Extras din H.S./28/24.02.2022 Anexa 7

 Extras din metodologia  de admitere a UO

II.3. ÎNSCRIEREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU CANDIDAŢII DIN ETNIA ROMILOR PE LOCURILE SUBVENŢIONATE DE LA BUGET ALOCATE ÎN CONDIŢIILE LEGII

Candidatul va depune dosarul la facultate, va completa suplimentar o cerere tipizată pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct candidaţilor din etnia romilor şi va prezenta o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civile, culturale sau politice a rromilor legal constituită, prin care se atestă apartenenţa candidatului la comunitatea romilor (nu că este neapărat membru al respectivei organizaţii).

În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform metodologiei proprii de admitere a facultății, pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locurile cu taxă scoase la concurs. După finalizarea admiterii la nivel de facultate, candidatul din etnia romilor primeşte statutul de admis fără taxă, admis cu taxă sau respins

            În faza a doua participă doar candidaţii care au obţinut media la admitere cel puţin 5 (cinci) şi care, la nivel de facultate, au obţinut statutul de admis cu taxă sau respins.

În cazul în care la nivel de universitate sunt înscriși mai mulți candidați decât numărul de locuri disponibile, după finalizarea admiterii la toate facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei obţinute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget, special destinate lor.  Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere iar, în limita locurilor bugetate special alocate, candidaţii primesc statutul final de „admis fără taxă pe locurile subvenţionate de la buget, special alocate” . În cazul în care candidatul nu obţine acest statut, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins)

Repartizarea locurilor pe facultăți se va face  de către CA și Senatul UO, după alocarea locurilor la nivel instituțional.

 

Formular 

×

TOP