III.4 CANDIDAȚII APARȚINÂND MINORITĂȚILOR NAȚIONALE

Înscrierea și desfăşurarea concursului de admitere pentru candidații aparținând minorităților naționale, pentru programele de studii care nu există în învățământul superior de stat în limba minorității respective pe locurile subvenţionate de la buget alocate în condiţiile legii se va face astfel:

Candidatul va depune dosarul la facultate, va completa suplimentar o Cerere tipizată (Anexa 5) pentru participarea la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct categoriei şi va prezenta o Recomandare din partea unei organizații legal constituite a acelei minorități, indiferent de domeniul de activitate al acesteia, în care se menționează că respectivul candidat face parte din minoritatea respectivă.

În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform regulamentului propriu de admitere a facultății, pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locurile cu taxă scoase la concurs. După finalizarea admiterii la nivel de facultate, aceștia primesc statutul de admis fără taxă, admis cu taxă sau respins.

În faza a doua participă doar candidaţii care au obţinut media la admitere cel puţin 6 (șase) şi care, la nivel de facultate, au obţinut statutul de admis fără taxă, admis cu taxă sau respins.

În cazul în care la nivel de facultate sunt înscriși mai mulți candidați decât numărul de locuri disponibile, după finalizarea admiterii la toate facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei obţinute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget, special destinate lor, conform alocărilor pe programe de studii după primirea cifrei de școlarizare de la ministerul de resort.

Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere iar, în limita locurilor bugetate special alocate, candidaţii primesc statutul final de „admis fără taxă pe locurile subvenţionate de la buget, special alocate”. În cazul în care candidatul nu obţine acest statut, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate (admis fără taxă, admis cu taxă sau respins).

Repartizarea locurilor pe facultăți/domenii/programe de studii se va face de către Consiliul de Administrație și Senatul Universității din Oradea, după alocarea locurilor la nivel instituțional.

ANEXA 5 CERERE TIPIZATA

Anexa 6 la REGULAMENTUL organizării admiterii la studii universitare de master la Universitatea din Oradea pentru anul universitar 2024-2025

 

ÎNSCRIEREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU CANDIDAŢII DIN ETNIA RROMILOR PE LOCURILE SUBVENŢIONATE DE LA BUGET, SPECIAL ALOCATE

  • Candidatul va depune dosarul la facultate, va completa suplimentar o Cerere tipizată Anexa .6a pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct candidaţilor din etnia  rromilor şi va prezenta o Recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civile, culturale sau politice a rromilor legal constituită, prin care se atestă apartenenţa candidatului la comunitatea rromilor (nu trebuie să fie neapărat membru al respectivei organizaţii).
  • Recomandarea menţionată mai sus nu mai este necesar de prezentat dacă respectivul candidat este absolvent al studiilor de licenţă la Universitatea din Oradea, la studiile de licenţă a beneficiat de loc bugetat special alocat candidaţilor de etnie rromă şi la dosarul personal de la facultatea absolvită există recomandarea scrisă în original.
  • În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform regulamentului propriu de admitere a facultății, pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locurile cu taxă scoase la concurs. După finalizarea admiterii la nivel de facultate, candidatul din etnia romilor primeşte statutul de admis fără taxă, admis cu taxă sau
  • În faza a doua participă doar candidaţii care au obţinut media la admitere cel puţin 5 (cinci) şi care, la nivel de facultate, au obţinut statutul de admis fără taxă, admis cu taxă sau respins.
  • În cazul în care la nivel de facultate sunt înscriși mai mulți candidați decât numărul de locuri disponibile, după finalizarea admiterii la toate facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei obţinute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget, special destinate lor, conform alocărilor pe programe de studii după primirea cifrei de școlarizare de la ministerul de resort.
  • Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere iar, în limita locurilor bugetate special alocate, candidaţii primesc statutul final de „admis fără taxă pe locurile subvenţionate de la buget, special alocate” . În cazul în care candidatul nu obţine acest statut, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate (admis fără taxă, admis cu taxă sau respins).

 

ANEXA 6 A CERERE TIPIZATA MASTER

×

TOP