Descărcați ghidul admiterii - master

GHIDUL ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Prezentul Ghid sintetizează calendarul admiterii, criteriile de admitere și numărul de locuri scoase la concurs de fiecare facultate în parte. Pentru toate detaliile specifice admiterii fiecărei facultăți se vor consulta Metodologiile proprii, afișate pe pagina web a facultății respective.

Informațiile generale referitoare la admitere, actele necesare la dosarul de înscriere, desfășurarea admiterii pentru locurile bugetate special alocate unor categorii de candidați, confirmarea locului ocupat și alte informații sunt detaliate în Metodologia organizării admiterii la studii universitare de master pentru anul universitar 2020 – 2021 a Universității din Oradea, afișată pe site-ul universității.

1. FACULTATEA DE ARTE

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408129

Înscrierile se fac de luni pînă vineri între orele 9.00 – 16.00, iar sâmbătă între orele 9.00 – 12.00 la secretariatul facultăţii sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Înscrierea candidaţilor: 01 - 14.09. 2020

Susţinerea examenului: 15.09.2020 (domeniul Muzică)

16.09.2020 (domeniul Arte Vizuale)

Afişarea rezultatelor: 17.09.2020

Contestaţii: 17 - 18.09.2020

Confirmări: 18 - 21.09.2020

Afişarea rezultatelor finale: 21.09.2020

Nr crt

Domeniul de master

Program de studii

Durata/ nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Arte vizuale

Arte plastice și multimedia

2 ani

120 credite

0

30

Susținerea examenului de admitere se face în mediu on line.

Examenul de admitere constă dintr-o singură probă: Evaluarea abilităţilor în domeniul Arte Vizuale

Departajarea în caz de medii egale:

-media examenului de licenţă

-media ultimului an de studiu de la licență.

Design de obiect, modă și ambient

0

31

2

Muzică

Pedagogia artei dirijorale

2 ani

120 credite

1

44

PROBA 1 ELIMINATORIE:

Solfegiu la prima vedere

PROBA 2 DE SPECIALITATE:

a. Prezentarea concepţiei gestice și interpretative asupra unei lucrări alese de către candidat dintr-o listă publicată la avizierul și pe site-ul facultății cu 48 de ore înaintea datei de susţinere a probei (50 % din nota finală).

b.Susţinerea orală a proiectului temei de cercetare pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaţie (50 % din nota finală)

Departajarea în caz de medii egale:

- nota obținută la subproba a.

- media examenuluide licență.

- media generală a anilor de licență

Vocal și instrumental în arta muzicală camerală

0

41

PROBA 1 ELIMINATORIE:

Solfegiu la prima vedere (admis/respins)

PROBA 2 DE SPECIALITATE:

a. Probă practică, constând în interpretarea a două piese de stiluri diferite la instrument, respectiv vocal. Candidaţii pot cânta şi din partitură. (50 % din nota finală)

b.Susţinerea proiectului temei de cercetare pe care şi-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertaţie (50 % din nota finală).

Departajarea în caz de medii egale:

- nota obținută la subproba a.

- media examenuluide licență.

- media generală a anilor de licență

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

2. FACULTATEA DE CONSTRUCŢII, CADASTRU ŞI ARHITECTURĂ

Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 4, tel. 0259 422421

Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-16 în zilele lucrătoare sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Înscrierea candidaţilor

01 – 14.09.2020

Afişarea rezultatelor preliminare

15.09.2020

Depunerea contestaţiilor

15.09.2020 (ora 9- 12)

Rezolvarea contestaţiilor şi confirmarea ocupării locului

15 – 20.09.2020

Redistribuirea candidaţilor şi afişarea rezultatelor finale

21.09.2020

Nr crt

Domeniul de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1

Inginerie civilă şi instalaţii

Construcţii inteligente şi sustenabile

2ani/

120

credite

4

27

Proba de concurs constă în elaborarea unui eseu pe o tema dată, care se va transmite online

Media admitere =

0,3 x Nota la interviu + 0,7 x Media la examenul de diplomă

Criteriu de departajare al candidaţilor: Nota la proba 1 a examenului de diplomă

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

3. FACULTATEA DE DREPT

Bd. General Magheru nr. 26, tel.: 0721 444803

Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-16 în zilele lucrătoare sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • 01 – 12 septembrie 2020 - Înscrierea candidaţilor

 • 14 septembrie 2020– Afişarea listelor iniţiale

 • 14 septembrie 2020 – Perioada de contestații

 • 14 – 18 septembrie 2020- Perioada de confirmări

 • 21 septembrie 2020 – Afişarea listelor finale

Nr crt

Domeniul de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

Drept

Drept penal şi procedură penală

3 semestre/

90 credite

0

23

Nota la admitere = 50% media licenţă + 50% Referat

Drept

Drept civil şi procedură civilă

1 an/

60 credite

0

23

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

2 ani/ 120

credite

0

26

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Criterii de departajare în caz de medii egale:

Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul DREPT

1. Media notelor de la disciplinele: Drept penal. Partea generală, Drept penal. Partea specială şi Drept procesual penal.

2. Media notelor de la disciplinele: Drept civil. Partea generală şi persoanele, Drept civil. Drepturi reale şi Obligaţii, Drept civil. Contracte şi Succesiuni, Drept procesual civil.

Pentru absolvenţii specializărilor din domeniul ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

3. Media notelor de la disciplinele: Drept constituţional, Drept administrativ, Dreptul muncii şi securităţii sociale.

Pentru absolvenţii altor specializări – media disciplinelor socio–umane studiate în timpul facultăţii

4. Criteriu suplimentar de departajare - interviu

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

4. FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408124; 0759 833170

Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-15 în zilele lucrătoare sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • 14 – 15 septembrie 2020 – înscrierea candidaţilor (testul eliminatoriu la limba engleză va fi susţinut online pe parcursul perioadei de înscriere)

 • 16 septembrie 2020 – afişarea rezultatelor provizorii

 • 17 septembrie 2020 - confirmarea acceptării locului – etapa I

 • 18 septembrie 2020 – confirmare candidaţi admişi prin redistribuire – etapa a II - a

 • 18 septembrie 2020 – afişarea rezultatelor finale

Nr crt

Domeniul de master

Program de studii

Durata/ nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

Educaţie fizică şi antrenament sportiv

2 ani

120 credite

0

24

1. Media examenului de licenţă 50%;

2. Media generală a anilor de studiu din ciclul de licență 50%.

Criterii de departajare pentru candidaţii cu medie egală:

1. absolvent al programului de studiu Educație fizică și sportivă sau Educație fizică și sport pentru specializarea Educaţie fizică şi antrenament sportiv, respectiv al programului de studiu Kinetoterapie și motricitate specială sau Kinetoterapie pentru specializarea Kinetoterapie în reeducarea funcţională;

2. absolvent al unui program de studiu din domeniul Știința sportului și educației fizice;

3. nota de la lucrarea de licenţă;

4. media de la bacalaureat.

Kinetoterapie în reeducarea funcţională

0

27

2

Geografie

Gestiune şi amenajare turistică

2 ani

120 credite

0

60

1. Media examenului de licenţă 50%;

2. Media generală a anilor de studiu din ciclul de licență 50%.

Pentru programul de studiu Tourism management and planning (în limba engleză) se va susţine şi un test oral de limba engleză - conversaţie liberă evaluat cu admis/respins.

Criterii de departajare pentru candidaţii cu medie egală:

1. absolvent al unui program de studiu din domeniul Geografie;

2. nota de la lucrarea de licenţă;

3. media de la bacalaureat.

Gestiunea şi planificarea teritoriului asistată de GIS

0

49

Tourism management and planning (în limba engleză)

7

54

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

5. FACULTATEA DE INFORMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408430

Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-16 în zilele lucrătoare și sâmbăta între orele 9.00-12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

1 – 15 septembrie - înscrierea candidaţilor

16 septembrie, ora 15.00 - proba de concurs – proba orală - interviu

16 septembrie - verificarea opţiunii candidaţilor, afişarea rezultatelor preliminare şi depunerea contestaţiilor

17 septembrie, ora 15.00 rezolvarea contestaţiilor

17 septembrie - afișarea listelor finale

17 – 20 septembrie - confirmarea locurilor obţinute prin concurs

21 septembrie - afişarea rezultatelor finale

Nr crt

Domeniul de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Biologie

Biodiversitatea şi monitorizarea ecosistemelor

2 ani / 120 credite

1

60

Diploma de licenţă

Media de admitere

se calculează ca medie ponderată

2/3 * media de licenţă + 1/3 * nota probei de concurs

2.

Chimie

Chimie structurală şi aplicativă

10

35

3.

Fizică

Fizica explorărilor şi terapiilor biomedicale

0

60

4.

Informatică

Sisteme distribuite în internet

0

23

5.

Matematică

Matematică didactică

0

62

Criterii de departajare la medii egale: în următoare ordine de prioritate:

1. nota de la Proba 1 a examenului de licenţă,

2. media generală la bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

6. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408 104, 0259 408204

Înscrierile se fac în sala A003 (Pavilion A, parter) între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta între orele 9.00 – 12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale, la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • 31.08.2020 ora 8 - Postarea pe site-ul facultății (https://ieti.uoradea.ro/ro/admitere) a bibliografiei pentru Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu și a sălilor alocate pentru susținerea probei

 • 01 - 17.09.2020 ora 10 - Înscrieri

 • 17.09.2020 ora 11 - Susținerea Probei de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu

 • 17.09.2020 ora 16 - Afișarea rezultatelor la secretariatul facultăţii (Pavilion I, Sala I005)

 • 17.09.2020 ora 17 - Afişare liste primare - la secretariatul facultăţii și pe site-ul facultății

 • 18 - 21.09.2020 ora 12 -Confirmări- lasecretariatulfacultăţii

 • 21.09.2020 ora 14 - Afişare liste finale - la secretariatul facultăţii și pe site-ul facultății

Nr crt

Domeniul de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Management în tehnologia informaţiei

2 ani/ 120 credite

0

18

Media de admitere = 75% x Media la Examenul de Diplomă/Licență + 25% x Nota la Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu

2.

Ingineria sistemelor

Sisteme automate avansate

0

33

3.

Inginerie electrică

Sisteme avansate în inginerie electrică

3

23

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii

0

23

5.

Inginerie şi management

Management şi comunicare în inginerie

0

34

Criterii de departajare la medii egale

1. Departajarea la medii egale: Media la examenul de Diplomă/Licenţă.

2. În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de Nota la Proba de Verificare a Cunoştinţelor Specifice Domeniului de Studiu.

3. În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de Nota obţinută la Proiectul / Lucrarea de Diplomă / Licenţă la examenul de Diplomă/Licenţă.

4. În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de nota obţinută la proba Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate a examenului de Diplomă/Licenţă.

5. În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de Media la Examenul de Bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului roman

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

7. FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Str. Universităţii nr. 1, tel.: + 4 0259 408 106

Înscrierile se fac între orele 9:00 – 16:00, în zilele lucrătoare (de luni până vineri sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • 01 – 14 septembrie 2020 - înscrierea candidaţilor;

 • 15 septembrie 2020, ora 10:00 – susținerea probel orale;

 • 15 septembrie 2020, ora 17:00 - afişarea rezultatelor preliminare;

 • 16 – 18 septembrie 2020 - confirmarea candidaţilor admişi – etapa I;

 • 18 septembrie 2020, ora 17:00 – afişarea rezultatelor în urma etapei I;

 • 21 septembrie 2020, până la ora 12:00 – confirmarea candidaţilor admişi – etapa a II-a;

 • 21 septembrie 2020, ora 17:00 - afișarea listelor finale cu rezultatele concursului de admitere.

Nr. crt.

Domeniul de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Inginerie energetică

Energii regenerabile

2 ani

120 credite

1

35

MA = 0,7ML + 0,3MPO

unde: MA – media la concursul de admitere;

ML – media la examenul de absolvire a studiilor de licenţă (examen de diplomă / licență);

MPO – media la proba orală.

Managementul sistemelor de energie

0

50

2.

Inginerie şi management

Managementul calităţii şi protecţia consumatorului în domeniul textile-pielarie

7

36

Criterii de departajare la medii egale:

1. diploma de licenţă în acelaşi domeniu de studiu cu cel al programului de master;

2. nota obţinută la proba „Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate”, din cadrul examenului de diplomă / licenţă;

3. media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului roman


Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

8. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ

Str. Universităţii nr. 1, tel.: 0259 408641, 0259 408141

Înscrierile se fac între orele 9:00 – 15:00, în zilele lucrătoare (de luni până vineri) sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • 7 - 14 septembrie 2020 - Înscrierea candidaţilor

 • 15 septembrie 2020 - Susţinerea probei eliminatorii Limba engleză (numai pentru candidații la programul de studii Sisteme mecatronice avansate – în limba engleză);

 • 15 septembrie 2020 - Susținerea probei orale de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu (pentru toți candidații);

 • 16 septembrie 2020 - Afişarea rezultatelor preliminare;

 • 17 septembrie 2020 - Confirmarea rezultatelor (Etapa I);

 • 18 septembrie 2020 - Redistribuirea candidaţilor, afişarea rezultatelor finale;

 • 21 septembrie 2020, până la ora 1000 - Confirmarea rezultatelor (Etapa a II-a- numai pentru candidații admiși prin redistribuire).

Nr crt

Domeniul de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Ingineria autovehiculelor

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria autovehiculelor

2 ani/ 120 credite

0

35

MA = 0,4 ML + 0,6 NP

unde:

MA = Media Admitere

ML = Media Examenului de Licenţă / Diplomă

NP = Nota obţinută la Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu.

2.

Inginerie industrială

Concepţie, fabricaţie şi management asistate de calculator

1

37

3.

Inginerie şi management

Inginerie economică şi management pentru afaceri

0

37

4.

Mecatronică şi robotică

Sisteme mecatronice avansate (în limba engleză)

4

37

Proba eliminatorie de Limba engleză

MA = 0,4 ML + 0,6 NP

unde:

MA = Media Admitere

ML = Media Examenului de Licenţă/Diplomă

NP = Nota obţinută la Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu

Criterii de departajare la medii egale (pentru toate programele de studii):

 1. Diploma de licenţă în acelaşi domeniu de studiu cu cel al programului de masterat;

 2. Media examenului de Licenţă / Diplomă.

 3. Media examenului de bacalaureat

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

9. FACULTATEA DE ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

Str. Universităţii nr. 5, tel.: 0259 408 167, 0259 408 443

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii în zilele lucrătoare între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta între orele 9.00-12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • 1 - 16 septembrie 2020 - înscrierea candidaţilor

 • 16 septembrie 2020 - afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor

 • 17 – 18 septembrie 2020 - confirmări (faza 1)

 • 19 – 21 septembrie 2020 - confirmări (faza 2)

 • 21 septembrie 2020 - afișarea rezultatelor finale după ora 16,00.

Nr crt

Domeniul de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Istorie

Istoria vestului românesc

2 ani/ 120 credite

0

36

Plan de cercetare elaborat în baza bibliografiei anunțate maxim 3 pagini. – 20%

Media examenului de licenţă – 80%

2.

Relaţii internaţionale şi studii europene

Dezvoltare regională şi comunicare instituţională în Uniunea Europeană

0

43

Plan de cercetare elaborat în baza bibliografiei anunțate maxim 3 pagini. - 10%

Media examenului de licenţă – 90%

Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene

0

48

Studii europene (în limba engleză)

1

41

Absolvent de licență cu limbă de predare engleză sau Media notelor de la disciplina Limba Engleză din facultate sau Certificat de atestare a competențelor lingvistice (lb.engleză) rescunoscut la nivel național, european, internațional.

Plan de cercetare elaborat în baza bibliografiei anunțate maxim 3 pagini. - 10 %

Media examenului de licenţă - 90%

3.

Studii de securitate

Securitate europeană

0

65

Plan de cercetare elaborat în baza bibliografiei anunțate maxim 3 pagini. – 10%

Media examenului de licenţă – 90%

4.

Ştiinţe politice

Politici publice europene

9

37

Plan de cercetare elaborat în baza bibliografiei anunțate maxim 3 pagini. – 20%

Media examenului de licenţă – 80%

Criterii de departajare:

 1. Media anilor de studiu din facultate

 2. Media probei de evaluare a cunoștințelor de specialitate de la examenul de licenţă

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

10. FACULTATEA DE LITERE

Str. Universităţii nr. 1, telefon: 0259 408178; 0259 408267

Înscrierea candidaţilor se face la sediul facultăţii, Pavilionul C parter, sala C 010 de luni până vineri între orele 9 – 16 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 • 01 - 14.09.2020 - înscrierea candidaţilor

 • 15.09.2020 - afişarea rezultatelor/listelor provizorii

 • 15 - 21.09.2020 ora 12 - confirmări

 • 21.09. 2020 ora 16.00 - afişarea listelor finale

Nr.

crt

Domeniul de master

Program de studii

Durata/

Nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1

Filologie

Cultură şi civilizaţie europeană

2 ani/

120 credite

0

40

1. Media examenului de licenta: 100 %

2. Eseu motivațional de maxim 500 de cuvinte în limba română

Notat cu admis/respins

2

Literatură română–Relevanţe europene

0

32

3

Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon (în limbile engleză şi franceză)

1

36

1. Media examenului de licenta: 100 %

2. Eseu motivațional de maxim 500 de cuvinte în limba engleză sau în limba franceză

Notat cu admis/respins

Criterii de departajare:

   1. Nota obţinută la examenul de licenţă la proba 1

   2. Nota obţinută la examenul de licenţă la proba 2

   3. Interviu on-line cu comisia de admitere

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

11. FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

P-ţa 1 Decembrie, nr. 10, tel.: 0259 412834, 0259 411454, 0770 150308

Înscrierea candidaţilor se face online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 • 07 – 12 septembrie 2020 - înscrierea candidaților

 • 15 – 16 septembrie 2020 – susținerea probelor de concurs

 • 16 septembrie 2020 – afișarea rezultatelor

 • 17 – 18 septembrie 2020 – confirmarea înscrierii candidaților admiși

 • 19 septembrie 2020 – reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 17 – 18 septembrie 2020

 • 21 septembrie 2020 - afișarea listelor finale

Nr.

crt.

Domeniul de master

Program de studii

Durata şcolariz./

Nr. credite

Locuri

Buget*

Locuri cu taxă *

Criterii de admitere

1.

Medicină

Managementul afecţiunilor aparatului locomotor

2 ani

120 credite

20

20

Interviu, susţinut în faţa comisiei de admitere prin prezentarea planului propriu de dezvoltare a carierei, cu obţinerea unei note.

Managementul serviciilor de sănătate

10

50

Criterii de departajare în caz de note egale:

1) Media generală obținută la examenul de licență;

2) Nota la proba 1examen de licență: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;

3) Nota la proba 2 examen de licență: Prezentarea şi susţinerea lucrării de finalizare a studiilor de licenţă.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

12. FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI

Str. General Magheru nr. 26, tel.: 0758 694888

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri) și sâmbăta între orele 9.00 – 12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 • 01 - 15 septembrie 2020 - înscrierea candidaţilor

 • 16 septembrie 2020 - proba orală și afişarea rezultatelor

 • 16 - 19 septembrie 2020 - confirmarea locului

 • 21 septembrie 2020 - afişarea listelor finale

Nr crt

Domeniul de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Agronomie

Tehnologii moderne în exploataţiile agricole şi zootehnice

2 ani/ 120 credite

0

15

Probă orală de evaluare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu al programului de studii universitare de masterat – 50%

Media examenului de licenţă – 50%.

2.

Horticultură

Tehnologii horticole moderne

1

35

3.

Silvicultură

Valorificarea durabilă a resurselor pădurii

0

26

4.

Ingineria produselor alimentare

Siguranţă şi securitate agroalimentară

0

25

5.

Inginerie şi management

Managementul unităţilor de turism şi alimentaţie publică

0

47

6.

Ingineria mediului

Managementul situaţiilor de urgenţă, crizelor şi dezastrelor în agricultură, silvicultură şi industrie alimentară

0

48

Ingineria mediului şi securitate în muncă

0

47

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 1. Nota la proba Cunoștințe fundamentale și de specialitate a examenului de licență

 2. Media examenului de bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român


Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

13. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

str. Universităţii nr. 1, tel.: 0259.408.109 – Decanat, 0259.408.276 – Secretariat facultate

Înscrierile se fac online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale sau la

sediul facultăţii între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri) și sâmbăta între orele 9.00 – 12.00 .

 • 7 - 14 septembrie 2020 - înscrierea candidaţilor

 • 15 septembrie 2020 – afişarea rezultatelor provizorii;

 • 16 septembrie 2020, între orele 900-1500 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul)

 • 16 septembrie 2020 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor.

 • 17 - 18 septembrie 2020 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis”

 • 21 septembrie 2020 – afişarea rezultatelor finale

Nr crt

Domeniul de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Administrarea afacerilor

Economia şi administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii (EAATIO)

2 ani / 120 credite

0

9

Concurs de admitere**:

Media generală de admitere:

-50% media generală a examenului de licenţă;

-50% nota la proba Eseu

Criterii de departajare în caz de medii egale:

-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă

- 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă

- 3. media generală la examenul de Bacalaureat

- 4. nota obţinută la limba română la examenul de Bacalaureat

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă în orice domeniu.

Administrarea afacerilor regionale (AAR)

0

9

2.

Economie şi afaceri internaţionale

Relaţii economice europene (REE)

2 ani / 120 credite

0

12

Administarea afacerilor interne şi internaţionale a întreprinderilor mici şi mijlocii (AAIIIMM)

0

4

3.

Contabilitate

Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor (CAGA)

2 ani / 120 credite

0

2

Concurs de admitere**:

Media generală de admitere:

-50% media generală a examenului de licenţă;

-50% nota la proba Eseu.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă

- 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă

- 3. media generală la examenul de Bacalaureat

- 4. nota obţinută la limba română la examenul de Bacalaureat

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă cu durata studiilor de 3 ani (Bologna) şi cu durata studiilor de 4/5 ani (ante-Bologna) în orice domeniu din domeniul fundamental Ştiinţe Economice.

Absolvenţii cu diplomă de licenţă ai altor domenii decât Contabilitate vor trebui să susţină în primul an de studii, examene pre-requisite la disciplinele:

 1. Contabilitate financiară II

 2. Contabilitate de gestiune

 3. Contabilitate consolidată.

4.

Finanţe

Finanţe, bănci, asigurări (FBA)

2 ani / 120 credite

0

3

Concurs de admitere**:

Media generală de admitere:

-50% media generală a examenului de licenţă;

-50% nota la proba Eseu.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă

- 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă

- 3. media generală la examenul de Bacalaureat

- 4. nota obţinută la limba română la examenul de Bacalaureat

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă în orice domeniu.

5.

Management

Managementul organizaţiei (MO)

2 ani / 120 credite

0

5

6.

Marketing

Marketing şi comunicare în afaceri (MCA)

2 ani / 120 credite

0

5

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor/Business administration

2 ani / 120 credite

9

10

Certificat de competență lingvistică sau dovada studierii limbii engleze minim 1 an pe durata ciclului de licență

Concurs de admitere**:

Media generală de admitere:

-50% media generală a examenului de licenţă;

-50% nota la proba Eseu.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă

-2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă

-3. media generală la examenul de Bacalaureat

-4. nota obţinută la limba engleză la examenul de Bacalaureat

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă în orice domeniu.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

14. FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Str. Universităţii, nr.5, Tel/fax: 0259 408439; 0259 408766

Înscrierile se fac la sediul facultăţii, de luni până vineri, între orele 9-16 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 • 7 - 14 septembrie 2020 - înscrierea candidaţilor

 • 14 septembrie 2020 - afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor

 • 15 – 17 septembrie 2020 - confirmări (faza 1)

 • 18 septembrie, 21 septembrie 2020 - confirmări (faza 2)

 • 21 septembrie 2020 - afișarea rezultatelor finale, după ora 16,00.

Nr. crt.

Domeniul de master

Programul de studii

Durată / nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1

Psihologie

Psihologie clinică,

consiliere psihologică

şi psihoterapie

2 ani / 120 credite

0

8

40% media examenului de licenţă

60% interviu şi proba orală (proiect de cercetare)

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale:

Nota examenului de „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă

2

Psihologie

educaţională, consiliere

şcolară şi vocaţională

0

26

3

Sociologie

Gestiunea resurselor umane

0

23

60% media examenului de licenţă

40% interviu şi proba orală (proiect de cercetare)

Departajarea candidaţilor în caz de medii egale:

Nota examenului de „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” din cadrul examenului de licenţă

4

Asistenţă socială

Managementul serviciilor sociale

0

32

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

15. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „EPISCOP DR. VASILE COMAN”

Str. Universităţii nr.1, tel.0259-408182

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii, de luni până vineri, între orele 9-16 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 • 01 – 16 septembrie 2020 - înscrierea candidaţilor;

 • 17 septembrie 2020 - interviu din Învățătura de credință ortodoxă

 • 17 septembrie 2020 - afişarea rezultatelor;

 • 17-18 septembrie 2020 - confirmări;

 • 21 septembrie 2020 - afişarea listelor finale.

Nr crt

Domeniul de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget*

Locuri taxă*

Criterii de admitere

1.

Teologie

Teologie sistematică pe fundamente biblice şi patristice

2 ani/ 120 credite

0

62

Media generală a examenului de licenţă - 60%

Interviu din Învățătura de credință ortodoxă - 40%

Istorie bisericească şi gândire creştină

0

63

  1. Departajarea candidaţilor în caz de medii egale:

   1. 1. Nota de la proba 1 a examenului de licenţă

  2. 2. Nota la interviu

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

 • candidaţi de etnie rromă

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

În cazuri bine justificate, rectorul Universităţii din Oradea poate acorda derogări de la prevederile prezentului ghid, cu condiţia încadrării în normele legale.

×

TOP

Universitatea din Oradea practică un regim de taxe flexibil, competitiv și adaptat pieței noastre.

Iar la nivel european este unul dintre cele mai convenabile.

CONVINGE-TE AICI!

Taxe 2020-2021