ADMITERE ONLINE 2024
UNIVERSITATEA DIN ORADEA

ÎNSCRIE-TE LA ADMITERE
MAI SIMPLU, MAI SIGUR, MAI EFICIENT

ADMITERE 2024
UNIVERSITATEA DIN ORADEA

DORIM SĂ DEVII
STUDENTUL NOSTRU!

AFLĂ CUM!

ADMITERE 2024
UNIVERSITATEA DIN ORADEA

PRIETENII DIN FACULTATE
SUNT COLEGII DE LA VIITORUL JOB

LICENȚĂ

ADMITERE 2024
UNIVERSITATEA DIN ORADEA

DOREȘTI SĂ STĂPÂNEȘTI UN DOMENIU?
OBȚINE O DIPLOMĂ DE MASTER!

DESPRE MASTERAT

ADMITERE 2024
UNIVERSITATEA DIN ORADEA

TITLUL DE DOCTOR
ESTE CONFIRMAREA VALORII TALE

ȘCOALA DOCTORALĂ

LICENȚĂ

Află toate informațiile despre admitere la nivelul licență în Universitatea din Oradea.

ADMITERE LICENȚĂ

MASTERAT

Obține un master cu toate avantajele pe care le aduce în domeniul preferat!

ADMITERE MASTERAT

DOCTORAT

Detalii complete despre admiterea la Școala Doctorală a universității noastre.

ADMITERE DOCTORAT

MISIUNEA NOASTRĂ

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Misiunea Universităţii din Oradea este să ofere educaţie şi cercetare la un standard înalt de calitate într-un context naţional şi internaţional de dezvoltare socială, profesională şi, nu în ultimul rând, intelectuală a individului, și totodată de a contribui la dezvoltarea socială, economică şi culturală a oraşului Oradea.

Uncategorised

Vă putem oferi din acest moment lista completă a specializărilor Universității din Oradea pentru admiterea la licență și masterat sesiunea 2024-2025; urmează ca în curând să centralizăm informațiile despre taxe și locurile disponibile.

Click pe butoanele următoare pentru vizualizarea listelor:

 

Programe de studiu licență Programe de studiu master

 

Website-ului oficial pentru informații legate de admiterea la Universitatea din Oradea https://admitere.uoradea.ro vă oferă deja primele detalii legate de admitere , anul universitar 2023-2024.

Faceți așadar click pe butonul de mai jos pentru Metodologia organizării admiterii :

 

Regulament admitere Licenta

Regulament admitere Master

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL

organizării admiterii la studii universitare de licenţă

la Universitatea din Oradea

pentru anul universitar 2024 – 2025

 

 

DISPOZIŢII GENERALE

          Prezentul regulament este elaborat în baza:

 • Art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educatiei, cu modificările și completările ulterioare,
 • Prevederilor art. 30, 33, 34, 35, 38, 53, 60, 61, 63, 66, 75, 81, 122, 123 și ale art. 128 din Legea Învățământului superior nr.199/2023 , cu modificările și completările ulterioare,
 • Art. 76 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Ordinul nr. 3696/2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în învăţământul superior în ciclurile de studii universitare de scurtă durată, de licenţă, de master şi de doctorat

şi stabileşte cadrul general pentru organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă.

 

Potrivit legislației în vigoare, în cadrul Universității din Oradea pentru anul universitar 2024-2025, studiile universitare se organizaează la următoarele forme de învăţământ:

 1. a) ciclul I - studii universitare de licenţă la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF), învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) și învăţământ la distanţă (ID);
 2. b) ciclul II - studii universitare de masterat la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF);
 3. d) ciclul I şi ciclul II, oferite comasat într-un program de studii universitare din domeniile reglementate la nivelul Uniunii Europene, doar la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF);
 4. e) ciclul III - studiile universitare de doctorat se pot organiza la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) sau învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR).

La forma de învăţământ cu frecvenţă sunt alocate locuri finanţate de la buget (fără taxă) şi locuri în regim cu taxă.

Pentru programele de studii universitare de licenţă formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă sunt alocate doar locuri în regim cu taxă.

Admiterea românilor de pretutindeni, a absolvenţilor învăţământului liceal din sisteme internaţionale acreditate şi recunoscute de Ministerul Educaţiei precum și a cetăţenilor din state terţe Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei și a regulamentelor și a procedurilor proprii.

Organizarea concursului de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare se poate desfăşura şi online, facultățile vor prevedea în regulamentul propriu şi această modalitate de admitere.

În vederea bunei desfăşurări a activităţii se constituie o comisie centrală de admitere la nivelul universităţii și comisii de admitere la nivelul fiecărei facultăţi.

Comisia centrală de admitere la nivelul universităţii este numită prin decizie emisă de rectorul universităţii.

În cadrul facultăţilor la care se organizează probe de concurs se vor constitui şi comisii de rezolvare a contestaţiilor, altele decât cele de admitere. Comisiile de admitere şi, unde e cazul, comisiile de contestaţii de la nivelul facultăţii, sunt aprobate de Consiliul facultăţii la propunerea decanului şi numite prin decizia rectorului. Comisiile răspund de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, de la etapa de înscriere a candidaţilor şi până la rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale.

La finele concursului, Comisia de admitere pe facultate întocmește un dosar cuprinzând variantele de subiecte/grile, procesul verbal de extragere a subiectului/grilei, baremurile de corectare și, în cazul probelor eliminatorii, tabelul cu rezultatele obținute de candidați la aceste probe.

Întregul personal care participă la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere va fi instruit la nivelul fiecărei facultăţi. Cadrele didactice şi celelalte persoane, implicate în concursul de admitere, care se abat de la respectarea normelor în vigoare sau care, prin activitatea lor, prejudiciază buna organizare şi desfăşurare a concursului, vor fi înlocuite imediat din funcţiile îndeplinite şi, dacă este cazul, sancţionate conform prevederilor legale.

Nu pot face parte din comisia de admitere persoane care se află în relaţia de afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv cu un candidat înscris la concursul de admitere.

În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la aprobarea prezentului regulament în Senatul Universităţii din Oradea, facultăţile vor elabora și aproba în Consiliile facultăților regulamente proprii privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, le vor transmite către secretarul șef al universității și către BA 365 şi vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul facultăţii şi publicare pe pagina web.

Regulamentele proprii ale facultăţilor vor face referire cel puţin la aspectele următoare:

 • Calendarul admiterii (perioadele sesiunilor de admitere, înscrieri, datele probelor – dacă este cazul, confirmări, afişare liste provizorii, definitive şi finale);
 • Taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii;
 • Oferta anuală de școlarizare;
 • Condițiile și documentele necesare pentru înscriere;
 • Facilităţi online pentru înscriere;
 • Modalitatea de desfăşurare a concursului, probele de concurs (dacă este cazul), tematica și bibliografia aferente probelor de concurs;
 • Criterii de admitere şi de departajare - pentru candidaţii cu medii egale;
 • Condiţiile în care se depun contestaţii şi modul de rezolvare al acestora;
 • Criteriile de selecţie pentru candidații care solicită completarea studiilor;
 • Facilităţi sau condiţii speciale referitoare la admiterea candidaților la programe de studii universitare de licența, care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale și/sau internaționale. (în conformitate cu Ordinul nr. 3696/2024 Art 14 (9));
 • Facilităţi sau condiţii speciale (inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, cu tulburări specifice de învațare sau cerinţe educative speciale).

Concursul de admitere la studii universitare de licență se organizează de către facultăţi în conformitate cu prevederile legale și cu precizările proprii ale facultăților, care vor fi aduse la cunoştinţă celor interesaţi prin afişare la sediul facultății și postarea pe pagina web proprie, cu cel puțin 6 luni înainte de derularea sesiunii de admitere.

La nivelul universității și a fiecărei facultăți vor fi actualizate pe paginile web, cu cel puțin 6 luni înainte de desfășurarea sesiunii de admitere, informaţii privind:

 1. a) regulamentul de admitere al Universității și precizările facultății organizatoare;
 2. b) oferta anuală de școlarizare;
 3. c) condițiile și documentele necesare pentru înscriere, inclusiv condițiile și procedura de recunoaștere a diplomelor obținute în străinătate;
 4. d) calendarul sesiunilor de admitere;
 5. e) modalitatea de desfășurare a concursului, probele de concurs, tematica și bibliografia aferentă probelor de concurs;
 6. f) facilitățile sau condițiile speciale (inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, cu tulburări specifice de învățare sau CES);
 7. g) taxele de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii;
 8. h) alte informații utile candidaților.

 

CAPITOLUL I.

 

I.1. ORGANIZAREA ADMITERII

Admiterea pentru studii universitare de licenţă se organizează în cadrul facultăţilor, pe domenii, la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu în cadrul Universităţii din Oradea, conform prevederilor legale în vigoare.

Admiterea la formele de învăţământ cu frecvenţă, învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă se realizează pe baza criterii comune. Pentru fiecare dintre cele trei forme de învățământ se vor întocmi liste distincte ale candidaţilor admiși pe locurile destinate.

Admiterea se organizează în două sesiuni, în condiţii identice: sesiunea iulie 2024 şi, pentru eventuale locuri rămase neocupate, sesiunea septembrie 2024.

La forma de învăţământ cu frecvenţă sunt alocate locuri finanţate de la buget (fără taxă) şi locuri în regim cu taxă. Formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă se organizează numai în regim cu taxă de şcolarizare.

În cadrul regulamentelor proprii, facultățile stabilesc, potrivit legii, măsuri privind egalitatea de şanse pentru persoanele cu dizabilități, asigurând, acolo unde este necesar, suport adiţional adaptat nevoilor adulţilor cu dizabilități, sprijinind accesul acestora în instituţiile de învăţământ superior.

Numărul minim de studenţi pentru demararea unui program de studii se stabileşte prin Hotărâre a Senatului Universităţii, cu avizul Consiliului de Administraţie, pe baza unor criterii specifice. Candidaţii vor fi informaţi, încă de la înscriere, asupra numărului minim de studenţi necesar demarării unui program de studii, Anexa 1.

Admiterea se susţine în limba română. Admiterea candidaţilor proveniţi din învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, cu diplomă de bacalaureat, se poate susţine în limba maternă, la solicitarea scrisă a acestora, conform regulamentelor proprii ale facultăţilor.

La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii Uniunii Europene şi din state terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române prin una dintre modalitățile de mai jos:

 1. absolvirea anului pregătitor de învățare a limbii române specific programului de studiu ales,
 2. în cazul care nu sunt absolvenți de an pregătitor de învățare a limbii române, modalitatea de certificare a competențelor lingvistice pentru limba română este prezentată în Anexa 2.

Pentru candidații cetățeni români care au urmat studiile într-o limbă de circulaţie internaţională sau într-o limbă a minorităţilor naţionale, certificarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat, emisă de unităţile de învăţământ autorizate/acreditate din România, sau în conformitate cu punctele a și b ale paragrafului anterior.

Pentru studiile universitare organizate în limba română / limba maternă (maghiară) / într-o limbă străină (engleză), admiterea se susţine în limba de predare a programului de studii respectiv.

La admiterea pentru programele de studii în limba engleză sau maghiară, respectiv pentru programele Facultăţii de Litere care se desfășoară bilingv, candidații vor face dovada competenţei lingvistice, conform regulamentelor proprii ale facultăților.

Absolvenţii învăţământului liceal din sisteme internaţionale acreditate şi recunoscute de Ministerul Educaţiei au dreptul de a participa la procesul de admitere în învăţământul superior românesc, inclusiv din anul absolvirii studiilor liceale, prin procedură de acceptare condiţionată, candidatul admis urmând a aduce în maximum 6 luni de la admitere diploma echivalentă de bacalaureat internaţional.

În situaţia în care candidatul admis nu depune diploma echivalentă de bacalaureat internaţional în în maximum 6 luni de la admitere, acesta este exmatriculat.

 

CAPITOLUL II.

 

II.1. CANDIDAŢII LA ADMITERE

Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, precum şi cetăţenii britanici şi membrii familiilor acestora, ca beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 2019/C 384 I/01, pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Cetăţenii români şi cetăţenii menţionaţi anterior declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de licenţă se pot înmatricula numai în baza diplomei de bacalaureat recunoscută în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei.

Condiţiile de şcolarizare a românilor de pretutindeni şi a cetăţenilor străini se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.

Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de studii universitare de licenţă.

Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea în original a diplomei/documentului de recunoaştere a diplomei/adeverinţei de bacalaureat. Actul de studii anterior menţionat poate fi restituit titularului începând cu al doilea semestru, caz în care la dosar rămâne copia acestuia certificată "conform cu originalul" de către secretariatul facultăţii/departamentului.

În cazul documentelor de recunoaştere emise online de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, acestea se transmit electronic, către comisia de admitere a facultăţii, de către candidat, la înscriere. Pentru înmatriculare, candidaţii care transmit electronic documentul de recunoaştere au obligaţia de a depune o Declaraţie pe propria răspundere pentru confirmarea locului bugetat.

În cadrul regulamentului propriu de admitere, facultățile stabilesc, potrivit legii, măsuri privind egalitatea de şanse pentru persoanele cu dizabilităţi, asigurând, acolo unde este necesar, sprijin suplimentar adaptat nevoilor specifice, susţinând accesul acestora în instituţiile de învăţământ superior.

În cadrul regulamentului propriu, facultățile stabilesc facilităţi sau condiţii speciale referitoare la admiterea candidaţilor la programe de studii universitare de licenţă, care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale şi/sau internaţionale.

Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, la olimpiade şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi/sau premiul I la olimpiade naţionale, finanţate de Ministerul Educaţiei) beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget.

Facultățile pot corela prin regulamentul propriu disciplinele şcolare la care au fost obţinute premiile cu domeniile de studii pentru care se organizează admiterea la studii.

Absolvenţii de licee situate în mediul rural pot candida pe locurile subvenţionate de la buget, alocate în condițiile legii. Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaţii absolvenţi de licee situate în mediul rural este prezentată în subcapitolul III.5. al prezentului regulament.

Candidații care provin din sistemul de protectie socială sau sunt persoane cu dizabilități pot opta pentru a candida pentru un loc special alocat acestor categorii de persoane, prezentând documentele justificative în acest sens.

Candidaţii care au promovat în România examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar curent prezintă la înscriere diploma de bacalaureat sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.

În cazul documentelor de recunoaştere emise online de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, acestea se transmit electronic către comisia de admitere a facultății, de către candidat, la înscriere.

Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, care renunţă la continuarea studiilor sau decid să facă şi o a doua facultate în cadrul aceleiaşi universităţi sau într-o altă universitate beneficiază de subvenţia de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studii cu finanţarea de la buget la specializarea iniţială). Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi. Dacă prima specializare a fost studiată în regim cu taxă, cea de a doua specializare poate fi studiată cu finanţare de la bugetul de stat.

Candidaţii care se înscriu la a doua specializare sau continuă studii parţiale vor fi declaraţi admişi în an superior dacă:

 1. au participat la toate probele de admitere, au trecut de probele eliminatorii (dacă este cazul) şi au obţinut la concursul de admitere minim nota 5 (cinci);
 2. au solicitat în scris, în momentul înscrierii la admitere, înmatricularea în an superior, pe baza actelor prezentate la dosar;
 3. dosarul candidatului a fost evaluat de Comisia de specialitate (stabilită de Consiliul facultăţii în baza Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor) şi aceasta a decis că poate fi înmatriculat în an superior;
 4. există solicitare scrisă din partea conducerii facultăţii (adresată Comisiei centrale de admitere) pentru aplicarea acestor prevederi la concursul de admitere de la facultatea respectivă, cu precizarea că nu se depăşeşte capacitatea de şcolarizare pentru anul de studii al specializării la care se vor înmatricula.

 

CAPITOLUL III

 

III.1. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE

 • Concursul de admitere din sesiunea iulie 2024, respectiv sesiunea septembrie 2024 (pentru eventuale locuri rămase neocupate) se deșfășoară conform calendarului prezentat în Anexa 3.

Facultăţile stabilesc prin regulamentele proprii de admitere calendarul admiterii la nivel de facultate (cu condiţia încadrării în datele limită prevăzute în Anexa 3). Calendarul va fi afişat la sediul facultăţii şi postat pe pagina web a facultăţii şi a universităţii.

Înscrierile se fac la sediile facultăţilor, conform regulamentelor proprii, după un program care va fi afişat şi postat pe pagina web a facultăţii şi a universităţii.

 

III.2. TAXE ADMITERE

În cadrul concursului de admitere se percep următoarele taxe:

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere
 • Taxa pentru contestaţii
 • Taxa de înmatriculare
 • Taxă procesare dosar (pentru candidaţi cu studii anterioare efectuate în străinătate)
 • Taxă de întocmire dosar pentru recunoaștere credite/examene diferență (pentru candidații care solicită, în urma concursului de admitere, înmatricularea în an superior, cu echivalarea creditelor)

Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, conform propriilor regulamente.

Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor Universităţii din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere, la o singură facultate, următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 26 de ani:

 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat;
 • copiii cu unul sau ambii părinți decedați;
 • copiii din familii monoparentale;
 • persoanele aflate în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie;
 • candidații aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • candidații care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;
 • candidații care au obţinut în perioada studiilor liceale premii/distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.

Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi:

 • copii după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;
 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
 • documente care să ateste obţinerea în perioada studiilor liceale de distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.
 • alte documente doveditoare.

Potrivit legii, beneficiază de scutirea de taxă și persoanele aflate în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie pe baza:

 -  unei Adeverințe eliberate de Direcția de asistență socială pe raza căreia candidatul are domiciliul,

 - alte documente prevăzute de precizările proprii ale facultăților.

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere ale facultăţilor.

 

III.3. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în regulamentul propriu de admitere.

Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

În cazul în care se optează pentru asigurarea facilităţilor online pentru înscriere este necesar să se solicite datele de identificare personale, conform cărţii de identitate/paşaportului. Înscrierea online se va realiza prin încărcarea documentelor de către candidaţi cu asumarea responsabilităţii de către aceştia cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o Fișă de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. La fișa de înscriere se anexează actele prezentate în paragrafele de mai jos, facultăţile putând solicita şi alte documente, specificate prin regulamentele proprii.

Candidaţii pentru locurile destinate beneficiarilor de protecție specială, conform Legii nr. 272/2004 republicată, vor adăuga, în plus față de documentele necesare completării dosarului de înscriere, acte doveditoare privind încadrarea lor în acestă categorie (adeverinţă de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau de plasament familial).

              Actele pentru candidaţi români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene precum și cetățenii britanici care au diplomă de bacalaureat obţinută în România:

 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, însoţită de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituţie) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2024, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ (în aceleaşi condiţii ca şi diploma de bacalaureat).
 • Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) ;
 • Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) - dacă este cazul;
 • Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;
 • Carte de identitate (original pentru conformitate) şi copie;
 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere;
 • Acord de prelucrare a datelor personaleAnexa 4.

Dosarele incomplete nu se preiau.

 

Actele pentru candidaţi români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene precum şi cetăţenii britanici care au diplomă de bacalaureat obţinută în afara României:

 • Atestatul de recunoaştere a studiilor liceale, eliberat de ministerul tutelar, (se obține conform Regulamentului privind admiterea și școlarizarea cetățenilor străini);
 • Diploma de bacalaureat în original şi traducere legalizată în limba română;
 • Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (în cazul înscrierii la programe de studii cu predare în limba română), conform Anexei 2;
 • Certificat de naştere în copie şi traducere legalizată în limba română;
 • Certificat de căsătorie în copie şi traducere legalizată în limba română (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie) – dacă este cazul;
 • Certificat medical din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • Patru poze tip paşaport;
 • Copie paşaport sau I (se va prezenta şi originalul pentru conformitate);
 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere.
 • Acord de prelucrare a datelor personaleAnexa 4

Dosarele incomplete nu se preiau.

 • Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat/adeverinţei la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia certificată „conform cu originalul” la cealaltă facultate însoţită de adeverinţă din care să reiasă acest fapt, în termenul stabilit de fiecare facultate prin regulamentele proprii

Comisiile de admitere ale facultăţilor primesc dosarele personale întocmite de candidaţi, efectuează înscrierea şi eliberează legitimaţiile de concurs (pentru candidaţii care susţin probe de concurs) numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:

 • cererile-tip de înscriere sunt completate corect;
 • candidaţii au precizat domeniul, programul/programele de studii şi forma de învăţământ la care doresc să concureze, precum şi disciplinele sau probele de concurs, după

Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia de admitere a facultății unde s-a făcut înscrierea. După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

După încheierea înscrierii, comisiile de admitere întocmesc listele nominale cu candidaţii înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează la loc vizibil, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea primei probe.

Listele conțin următoarele informații:

 • facultatea, domeniul, programul/programele de studii şi forma de învăţământ la care sunt înscrişi candidaţii, ordinea de preferinţă a programelor de studii (dacă este cazul) şi probele de concurs pentru care au optat (acolo unde sunt probe la alegere);
 • repartizarea candidaţilor pe săli de concurs, iar pentru probele orale, la care examinarea se face individual, repartizarea pe serii şi săli de concurs (numai pentru facultăţile care au probe de concurs).

Orice sesizare a candidaţilor privind exactitatea datelor precizate pe aceste tabele se verifică imediat şi corecturile necesare se efectuează cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea primei probe, cu aprobarea preşedintelui comisiei de admitere. Aceste corecturi vor fi făcute şi în fişierele cu numele candidaţilor, până la editarea cataloagelor fără note.

 

III.4 CANDIDAȚII APARȚINÂND MINORITĂȚILOR NAȚIONALE

Înscrierea și desfăşurarea concursului de admitere pentru candidații aparținând minorităților naționale, pentru programele de studii care nu există în învățământul superior de stat în limba minorității respective pe locurile subvenţionate de la buget alocate în condiţiile legii se va face astfel:

Candidatul va depune dosarul la facultate, va completa suplimentar o Cerere tipizată (Anexa 5) pentru participarea la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct categoriei şi va prezenta o Recomandare din partea unei organizații legal constituite a acelei minorități, indiferent de domeniul de activitate al acesteia, în care se menționează că respectivul candidat face parte din minoritatea respectivă.

În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform regulamentului propriu de admitere a facultății, pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locurile cu taxă scoase la concurs. După finalizarea admiterii la nivel de facultate, aceștia primesc statutul de admis fără taxă, admis cu taxă sau respins.

În faza a doua participă doar candidaţii care au obţinut media la admitere cel puţin 5 (cinci) şi care, la nivel de facultate, au obţinut statutul de admis fără taxă, admis cu taxă sau respins.

În cazul în care la nivel de facultate sunt înscriși mai mulți candidați decât numărul de locuri disponibile, după finalizarea admiterii la toate facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei obţinute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget, special destinate lor, conform alocărilor pe programe de studii după primirea cifrei de școlarizare de la ministerul de resort.

Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere iar, în limita locurilor bugetate special alocate, candidaţii primesc statutul final de „admis fără taxă pe locurile subvenţionate de la buget, special alocate”. În cazul în care candidatul nu obţine acest statut, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate (admis fără taxă, admis cu taxă sau respins).

Repartizarea locurilor pe facultăți/domenii/programe de studii se va face de către Consiliul de Administrație și Senatul Universității din Oradea, după alocarea locurilor la nivel instituțional.

 

III.5. CANDIDAŢII ABSOLVENŢI DE LICEE SITUATE ÎN MEDIUL RURAL

Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaţii absolvenţi de licee situate în mediul rural pe locurile subvenţionate de la buget alocate în condiţiile legii (numiți în continuare candidați „rural”) se va realiza astfel:

Repartizarea locurilor destinate candidaților „rural” pe facultăți se va face de către Consiliul de Administrație și Senatul Universitățíi din Oradea, după alocarea locurilor la nivel instituțional.     

Candidatul „rural” va depune dosarul la facultate, iar pe fişa de înscriere va bifa opţiunea „candidat absolvent al unui liceu situat în mediul rural”. Lista liceelor din mediul rural poate fi accesată la adresa web: https://www.edu.ro/studii-licenta .

În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform regulamentului propriu de admitere a facultăţii, pe locurile destinate candidaților „rural”, subvenţionate de la buget sau pe locurile cu taxă scoase la concurs. După finalizarea admiterii la nivel de facultate, candidatul „rural” primeşte statutul de admis pe loc destinat candidaților absolvenți de licee din mediul rural, admis fără taxă, admis cu taxă sau respins.

În faza a doua participă doar candidaţii „rural” care au obţinut media la admitere cel puţin 5 (cinci) şi care, la nivel de facultate, nu au obținut loc destinat candidaților absolvenți de licee din mediul rural dar au obţinut statutul de admis fără taxă, admis cu taxă sau respins.

Locurile destinate candidaților „rural” care nu au fost ocupate în urma admiterii la facultate vor fi redistribuite prin decizia Rectorului către facultățile care au candidați din mediul rural și care au obţinut statutul de admis fără taxă, admis cu taxă sau respins (cu media de admitere cel puțin 5).

Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună a candidaților înscriși pe locurile destinate absolvenților din mediul rural în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere iar, în limita locurilor bugetate special alocate, candidaţii primesc statutul final de „admis fără taxă pe locurile subvenţionate de la buget, special alocate”.

În cazul în care candidatul nu obţine acest statut, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate (admis fără taxă, admis cu taxă sau respins).

 

CAPITOLUL IV

 

IV.1.REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE

Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5.00 (cinci) sau decât un număr de puncte echivalent cu aceasta.

Mediile generale (punctajele) obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la facultatea la care aceştia au candidat potrivit reglementărilor proprii de admitere ale universităţii şi în conformitate cu opţiunile menţionate de candidaţi în cererea de înscriere.

La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licență, în baza autonomiei universitare, pot fi luate în considerare medii de la discipline din anii de studii liceale, notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat sau alte criterii specifice conform regulamentelor proprii ale facultăților. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu/program de studii, conform regulamentului propriu al facultăţii.

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul facultăţii, pe pagina web proprie a facultăţii şi pe pagina web a universităţii. În prima etapă se afişează listele provizorii.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la facultate, în conformitate cu Regulamentul propriu de admitere, care va stipula perioada în care acestea se pot depune. Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de contestaţii din cadrul facultăţii. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.

Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice şi nici contestaţii care au la bază necunoaşterea regulamentului de admitere.

După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi se vor afişa listele definitive (candidaţi admişi pe loc bugetat, candidaţi admişi pe loc cu taxă de şcolarizare şi candidaţi respinşi), urmând etapa de confirmare a locului ocupat prin concurs.

Afișarea rezultatelor concursurilor de admitere în cadrul Universității din Oradea se va efectua cu anonimizarea numelui și prenumelui candidatului, prin afișarea numărului de dosar al candidatului.

Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste:

 1. a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
 2. b) liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor, care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

Listele conţin următoarele categorii de informaţii:

 1. a) lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 2. b) lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
 3. c) lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.

 

CAPITOLUL V

 

V.1.CONFIRMAREA OCUPĂRII LOCULUI ȘI ÎNMATRICULAREA

 • Etapa I

Confirmarea ocupării locului se va face în termenul stabilit de fiecare facultate prin Regulamentul propriu şi afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina web. În caz contrar candidaţii vor pierde definitiv locul ocupat prin admitere. După expirarea acestui termen, facultăţile vor reface listele de admitere şi le vor aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare.

 • Etapa II

După întocmirea noilor liste, candidaţii care au fost declaraţi admişi prin redistribuire vor avea obligaţia de a confirma locul în termenul stabilit de fiecare facultate prin Regulamentul propriu şi afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina web, în caz contrar vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv.

Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afişa după finalizarea confirmărilor şi va sta la baza înmatriculării pe programe de studii. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi şi confirmaţi va fi efectuată după încheierea celor două sesiuni de admitere, pe baza listelor definitive cumulate din sesiunile iulie şi septembrie 2024, prin decizie a rectorului universităţii, până la data de 01.10.2024 (inclusiv).

Pentru confirmarea locului bugetat, candidații vor transmite/depune în original diploma de bacalaureat sau, după caz, atestatul de recunoaștere a diplomei, respectiv adeverința de bacalaureat, conform calendarului menționat în Regulamentele proprii ale facultăților, înainte de afișarea listelor finale pentru fiecare sesiune de admitere în parte.

Neprezentarea diplomei/atestatului/adeverinței în termenul stabilit (6 luni) duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie personal candidatului, la cerere, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, pe baza actelor de identitate sau a unei procuri notariale.

Confirmarea locului constă în:

 • achitarea taxei de înmatriculare la casieria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei / copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii;
 • doar pentru studenţii cu taxă, plata tranşei I a taxei de şcolarizare, la casieria universităţii sau la banca parteneră (care va fi afişată pe site-ul universităţii) şi depunerea chitanţei / copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii. Se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii / studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2024 ;
 • completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii;
 • semnarea contractului de studii universitare.

Contractul de studii universitare, completat și semnat de candidații declarați admiși se poate transmite și online, cu obligația depunerii originalului, până la începutul anului universitar.

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au obligaţia să depună la secretariatul facultăţii originalul diplomei/documentului de recunoaştere a diplomei/adeverinţei de bacalaureat, până la data stabilită prin regulamentul propriu de admitere. Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului şcolar curent. Actul de studii anterior menţionat poate fi restituit titularului începând cu al doilea semestru, caz în care la dosar rămâne copia acestuia certificată "conform cu originalul" de către secretariatul facultăţii.

Pentru înmatriculare, candidaţii care transmit electronic documentul de recunoaştere au obligaţia de a depune declaraţia pe propria răspundere pentru confirmarea locului bugetat.

Neprezentarea diplomei de bacalaureat/documentului de recunoaştere a diplomei sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului declarat admis, la confirmarea locului bugetat, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.

După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi.

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului, după aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic al universităţilor din România - RMUR (până la operaţionalizarea Registrului unic naţional integrat al diplomelor şi actelor de studii - RUNIDAS), cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi, cu excepţiile prevăzute la art. 125 alin. (3) din Legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DISPOZIȚII FINALE

La nivel universității se vor acorda cel puțin 25 locuri bugetate, în cadrul cifrei de școlarizare aprobate, la programele de studii universitare de licență, absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din rândul:

 1. a) minorităților naționale, pentru programele de studii care nu există în învățământul superior de stat în limba minorității respective;
 2. b) sistemului de protecție socială;
 3. c) persoanelor cu dizabilități;

care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității.

Se acordă cel puțin 1 loc fiecărei facultăți, iar Facultatea va atribui acest loc unui program de studii prin Regulamentul propriu de admitere, stabilind și criteriile de departajare în cazul înscrierii mai multor candidați eligibili.  

Facultățile vor aloca locuri bugetate pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale/dizabilități, prin regulamentul propriu, ținându-se cont de numărul studenților din aceste categorii înmatriculați în anii anteriori, precum și de solicitările acestora.

În cazul în care locurile nu se ocupă, universitatea le redistribuie către ceilalţi candidaţi.

După primul an de studii, aceste locuri vor fi ocupate de studenții eligibili în funcție de media anului de studii precedent.

 

În situaţii bine întemeiate, rectorul universităţii poate aproba derogări de la prezentul regulament cu condiţia respectării legislaţiei în vigoare.

Vă rugăm să accesați periodic pagina cu informații despre admitere la facultate în 2024, pentru a fi la curent cu modificările și noutățile privind repartizarea locurilor pe programe de studii, criterii de admitere, etc.

×

TOP