Descărcați ghidul admiterii - master

GHIDUL ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

SESIUNEA IULIE 2020

Prezentul Ghid sintetizează calendarul admiterii, criteriile de admitere și numărul de locuri scoase la concurs de fiecare facultate în parte. Pentru toate detaliile specifice admiterii fiecărei facultăți se vor consulta Metodologiile proprii, afișate pe pagina web a facultății respective.

Informațiile generale referitoare la admitere, actele necesare la dosarul de înscriere, desfășurarea admiterii pentru locurile bugetate special alocate unor categorii de candidați, confirmarea locului ocupat și alte informații sunt detaliate în Metodologia organizării admiterii la studii universitare de master pentru anul universitar 2020 – 2021 a Universității din Oradea, afișată pe site-ul universității.

1. FACULTATEA DE ARTE

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408129

Înscrierile se fac de luni pînă vineri între orele 9.00 – 16.00, iar sâmbătă între orele 9.00 – 12.00 la secretariatul facultăţii sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • Înscrierea candidaţilor: 08.07-22.07.2020

 • Susţinerea examenului: 23.07.2020

 • Afişarea rezultatelor: 24.07.2020

 • Contestaţii: 24.07 – 25.07.2020

 • Confirmări 1: 25.07- 28.07.2020

 • Confirmări 2: 29.07.2020

 • Afişarea rezultatelor finale: 30.07.2020

Nr crt

Domeniu de master

Program de studii

Durata/ nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Arte vizuale

Arte plastice și multimedis

2 ani

120 credite

6

34

Susținerea examenului de admitere se face în mediu on line.

Examenul de admitere constă dintr-o singură probă: Evaluarea abilităţilor în domeniul Arte Vizuale

Departajarea în caz de medii egale:

-media examenului de licenţă

-media ultimului an de studiu de la licență.

Design de obiect, modă și ambient

6

34

2

Muzică

Pedagogia artei dirijorale

2 ani

120 credite

6

44

PROBA 1 ELIMINATORIE:

Solfegiu la prima vedere

PROBA 2 DE SPECIALITATE:

a. Prezentarea concepţiei gestice și interpretative asupra unei lucrări alese de către candidat dintr-o listă publicată la avizierul și pe site-ul facultății cu 48 de ore înaintea datei de susţinere a probei (50 % din nota finală).

b.Susţinerea orală a proiectului temei de cercetare pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaţie (50 % din nota finală)

Departajarea în caz de medii egale:

- nota obținută la subproba a.

- media examenuluide licență.

- media generală a anilor de licență

Vocal și instrumental în arta muzicală camerală

6

44

PROBA 1 ELIMINATORIE:

Solfegiu la prima vedere (admis/respins)

PROBA 2 DE SPECIALITATE:

a. Probă practică, constând în interpretarea a două piese de stiluri diferite la instrument, respectiv vocal. Candidaţii pot cânta şi din partitură. (50 % din nota finală)

b.Susţinerea proiectului temei de cercetare pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaţie (50 % din nota finală).

Departajarea în caz de medii egale:

- nota obținută la subproba a.

- media examenuluide licență.

- media generală a anilor de licență

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

2. FACULTATEA DE CONSTRUCŢII, CADASTRU ŞI ARHITECTURĂ

Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 4, tel. 0259 422421

Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-16 în zilele lucrătoare sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Înscrierea candidaţilor

8 – 26.07.201920

Afişarea rezultatelor preliminare

27.07.2020

Depunerea contestaţiilor

27.07.2020

Rezolvarea contestaţiilor şi confirmarea ocupării locului

27 – 30.07.2020

Redistribuirea candidaţilor şi afişarea rezultatelor finale

31.07.2020

Nr crt

Domeniu de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1

Inginerie civilă şi instalaţii

Construcţii inteligente şi sustenabile

2ani/

120

credite

21

29

Proba de concurs constă în elaborarea unui eseu pe o tema dată, care se va transmite online

Media admitere =

0,3 x Nota la interviu + 0,7 x Media la examenul de diplomă

Criteriu de departajare al candidaţilor: Nota la proba 1 a examenului de diplomă

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

3. FACULTATEA DE DREPT

Bd. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 408457

Înscrierile se online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • 13 – 25 iulie 2020 - Înscrierea candidaţilor

 • 27 iulie 2020 – Afişarea listelor iniţiale

 • 27 iulie 2020 – 28 iulie 2020 - Perioada de contestații

 • 28 iulie 2020 – 1 august 2020 - Perioada de confirmări

 • 31 iulie 2020 – Afişarea listelor finale

Nr crt

Domeniu de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

Drept

Drept penal şi procedură penală

3 semestre/

90 credite

10

40

Nota la admitere = 50% media licenţă + 50% Referat

Drept

Drept civil şi procedură civilă

1 an/

60 credite

10

40

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

2 ani/ 120

credite

16

34

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Criterii de departajare în caz de medii egale:

Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul DREPT

1. Media notelor de la disciplinele: Drept penal. Partea generală, Drept penal. Partea specială şi Drept procesual penal.

2. Media notelor de la disciplinele: Drept civil. Partea generală şi persoanele, Drept civil. Drepturi reale şi Obligaţii, Drept civil. Contracte şi Succesiuni, Drept procesual civil.

Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

3. Media notelor de la disciplinele: Drept constituţional, Drept administrativ, Dreptul muncii şi securităţii sociale.

Pentru absolvenţii altor specializări – media disciplinelor socio–umane studiate în timpul facultăţii

4. Criteriu suplimentar de departajare - interviu

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

 1. FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408124

Înscrierea la concursul de admitere sesiunea iulie 2020 se va face la sediul facultății, strada Universității nr. 1, Pavilion C, etajul II, conform calendarului afișat, între orele 9.00-15.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • 13 iulie – 15 iulie 2020 - înscrierea candidaţilor (testul eliminatoriu la limba engleză va fi susţinut online pe parcursul perioadei de înscriere)

 • 16 iulie 2020 – afişarea rezultatelor provizorii

 • 17 iulie, 20 iulie 2020 – confirmarea acceptării locului – etapa I

 • 21 iulie 2020 - afişarea rezultatelor după etapa I

 • 21 iulie 2020 – confirmare candidaţi admişi prin redistribuire – etapa a II -a

 • 22 iulie 2020 – afişarea rezultatelor finale.

Nr crt

Domeniu de master

Program de studii

Durata/ nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

Educaţie fizică şi antrenament sportiv

2 ani

120 credite

15

30

1. Media examenului de licenţă 50%;

2. Media generală a anilor de studiu din ciclul de licență 50%.

Criterii de departajare pentru candidaţii cu medie egală:

1. absolvent al programului de studiu Educație fizică și sportivă sau Educație fizică și sport pentru specializarea Educaţie fizică şi antrenament sportiv, respectiv al programului de studiu Kinetoterapie și motricitate specială sau Kinetoterapie pentru specializarea Kinetoterapie în reeducarea funcţională;

2. absolvent al unui program de studiu din domeniul Știința sportului și educației fizice;

3. nota de la lucrarea de licenţă;

4. media de la bacalaureat.

Kinetoterapie în reeducarea funcţională

15

40

2

Geografie

Gestiune şi amenajare turistică

2 ani

120 credite

0

60

1. Media examenului de licenţă 50%;

2. Media generală a anilor de studiu din ciclul de licență 50%.

Pentru programul de studiu Tourism management and planning (în limba engleză) se va susţine şi un test oral de limba engleză - conversaţie liberă evaluat cu admis/respins.

Criterii de departajare pentru candidaţii cu medie egală:

1. absolvent al unui program de studiu din domeniul Geografie;

2. nota de la lucrarea de licenţă;

3. media de la bacalaureat.

Gestiunea şi planificarea teritoriului asistată de GIS

15

50

Tourism management and planning (în limba engleză)

20

55

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

5. FACULTATEA DE INFORMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408161

Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-16 în zilele lucrătoare și sâmbăta între orele 9.00-12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • 8 – 22 iulie - înscrierea candidaţilor

 • 23 iulie, ora 15.00 - proba de concurs – proba orală - interviu

 • 23 iulie - afişarea rezultatelor preliminare şi verificarea opţiunii candidaţilor

 • 23 iulie – depunerea contestaţiilor

 • 24 iulie - rezolvarea contestaţiilor, ora 15.00.

 • 24 iulie afișarea listelor finale

 • 27 iulie –31 iulie - confirmarea locurilor obţinute prin concurs

 • 31 iulie - afişarea rezultatelor finale

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Biologie

Biodiversitatea şi monitorizarea ecosistemelor

2 ani / 120 credite

14

61

Diploma de licenţă

Media de admitere

se calculează ca medie ponderată

2/3 * media de licenţă + 1/3 * nota probei de concurs

2.

Chimie

Chimie structurală şi aplicativă

14

36

3.

Fizică

Fizica explorărilor şi terapiilor biomedicale

14

61

4.

Informatică

Sisteme distribuite în internet

12

38

5.

Matematică

Matematică didactică

13

62

Criterii de departajare la medii egale: în următoare ordine de prioritate:

1. nota de la Proba 1 a examenului de licenţă,

2. media generală la bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

6. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408 104, 0259 408204

Înscrierile se fac în sala A003 (Pavilion A, parter) între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta între orele 9.00 – 12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale, la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

26.06.2020 ora 10 - Postarea pe site-ul facultății (http://ieti.uoradea.ro/ ) a bibliografiei pentru Proba de

Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu și a sălilor alocate pentru susținerea probei

08.07.2020 - 24.07.2020 ora 10 - Înscrieri

24.07.2020 ora 11 - Susținerea Probei de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu

24.07.2020 ora 16 - Afișarea rezultatelor la Proba de Verificare

24.07.2020 ora 17 - Afişare liste primare - la secretariatul facultăţii și pe site-ul facultății

27.07.2020 - 29.07.2020 ora 12 - Confirmări I - la secretariatul facultăţii

29.07.2020 ora 14 - Afişare liste intermediare - la secretariatul facultăţii și pe site-ul facultății

30.07.2020 - 31.07.2020 ora 12 - Confirmări II - la secretariatul facultăţii

31.07.2020 ora 14 - Afişare liste finale - la secretariatul facultăţii și facultăţii și pe site-ul facultății

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Management în tehnologia informaţiei

2 ani/ 120 credite

24

26

Media de admitere = 75% x Media la Examenul de Diplomă/Licență + 25% x Nota la Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu

2.

Ingineria sistemelor

Sisteme automate avansate

14

36

3.

Inginerie electrică

Sisteme avansate în inginerie electrică

27

23

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii

26

24

5.

Inginerie şi management

Management şi comunicare în inginerie

13

37

Criterii de departajare la medii egale

1. Departajarea la medii egale: Media la examenul de Diplomă/Licenţă.

2. În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de Nota la Proba de Verificare a Cunoştinţelor Specifice Domeniului de Studiu.

3. În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de Nota obţinută la Proiectul / Lucrarea de Diplomă / Licenţă la examenul de Diplomă/Licenţă.

4. În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de nota obţinută la proba Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate a examenului de Diplomă/Licenţă.

5. În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de Media la Examenul de Bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului roman

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

7. FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Str. Universităţii nr. 1, tel.: + 4 0259 408 106

Înscrierile se fac între orele 9:00 – 16:00, în zilele lucrătoare (de luni până vineri), sala E202, pavilion E, etaj II, campus central sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • 08 – 24 iulie 2020 – înscrierea candidaţilor;

 • 27 iulie 2019, ora 10:00 – susținerea probei orale;

 • 27 iulie 2020, ora 17:00 – afişarea rezultatelor preliminare;

 • 28 – 30 iulie 2020 – confirmarea candidaţilor admişi – etapa I;

 • 30 iulie 2020, ora 17:00 – afişarea rezultatelor în urma etapei I;

 • 30 iulie 2020, până la ora 12:00 – confirmarea candidaţilor admişi – etapa a II-a;

 • 31 iulie 2020, ora 17:00 – afișarea listelor finale cu rezultatele concursului de admitere

Nr. crt.

Domeniu de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Inginerie energetică

Energii regenerabile

2 ani

120 credite

15

35

MA = 0,7ML + 0,3MPO

unde: MA – media la concursul de admitere;

ML – media la examenul de absolvire a studiilor de licenţă (examen de diplomă / licență);

MPO – media la proba orală.

Managementul sistemelor de energie

0

50

2.

Inginerie şi management

Managementul calităţii şi protecţia consumatorului în domeniul textile-pielarie

13

37

Criterii de departajare la medii egale:

1. diploma de licenţă în acelaşi domeniu de studiu cu cel al programului de master;

2. nota obţinută la proba „Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate”, din cadrul examenului de diplomă / licenţă;

3. media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului roman

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

8. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ

Str. Universităţii nr. 1, tel.: 0259 408136, 0259 408141

Înscrierile se fac online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

13 - 21 iulie 2020 - Înscrierea candidaţilor;

23 iulie 2020 - Susţinerea probei eliminatorii Limba engleză pentru candidații la programul de studii în limba engleză;

23 iulie 2020 - Susținerea probei orale de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu (pentru toți candidații);

24 iulie 2020 - Afişarea rezultatelor preliminare;

27 - 28 iulie 2020 – Confirmarea rezultatelor (Etapa I);

30 iulie 2020 - Redistribuirea candidaţilor, afişarea rezultatelor finale;

31 iulie 2020, până la ora 1000 - Confirmarea rezultatelor (Etapa a II-a - numai pentru candidații admiși prin redistribuire).

Nr crt

Domeniu de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Ingineria autovehiculelor

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria autovehiculelor

2 ani/ 120 credite

13

37

MA = 0,4 ML + 0,6 NP

unde:

MA = Media Admitere

ML = Media Examenului de Licenţă / Diplomă

NP = Nota obţinută la Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu.

2.

Inginerie industrială

Concepţie, fabricaţie şi management asistate de calculator

13

37

3.

Inginerie şi management

Inginerie economică şi management pentru afaceri

13

37

4.

Mecatronică şi robotică

Sisteme mecatronice avansate (în limba engleză)

13

37

Proba eliminatorie de Limba engleză

MA = 0,4 ML + 0,6 NP

unde:

MA = Media Admitere

ML = Media Examenului de Licenţă/Diplomă

NP = Nota obţinută la Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu

Criterii de departajare la medii egale (pentru toate programele de studii):

 1. Diploma de licenţă în acelaşi domeniu de studiu cu cel al programului de masterat;

 2. Media examenului de Licenţă / Diplomă.

 3. Media examenului de bacalaureat

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

9. FACULTATEA DE ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

Str. Universităţii nr. 5, tel.: 0259 408 167, 0259 408 443

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii în zilele lucrătoare între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta între orele 9.00-12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • 8 - 27 iulie 2020 - înscrierea candidaţilor

 • 27 iulie 2020 afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor

 • 28 iulie – 29 iulie 2020 confirmări (faza 1)

 • 30 iulie – 31 iulie 2020 confirmări (faza 2)

 • 31 iulie 2020 confirmări până la ora 14,00

 • 31 iulie 2020 afișarea rezultatelor finale după ora 16,00.

Nr crt

Domeniu de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Istorie

Istoria vestului românesc

2 ani/ 120 credite

13

37

Plan de cercetare elaborat în baza bibliografiei anunțate maxim 3 pagini. – 20%

Media examenului de licenţă – 80%

2.

Relaţii internaţionale şi studii europene

Dezvoltare regională şi comunicare instituţională în Uniunea Europeană

6

44

Plan de cercetare elaborat în baza bibliografiei anunțate maxim 3 pagini. - 10%

Media examenului de licenţă – 90%

Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene

0

50

Studii europene (în limba engleză)

9

41

Absolvent de licență cu limbă de predare engleză sau Media notelor de la disciplina Limba Engleză din facultate sau Certificat de atestare a competențelor lingvistice (lb.engleză) rescunoscut la nivel național, european, internațional.

Plan de cercetare elaborat în baza bibliografiei anunțate maxim 3 pagini. - 10 %

Media examenului de licenţă - 90%

3.

Studii de securitrate

Securitate europeană

6

69

Plan de cercetare elaborat în baza bibliografiei anunțate maxim 3 pagini. – 10%

Media examenului de licenţă – 90%

4.

Ştiinţe politice

Politici publice europene

13

37

Plan de cercetare elaborat în baza bibliografiei anunțate maxim 3 pagini. – 20%

Media examenului de licenţă – 80%


Criterii de departajare:

 1. Media anilor de studiu din facultate

 2. Media probei de evaluare a cunoștințelor de specialitate de la examenul de licenţă

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

10. FACULTATEA DE LITERE

Str. Universităţii nr. 1, telefon: 0259 408178; 0259 408267

Înscrierea candidaţilor se face la sediul facultăţii, Pavilionul C parter, sala C 010 de luni până vineri între orele 9 – 16 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 • 08.07.2020 - 23.07.2020 - înscrierea candidaţilor

 • 24.07.2020 - afişarea rezultatelor/listelor provizorii

 • 24.07.2020 – 30.07.2020- confirmări

 • 31.07.2020 - afişarea listelor finale

Nr.

crt

Domeniul de master

Program de studii

Durata/

Nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1

Filologie

Cultură şi civilizaţie europeană

2 ani/

120 credite

9

41

1. Media examenului de licenta: 100 %

2. Eseu motivațional de maxim 500 de cuvinte în limba română

Notat cu admis/respins

2

Literatură română–Relevanţe europene

14

36

3

Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon (în limbile engleză şi franceză)

14

36

1. Media examenului de licenta: 100 %

2. Eseu motivațional de maxim 500 de cuvinte în limba engleză sau în limba franceză

Notat cu admis/respins

Criterii de departajare:

   1. Nota obţinută la examenul de licenţă la proba 1

   2. Nota obţinută la examenul de licenţă la proba 2

   3. Interviu on-line cu comisia de admitere

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

11. FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

P-ţa 1 Decembrie, nr. 10, tel.: 0259 412834, 0259 411454, 0770 150308

Facultatea de Medicină şi Farmacie organizează concurs de admitere la studii de master doar în sesiunea septembrie 2020

12. FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI

Str. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 408277, 0259 408440

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri) și sâmbăta între orele 9.00 – 12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 • 8 iulie - 25 iulie 2020 - înscrierea candidaţilor

 • 27 iulie 2020 - proba orală și afişarea rezultatelor

 • 27 iulie – 30 iulie 2020 - confirmarea locului

 • 31 iulie 2020 - afişarea listelor finale

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Agronomie

Tehnologii moderne în exploataţiile agricole şi zootehnice

2 ani/ 120 credite

13

37

Probă orală de evaluare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu al programului de studii universitare de masterat – 50%

Media examenului de licenţă – 50%.

2.

Horticultură

Tehnologii horticole moderne

14

36

3.

Silvicultură

Valorificarea durabilă a resurselor pădurii

23

27

4.

Ingineria produselor alimentare

Siguranţă şi securitate agroalimentară

23

27

5.

Inginerie şi management

Managementul unităţilor de turism şi alimentaţie publică

22

53

6.

Ingineria mediului

Managementul situaţiilor de urgenţă, crizelor şi dezastrelor în agricultură, silvicultură şi industrie alimentară

14

61

Ingineria mediului şi securitate în muncă

13

62

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. Nota la proba Cunoștințe fundamentale și de specialitate a examenului de licență

 2. Media examenului de bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

13. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

str. Universităţii nr. 1, tel.: 0259.408.109 – Decanat, 0259.408.276 – Secretariat facultate

Înscrierile se fac online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale sau la

sediul facultăţii între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri) și sâmbăta între orele 9.00 – 12.00

 • 13 - 23 iulie 2020 - înscrierea candidaţilor

 • 24 iulie 2020 – afişarea rezultatelor provizorii;

 • 28 iulie 2020, între orele 900-1500 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul

 • 28 iulie 2020 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor.

 • 29-30 iulie 2020 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere.

 • 31 iulie 2020 – afişarea rezultatelor finale

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Administrarea afacerilor

Economia şi administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii (EAATIO)

2 ani / 120 credite

9

31

Concurs de admitere**:

Media generală de admitere:

-50% media generală a examenului de licenţă;

-50% nota la proba Eseu

Criterii de departajare în caz de medii egale:

-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă

- 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă

- 3. media generală la examenul de Bacalaureat

- 4. nota obţinută la limba română la examenul de Bacalaureat

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă în orice domeniu.

Administrarea afacerilor regionale (AAR)

8

22

2.

Economie şi afaceri internaţionale

Relaţii economice europene (REE)

2 ani / 120 credite

8

42

Administarea afacerilor interne şi internaţionale a întreprinderilor mici şi mijlocii (AAIIIMM)

8

42

3.

Contabilitate

Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor (CAGA)

2 ani / 120 credite

8

42

Concurs de admitere**:

Media generală de admitere:

-50% media generală a examenului de licenţă;

-50% nota la proba Eseu.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă

- 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă

- 3. media generală la examenul de Bacalaureat

- 4. nota obţinută la limba română la examenul de Bacalaureat

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă cu durata studiilor de 3 ani (Bologna) şi cu durata studiilor de 4/5 ani (ante-Bologna) în orice domeniu din domeniul fundamental Ştiinţe Economice.

Absolvenţii cu diplomă de licenţă ai altor domenii decât Contabilitate vor trebui să susţină în primul an de studii, examene pre-requisite la disciplinele:

 1. Contabilitate financiară II

 2. Contabilitate de gestiune

 3. Contabilitate consolidată.

4.

Finanţe

Finanţe, bănci, asigurări (FBA)

2 ani / 120 credite

9

41

Concurs de admitere**:

Media generală de admitere:

-50% media generală a examenului de licenţă;

-50% nota la proba Eseu.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă

- 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă

- 3. media generală la examenul de Bacalaureat

- 4. nota obţinută la limba română la examenul de Bacalaureat

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă în orice domeniu.

5.

Management

Managementul organizaţiei (MO)

2 ani / 120 credite

8

42

6.

Marketing

Marketing şi comunicare în afaceri (MCA)

2 ani / 120 credite

8

42

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor/Business administration

2 ani / 120 credite

15

15

Certificat de competență lingvistică sau dovada studierii limbii engleze minim 1 an pe durata ciclului de licență

Concurs de admitere**:

Media generală de admitere:

-50% media generală a examenului de licenţă;

-50% nota la proba Eseu.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă

- 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă

- 3. media generală la examenul de Bacalaureat

- 4. nota obţinută la limba engleză la examenul de Bacalaureat

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă în orice domeniu.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

14. FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Str. Universităţii, nr.5, Tel/fax: 0259 408439

Înscrierile se fac la sediul facultăţii, de luni până vineri, între orele 9-16 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 • 8 - 24 iulie 2020 - înscrierea candidaţilor

 • 24 iulie 2020 - afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor

 • 27 iulie – 29 iulie 2020 - confirmări (faza 1)

 • 30 iulie – 31 iulie 2020 - confirmări (faza 2)

 • 31 iulie 2020 - confirmări până la ora 14,00

 • 31 iulie 2020 - afișarea rezultatelor finale după ora 16,00

Nr. crt.

Domeniul de masterat

Programul de studii

Durată / nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1

Psihologie

Psihologie clinică,

consiliere psihologică

şi psihoterapie

2 ani / 120 credite

15

35

40% media examenului de licenţă

60% interviu şi proba orală (proiect de cercetare)

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale:

Nota examenului de „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă

2

Psihologie

educaţională, consiliere

şcolară şi vocaţională

13

37

3

Sociologie

Gestiunea resurselor umane

15

35

60% media examenului de licenţă

40% interviu şi proba orală (proiect de cercetare)

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale:

Nota examenului de „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă

4

Asistenţă socială

Managementul serviciilor sociale

12

38

5

Ştiinţe ale educaţiei

Educaţia integrată în învăţământul primar şi preşcolar

16

34

50% media examenului de licenţă

50% interviu şi proba orală (proiect de cercetare)

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale:

Nota examenului de „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

15. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „EPISCOP DR. VASILE COMAN”

Str. Universităţii nr.1, tel.0259-408182

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii, de luni până vineri, între orele 9-16 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 • 8 – 28 iulie 2020 - înscrierea candidaţilor;

 • 29 iulie 2020 - interviu din Învățătura de credință ortodoxă;

 • 29 iulie 2020 - afişarea rezultatelor;

 • 29 – 30 iulie 2020 - confirmări;

 • 31 iulie 2020 - afişarea listelor finale

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Teologie

Teologie sistematică pe fundamente biblice şi patristice

2 ani/ 120 credite

7

68

Media generală a examenului de licenţă - 60%

Interviu din Învățătura de credință ortodoxă - 40%

Istorie bisericească şi gândire creştină

7

68

  1. Departajarea candidaţilor în caz de medii egale:

   1. 1. Nota de la proba 1 a examenului de licenţă

  2. 2. Nota la interviu

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă (1 loc pe universitate)

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

În cazuri bine justificate, rectorul Universităţii din Oradea poate acorda derogări de la prevederile prezentului ghid, cu condiţia încadrării în normele legale.

×

TOP

Universitatea din Oradea practică un regim de taxe flexibil, competitiv și adaptat pieței noastre.

Iar la nivel european este unul dintre cele mai convenabile.

CONVINGE-TE AICI!

Taxe 2020-2021