecventa anul pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Românii de pretutindeni care au dobândit competențe de limba română în contexte nonformale sau informale pot obține certificarea acestor competențe printr-o evaluare (nivel minim B2), definită conform Cadrului european comun de referință pentru învățarea limbilor. Evaluarea și atestarea se va organiza în cadrul Facultății de Litere a Universității din Oradea, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român.

(3) Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române.

Articolul 3. Numărul de locuri

(1) Pentru anul universitar 2018 – 2019, Universitatea din Oradea organizează admitere la studii de licență și masterat pentru candidați din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria și Diasporă pe următoarele locuri:

a) 84 de locuri la studii de licență, din care

24 de locuri fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă

60 de locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă

b) 40 de locuri la studii de masterat, din care

4 locuri fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă

36 de locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă

IMPORTANT

 1. Locurile sunt alocate tuturor programelor de studii în limba română (cu excepția programului de studii Medicină) în limita capacității de școlarizare.
 2. Ierarhizarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei de la bacalaureat (sau examen echivalent) pentru admiterea la studii de licență, respectiv media de la examenul de licență pentru admiterea la studii de masterat. Acolo unde e cazul departajarea se va face pe baza mediei anilor de studiu din liceu (la admiterea la studii de licență), respectiv media de promovare a anilor de studii de licență (la admiterea la studii de master).
 3. Pentru a fi înmatriculați candidații sunt obligați să depună diploma de bacalaureat (sau echivalentă), respectiv diploma de bacalaureat (sau echivalentă) și diploma de licență, în original, la Universitatea din Oradea. 

B. Admiterea la studii universitare de LICENȚĂ

Articolul 4. Procedura de admitere

 1. Depunerea/transmiterea dosarului de candidatură în vederea înscrierii la admitere se face în conformitate cu prevederile articolului 5.
 2. Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, media de admitere fiind media examenului de bacalaureat (sau echivalent cu acesta). Dacă e cazul departajarea se face pe baza mediei anilor de studiu de liceu.
 3. Calendarul concursului de admitere sesiunea iulie 20181:
 4. 1

a) Perioada de înscriere este:

11.07.2018– 20.07.2018, luni-vineri între orele 9:00-14:00 pentru depunerea personală a dosarelor, respectiv

11.07.2018 – ora 8:00 – 18.07.2018 ora 24:00, pentru transmiterea prin email. În cazul transmiterii prin email în data de 19.07.2018 vor fi afișate listele cu dosarele primite. Cei care au transmis dosare incomplete vor putea trimite, prin email, elementele lipsă până în data 22.07.2018 ora 24:00.

Dosarele care nu sunt transmise conform calendarului nu vor fi luate în considerare.

Important: excepție de la calendarul de mai sus fac programele de studii de la facultățile menționate mai jos, la care sunt organizate teste de aptitudini (probe eliminatorii și/sau practice). Admiterea la aceste specializări este condiționată de promovarea testelor organizate la datele specificate pe paginile web ale facultăților:

 • Facultatea de Arte, toate programele de studii
 • Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură, programul de studii Arhitectură.
 • Facultatea de Geografie, Turism și Sport, programele de studii Educație fizică și sportivă, Sport și performanță motrică, Kinetoterapie și motricitate specială.
 • Facultatea de Litere, toate programele de studii.
 • Facultatea de Științe Socio-Umane, programele de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar Oradea, Psihopedagogie specială
 • Facultatea de Teologie ortodoxă „EPISCOP DR. VASILE COMAN”, programul de studii Teologie ortodoxă pastorală.

b) Lista provizorie a candidaților declarați admiși se va afișa pe site-ul Universității din Oradea (www.uoradea.ro) modulul Admitere până, cel mai târziu, în data de 24.07.2018, orele 16:00.

cEventuale contestații se pot depune, personal sau prin email, până la data de 26.07.2018, orele 16:00. Nu se admit contestații pentru probele orale, de aptitudini sportive, filologice sau artistice și nici contestații care au la bază necunoașterea prezentei metodologii de admitere.

dTermenul de rezolvare și de răspuns (prin afișare pe site-ul universității) la contestații este 27.07.2018, orele 16:00, dată la care se vor afișa listele provizorii după contestații.

eUrmătoarea etapă este confirmarea locului ocupat prin concurs. Confirmarea se poate face de la momentul afișării listelor după contestații până la 31.07.2018, orele 16:00. Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmițând la universitate formularul din Anexa nr. 4, completat și semnat – personal la sediul universității sau scanat la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

fLista definitivă a rezultatelor concursului de admitere se va afișa după finalizarea confirmărilor și va sta la baza înmatriculării pe programe de studii.

gListele candidaților admiși și confirmați vor fi înaintate către Ministerul Educației Naționale-Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, denumit în continuare MEN-DGRIAE, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis.

hÎnmatricularea candidaților declarați admiși și confirmați va fi efectuată după emiterea aprobării de școlarizare de către MEN-DGRIAE, prin decizie a rectorului universității. La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune la secretariatele facultăților actele de studii în original, vor prezenta cartea de identitate și buletinul în original, pentru conformitate cu copiile de la dosar și vor semna contractului de școlarizare.

iÎnmatricularea este condiționată de promovarea testelor de aptitudini, organizate pentru învățământul de artă, filologic, sportiv, teologic și la programul de studii Arhitectură. Testele se pot susține conform calendarului de admitere al facultăților respective.

Articolul 5. Înscrierea la concursul de admitere

1. Dosarul de candidatură poate fi depus personal pe baza cărții de identitate și pașaportului sau de către o altă persoană, în numele candidatului, pe bază de procură notarială, la sediul universității sau se poate transmite scanat pe email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., conform programului de înscriere menționat la art. 4(3)a).

2. În cazul în care dosarul se transmite prin email vor fi respectate, cu strictețe, regulile de mai jos:

a) adresa de corespondență prin email este: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

b) se va trimite un singur email/candidat la care vor fi atașate toate documentele necesare înscrierii, iar la Subiect se va scrie: Licenta – Țara - Numele Prenumele.

Exemplu: Licenta - Albania – Popescu Vasile

c) documentele atașate email-ului vor fi în format pdf de dimensiune redusă (rețeaua internet conține foarte multe aplicații de transformare online a imaginilor în pdf (dacă e cazul), precum și aplicații de reducere a dimensiunii fișierelor de tip imagine sau pdf)

d) denumirea fișierelor atașate email-ului va fi de forma: Tara_Nume_Prenume_litera, unde Tara reprezintă țara de domiciliu/reședință a candidatului, Nume_Prenume reprezintă numele și prenumele candidatului, iar litera reprezintă litera corespunzătoare documentului conform listei de documente menționată la dosarul de candidatură pentru fiecare categorie de candidați.

Exemplul 1: Ucraina_Popescu_Ana_b va fi numele fișierului pdf care cuprinde documentul b) (copia certificatului de naștere tradus în limba română sau altă limbă de circulație internațională) al candidatei Popescu Ana din Ucraina.

Exemplul 2: Ungaria_Ionescu_Vasile_e va fi numele fișierului pdf care cuprinde documentul e) (copia cărții de identitate, tradusă în limba română sau altă limbă de circulație internațională) al candidatului Ionescu Vasile din Ungaria.

e) Cererile de înscriere vor fi completate citeț, fără ștersături sau adăugiri. Cererile de înscriere ilizibile nu vor fi luate în considerare.

f) Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare

Universitatea din Oradea își rezervă dreptul de a solicita MEN – DGRIAE verificarea autenticității diplomei de bacalaureat/adeverinței de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal.

Articolul 6. Documente necesare la înscriere

1. Dosarul de candidatură al cetățenilor din Republica Moldova conține următoarele documente:

 1. Cerere - formular de înscriere la Universitatea din Oradea (Anexa 1 - licență).
 2. Copia certificatului de naștere;
 3. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
 4. Copie a cărții de identitate, inclusiv anexa cu indicarea domiciliului stabil;
 5. Copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 6. Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, dacă este cazul, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal;
 7. Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite;
 8. Copie recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, dacă este cazul;
 9. Declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu posedă buletin/carte de identitate românească;
 10. Adeverința medicală tip din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează.
 11. Certificat de absolvire a anului pregătitor/certificat de competență lingvistică în limba română, conform prevederilor art. 2 (dacă este cazul)

2. Dosarul de candidatură pentru românii de pretutindeni din Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Ungaria și Diasporă conține următoarele documente:

 1. Cerere - formular de înscriere la Universitatea din Oradea (Anexa 1 – licență);
 2. Copia a certificatului de naștere;
 3. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
 4. Copia certificatului de căsătorie;
 5. Copie a cărții de identitate;
 6. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3. Declarația se completează la sediul misiunilor diplomatice ale României din statele de reședință ale candidaților sau la sediul Ministerului pentru românii de pretutindeni din București.
 7. Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă sau, dacă este cazul, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, inclusiv pentru absolvenți ai școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară acreditat Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;
 8. Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ;
 9. Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, dacă este cazul;
 10. Declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu posedă buletin/carte de identitate românească;
 11. Adeverința medicală tip din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 12. Certificat de absolvire a anului pregătitor/certificat de competență lingvistică în limba română, conform prevederilor art. 2 (dacă este cazul).

Toate actele de mai sus care nu sunt emise în limba română vor fi însoțite de traducerea în limba română sau într-o limbă de circulație internațională.

3. Dosarul de candidatură pentru românii de pretutindeni din Albania, Macedonia, Serbia, Ucraina conține următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2 (maxim 3 opțiuni la alegerea programelor de studii)
 2. Copia certificatului;
 3. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini
 4. Copie a cărții de identitate;
 5. Copia certificatului de căsătorie;
 6. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3. Declarația se completează la sediul misiunilor diplomatice ale României din statele de reședință ale candidaților sau la sediul Ministerului pentru românii de pretutindeni din București.
 7. Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă sau, dacă este cazul, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, inclusiv pentru absolvenți ai școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară acreditat Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;
 8. Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ;
 9. Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, dacă este cazul;
 10. Declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu posedă buletin/carte de identitate românească;
 11. Adeverința medicală tip din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează
 12. Certificat de absolvire a anului pregătitor/certificat de competență lingvistică în limba română, conform prevederilor art. 2 (dacă este cazul)

Toate actele de mai sus care nu sunt emise în limba română vor fi însoțite de traducerea în limba română sau într-o limbă de circulație internațională.

C. Admiterea la studii universitare de MASTERAT

Articolul 7. Condiții de eligibilitate: sunt eligibili pentru înscriere la concurs românii de pretutindeni care au absolvit programe de studii de licență acreditate.

Articolul 8. Procedura de admitere

1) Depunerea/transmiterea dosarului de candidatură în vederea înscrierii la admitere se face în conformitate cu prevederile articolului 9.

2) Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, media de admitere fiind media de la examenul de licență. Acolo unde e cazul departajarea se va face pe baza mediei de promovare a anilor de studii de licență.

3Calendarul concursului de admitere sesiunea iulie 2018 2:

aPerioada de înscriere este:

 • 11.07.2018– 20.07.2018, luni-vineri între orele 9:00-14:00 pentru depunerea personală a dosarelor, respectiv
 • 11.07.2018 – ora 8:00 – 18.07.2018 ora 24:00, pentru transmiterea prin email. În cazul transmiterii prin email în data de 19.07.2018 vor fi afișate listele cu dosarele primite. Cei care au transmis dosare incomplete vor putea trimite, prin email, elementele lipsă până în data 22.07.2018 ora 24:00.

Dosarele care nu sunt transmise conform calendarului nu vor fi luate în considerare.

Important: excepție de la calendarul de mai sus fac programele de studii de la Facultatea de Arte, la care sunt organizate probe eliminatorii. Admiterea la aceste specializări este condiționată de promovarea testelor organizate la datele specificate pe paginile web ale facultăților:

bLista provizorie a candidaților declarați admiși se va afișa pe site-ul Universității din Oradea (www.uoradea.ro) modulul Admitere până, cel mai târziu, în data de 24.07.2018, orele 16:00.

c) Eventuale contestații se pot depune, personal sau prin email, până la data de 26.07.2018, orele 16:00. Nu se admit contestații pentru probele eliminatorii și nici contestații care au la bază necunoașterea prezentei metodologii de admitere.

dTermenul de rezolvare și de răspuns (prin afișare pe site-ul universității) la contestații este 27.07.2018, orele 16:00, dată la care se vor afișa listele provizorii după contestații.

eUrmătoarea etapă este confirmarea locului ocupat prin concurs. Confirmarea se poate face de la momentul afișării listelor după contestații până la 31.07.2018, orele 16:00. Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmițând la universitate formularul din Anexa nr. 4, completat și semnat – personal la sediul universității sau scanat la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

fLista definitivă a rezultatelor concursului de admitere se va afișa după finalizarea confirmărilor și va sta la baza înmatriculării pe programe de studii.

gListele candidaților admiși și confirmați vor fi înaintate către Ministerul Educației Naționale-Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, denumit în continuare MEN-DGRIAE, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis.

hÎnmatricularea candidaților declarați admiși și confirmați va fi efectuată după emiterea aprobării de școlarizare ce către MEN-DGRIAE, prin decizie a rectorului universității. La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune la secretariatele facultăților actele de studii în original, vor prezenta cartea de identitate și buletinul în original, pentru conformitate cu copiile de la dosar și vor semna contractului de școlarizare.

Articolul 9. Înscrierea la concursul de admitere

4) Dosarul de candidatură poate fi depus personal pe baza cărții de identitate și pașaportului sau de către o altă persoană, în numele candidatului, pe bază de procură notarială, la sediul universității sau se poate transmite scanat pe email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., conform programului de înscriere menționat la art. 8(3)a).

5) În cazul în care dosarul se transmite prin email vor fi respectate, cu strictețe, regulile de mai jos:

 1. adresa de corespondență prin email este: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 2. se va trimite un singur email/candidat la care vor fi atașate toate documentele necesare înscrierii, iar la subiect se va scrie: Master – Țara - Numele Prenumele. Exemplu: Master - Albania – Popescu Vasile
 3. documentele atașate email-ului vor fi în format pdf de dimensiune redusă (rețeaua internet conține foarte multe aplicații de transformare online a imaginilor în pdf (dacă e cazul), precum și aplicații de reducere a dimensiunii fișierelor de tip imagine sau pdf)
 4. denumirea fișierelor atașate email-ului va fi de forma: Tara_Nume_Prenume_litera, unde Tara reprezintă țara de domiciliu/reședință a candidatului, Nume_Prenume reprezintă numele și prenumele candidatului, iar litera reprezintă litera corespunzătoare documentului conform listei de documente menționată la dosarul de candidatură pentru fiecare categorie de candidați.

Exemplul 1: Ucraina_Popescu_Ana_b va fi numele fișierului pdf care cuprinde documentul b) (copia certificatului de naștere tradus în limba română sau altă limbă de circulație internațională) al candidatei Popescu Ana din Ucraina.

Exemplul 2: Ungaria_Ionescu_Vasile_h va fi numele fișierului pdf care cuprinde documentul h) (Copia suplimentului la diplomă de licență / foii matricole) al candidatului Ionescu Vasile din Ungaria.

e) Cererile de înscriere vor fi completate citeț, fără ștersături sau adăugiri. Cererile de înscriere ilizibile nu vor fi luate în considerare.

f) Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare

6Universitatea din Oradea își rezervă dreptul de a solicita MEN – DGRIAE verificarea autenticității diplomei de bacalaureat/adeverinței de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal.

Articolul 10. Documente necesare la înscriere

1Pentru candidați din Republica Moldova, dosarul de candidatură va cuprinde:

 1. Cerere - formular de înscriere la Universitatea din Oradea (Anexa 1 – master);
 2. Copia certificatului de naștere;
 3. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
 4. copie a cărții de identitate, inclusiv anexa cu indicarea domiciliului stabil;
 5. Copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 6. Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă
 7. Copia diplomei de licență sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenului de licență;
 8. Copia suplimentului la diploma de licență / foii matricole ;
 9. Declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu posedă buletin/carte de identitate românească;
 10. Adeverința medicală tip din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 11. Certificat de absolvire a anului pregătitor/certificat de competență lingvistică în limba română, conform prevederilor art. 2 (dacă este cazul)

Toate actele de mai sus care nu sunt emise în limba română vor fi însoțite de traducerea în limba română sau într-o limbă de circulație internațională.

2Pentru candidați din Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria și Diasporă dosarul de candidatură va cuprinde:

 1. Cerere - formular de înscriere la Universitatea din Oradea (Anexa 1 - master);
 2. Copia certificatului de naștere;
 3. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
 4. Copie a cărții de identitate, inclusiv anexa cu indicarea domiciliului stabil;
 5. Copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 6. Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă
 7. Copia diplomei de licență sau echivalentă sau, dacă este cazul, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenului de licență;
 8. Copia suplimentului la diploma de licență / foii matricole;
 9. Declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu posedă buletin/carte de identitate românească;
 10. Adeverința medicală tip din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 11. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3. Declarația se completează la sediul misiunilor diplomatice ale României din statele de reședință ale candidaților sau la sediul Ministerului pentru românii de pretutindeni din București.
 12. Certificat de absolvire a anului pregătitor/certificat de competență lingvistică în limba română, conform prevederilor art. 2 (dacă este cazul)

Toate actele de mai sus care nu sunt emise în limba română vor fi însoțite de traducerea în limba română sau într-o limbă de circulație internațională.

D. Admiterea pe locuri de studii cu taxă în lei, studii de licență și master

Articolul 11.

(1) Românii de pretutindeni, absolvenți de studii liceale din România sau din alte state, se pot înscrie direct la concursul de admitere organizat de facultățile Universității din Oradea, pe locuri cu taxă în lei, în cuantumul egal cu cel stabilit pentru cetățenii români, în limita cifrei de școlarizare aprobată de Senatul universitar, în funcție de capacitatea de școlarizare.

(2) Dosarul candidaților va cuprinde documentele stipulate la secțiunea I - admiterea pe locuri bugetate, cu sau fără bursă, cu mențiunea că cererea - formularul de înscriere este fișa de înscriere a facultății. În plus, vor prezenta chitanța de achitare a taxei de înscriere / copia ordinului de plată pentru taxa de înscriere. Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare.

(3) Candidații vor fi declarați admiși conform Metodologiei de admitere a facultății la care se înscriu la concurs.

(4) Candidații declarați admiși vor confirma locul obținut prin concurs și vor achita taxele aferente înmatriculării la termenul stabilit de către fiecare facultate, în același regim ca și candidații cetățeni români. La confirmare, candidații declarați admiși vor depune la secretariatele facultăților actele de studii în original, vor prezenta cartea de identitate și buletinul în original, pentru conformitate cu copiile de la dosar. Candidații declarați admiși care nu își vor confirma înscrierea la termenul stabilit își pierd locul ocupat prin concurs.

(5) Listele candidaților admiși și confirmați vor fi înaintate către MEN-DGRIAE, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis.

(6) Înmatricularea candidaților declarați admiși și confirmați și semnarea contractelor de școlarizare va fi efectuată după emiterea aprobării de școlarizare ce către MEN-DGRIAE, prin decizie a rectorului universității.

Articolul 12.

(1) Școlarizarea românilor de pretutindeni admiși pe locuri cu taxă în lei se desfășoară conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenților (RAPS) în vigoare, aprobat de Senatul Universității din Oradea, valabil pentru toți studenții universității.

(2) Drepturile și obligațiile studenților sunt stipulate în Metodologia MEN, Carta Universității din Oradea, Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studenților și RAPS. La nivelul fiecărui program de studii sunt desemnați tutori și coordonatori de an care asigură consilierea studenților.

(3) Cuantumul taxelor de studiu și a altor taxe percepute, modalitățile de plată, termenele de plată etc. sunt stabilite prin Procedura privind fundamentarea, încasarea și evidența taxelor aferente procesului de învățământ, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar și adusă la cunoștința studenților înaintea începerii fiecărui anului universitar.

E. Dispoziții finale

Articolul 13.

(1) Mobilitatea academica internă definitivă se realizează cu acordul instituțiilor de învățământ superior în baza prevederilor legale, cu respectarea capacității de școlarizare. Actele necesare aprobării mobilității academice interne definitive și etapele obținerii aprobărilor celor două universități sunt cele prevăzute în Procedura privind monitorizarea mobilității definitive a studenților a Universității din Oradea.

(2) În situația în care un student solicită mobilitate academică internă definitivă la o altă universitate, atunci acesta poate beneficia de aceasta, sub rezerva întrunirii numărului minim de credite transferabile pentru promovarea anului de studiu, prevăzut în Regulamentul activității profesionale a studenților instituției de învățământ la care solicită transferul.

(3) Instituția de învățământ primitoare va transmite MEN dosarul de transfer, în vedere emiterii aprobării de școlarizare.

(4) Demersurile pentru mobilitatea definitivă trebuie finalizate până cel târziu în data de 25 septembrie a anului curent.

Articolul 14.

Un student declarat admis la studii universitare poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur domeniu pe același ciclu de studii, un al doilea domeniu de studiu putând fi urmat doar în regim cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetățenii români, conform prevederilor legale în vigoare.

Articolul 15.

Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag de la studii sau sunt exmatriculați, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de învățământ superior. Excepție fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.

Articolul 16.

(1) În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.

(2) Candidații pentru studii universitare de licență, care inițial au fost admiși la un program de studii și se află în anul pregătitor, pot opta pentru un alt program de studii numai printr-un nou concurs, după absolvirea anului pregătitor. În cazul nepromovării noului concurs de admitere, aceștia își pot continua studiile în baza aprobării anterioare.

Articolul 17.

(1) Școlarizarea se desfășoară conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenților (RAPS) în vigoare, aprobat de Senatul Universității din Oradea, valabil pentru toți studenții universității.

(2) Drepturile și obligațiile studenților sunt stipulate în Metodologia MEN, Carta Universității din Oradea, Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studenților și RAPS. La nivelul fiecărui program de studii sunt desemnați tutori și coordonatori de an care asigură consilierea studenților.

(3) Finanțarea studenților înscriși în programele de studii universitare de licență și master se suspendă, în cazul în care aceștia nu au obținut, la finalizarea anului universitar, numărul de credite transferabile necesar promovării anului, conform RAPS în vigoare. Finanțarea poate fi redobândită în anul de învățământ următor, după obținerea celor 60 de credite transferabile, cu condiția ca numărul anilor de bursă să nu depășească durata ciclului academic. Pe perioada suspendării bursei studenții vor studia cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetățenii români, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Finanțarea se retrage în cazul încălcării legislației naționale sau normelor de conduită universitară.

(3) Cuantumul taxelor de studiu și a altor taxe percepute, modalitățile de plată, termenele de plată etc. sunt stabilite prin Procedura privind fundamentarea, încasarea și evidența taxelor aferente procesului de învățământ, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar și adusă la cunoștința studenților înaintea începerii fiecărui anului universitar.

Articolul 18. În cazuri bine justificate rectorul Universității din Oradea poate acorda derogări de la actuala Metodologie de admitere cu condiția încadrării în prevederile legale.

Articolul 19. Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

1 După finalizarea admiterii din sesiunea iulie-august 2018, dacă rămân locuri neocupate, se va organiza admitere în sesiunea septembrie 2018.

2 <După finalizarea admiterii din sesiunea iulie-august 2018, dacă rămân locuri neocupate, se va organiza admitere în sesiunea septembrie 2018.

×

TOP

Universitatea din Oradea practică un regim de taxe flexibil, competitiv și adaptat pieței noastre.

Iar la nivel european este unul dintre cele mai convenabile.

CONVINGE-TE AICI!

Taxe mici!