Acest website folosește cookie-uri | This website is using cookies
Acest website folosește cookie-uri pentru îmbunătățirea experienței online | This website is using cookies to ensure you get the best online experience
×

Descărcați ghidul admiterii - master

I. ACTE NECESARE LA ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menționa, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cerereatip de înscriere se anexează următoarele acte, (facultățile putând solicita și alte documente, specificate prin metodologia proprie):

A. Candidați români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene care au diplomă de licență obținută în România:

Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată cu originalul de instituția unde este depus originalul documentului, însoțită de adeverința doveditoare a depunerii originalului la instituția respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituție) sau, în cazul absolvenților promoției 2018, adeverința eliberată de către instituția de învățământ superior (în aceleași condiții ca și diploma de licență);

Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată cu originalul de instituția unde este depus originalul documentului, însoțită de adeverința doveditoare a depunerii originalului la instituția respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituție);

Certificatul de naștere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) ;

Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) - dacă este cazul;

Adeverința medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la facultățile care susțin examen de admitere cu probe de concurs;

Carte de identitate (original pentru conformitate) și copie;

Chitanță / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere.

Dosarele incomplete nu se preiau.

B. Candidați români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene care au diplomă de licență obținută în afara României:

Atestatul de recunoaștere a studiilor de licență, eliberat de Ministerul Educației Naționale;

Diploma de licență în original și traducere legalizată în limba română;

Diploma de bacalaureat, în original și traducere legalizată în limba română;

Certificat de competență lingvistică pentru limba română (în cazul înscrierii la programe de studii cu predare în limba română);

Certificat de naștere în copie și traducere legalizată în limba română;

Certificat de căsătorie în copie și traducere legalizată în limba română (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie) – dacă este cazul;

Certificat medical din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

Patru poze tip pașaport;

Copie pașaport sau C.I (se va prezenta și originalul pentru conformitate);

Chitanță / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere.

Dosarele incomplete nu se preiau.

Candidații care se înscriu și urmează două facultăți vor prezenta originalul diplomei de licență/adeverinței la facultatea la care au fost admiși pe locurile subvenționate de la buget, iar copia certificată „conform cu originalul” la cealaltă facultate însoțită de adeverință din care să reiasă acest fapt, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile proprii.

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau de către o altă persoană, în numele candidatului, pe bază de procură notarială.

II. TAXE ADMITERE

În cadrul concursului de admitere se percep următoarele taxe:

Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON

Taxa pentru contestații - 150 RON

Taxa de înmatriculare - 100 RON

Taxă procesare dosar (pentru candidați cu studii anterioare efectuate în străinătate) - 150 Euro

Candidații care se înscriu la mai multe facultăți vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, conform metodologiilor proprii.

Taxa pentru contestații nu va fi percepută în situațiile generate de erorile operatorilor Universității din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidați cu vârsta până în 25 de ani:

  • orfanii;
  • cei aflați în centrele de plasament sau case de tip familial;
  • cei care au cel puțin un părinte angajat sau pensionat al Universității din Oradea;
  • cei care au cel puțin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat.

Candidații care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente:

  • copii după certificate de deces ale părinților;
  • adeverințe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;
  • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali;
  • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali.

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăților.

III. ÎNSCRIEREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU CANDIDAȚII DIN ETNIA RROMILOR PE LOCURILE SUBVENȚIONATE DE LA BUGET, SPECIAL ALOCATE

Candidatul va depune dosarul la facultate, va completa suplimentar o cerere tipizată pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenționate de la buget alocate distinct candidaților din etnia rromilor și va prezenta o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civile, culturale sau politice a rromilor legal constituită, prin care se atestă apartenența candidatului la comunitatea rromilor (nu că este neapărat membru al respectivei organizații).

Recomandarea menționată mai sus nu mai este necesar de prezentat dacă respectivul candidat este absolvent al studiilor de licență la Universitatea din Oradea, la studiile de licență a beneficiat de loc bugetat special alocat candidaților de etnie rromă și la dosarul personal de la facultatea absolvită există recomandarea scrisă în original.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor candidaților de etnie rromă este unic la nivel de universitate și nu poate depăși ultima zi de înscriere la programele care organizează probe de admitere. Acest termen va fi afișat pe site-ul universității și pe site-urile facultăților.

În prima fază, candidații participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform metodologiei proprii de admitere a facultății, pe locurile subvenționate de la buget sau pe locurile cu taxă scoase la concurs. Comisia de admitere a facultății transmite rezultatul obținut de candidați comisiei centrale de admitere.

În faza a doua participă doar candidații care au fost declarați admiși la nivel de facultate (statut „admis fără taxă” sau „admis cu taxă”). Astfel, după finalizarea admiterii la toate facultățile și centralizarea datelor, pe baza mediei obținute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidații participă, la nivel de universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor subvenționate de la buget, special destinate lor.

Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere iar, în limita locurilor bugetate special alocate, candidații primesc statutul final deadmis fără taxă pe locurile subvenționate de la buget, special alocate”. În cazul în care candidatul nu obține acest statut, el revine la statutul inițial primit după concursul la nivel de facultate („admis fără taxă” sau „admis cu taxă” ). Lista cuprinzând rezultatele admiterii va fi afișată va fi afișată pe pagina de web a universității.

IV. STABILIREA ȘI COMUNICAREA REZULTATELOR CONCURSULUI

Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 6.00 (șase).

Mediile generale (punctajele) obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la facultatea la care aceștia au candidat potrivit reglementărilor proprii de admitere ale universității și în conformitate cu opțiunile menționate de candidați în cererea de înscriere.

Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați din fiecare domeniu/program de studii, conform metodologiei proprii a facultății.

Candidații care își retrag actele înainte de afișarea rezultatului final al concursului sunt considerați eliminați din concurs.

Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afișare la sediul facultății, pe pagina web proprie a facultății și pe pagina web a universității. În prima etapă se afișează listele provizorii.

Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la facultate, în conformitate cu metodologia proprie de admitere, care va stipula perioada în care acestea se pot depune. Rezolvarea contestațiilor este în exclusivitate de competența comisiei de contestații din cadrul facultății. Decizia comisiei de contestații este definitivă.

Nu se admit contestații pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice și nici contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere.

După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns (prin afișare) la contestații, rezultatul concursului de admitere este definitiv și se vor afișa listele definitive (candidați admiși pe loc bugetat, candidați admiși pe loc cu taxă de școlarizare și candidați respinși), urmând etapa de confirmare a locului ocupat prin concurs.

CONFIRMAREA OCUPĂRII LOCULUI DE CĂTRE CANDIDAT SE FACE PRIN:

achitarea taxei de înmatriculare la casieria universității sau la Banca Transilvania și depunerea chitanței / copiei ordinului de plată la secretariatul facultății;

doar pentru studenții cu taxă, plata tranșei I a taxei de școlarizare, la casieria universității sau la Banca Transilvania și depunerea chitanței / copiei ordinului de plată la secretariatul facultății;

se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de școlarizare pentru candidații / studenții care achită integral taxa anuală de școlarizare până în data de 15 octombrie 2018;

completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultății și semnarea contractului de școlarizare.

Etapa I

Confirmarea ocupării locului se va face în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologia proprie și afișat la avizier în loc vizibil și pe pagina web. În caz contrar candidații vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv. După expirarea acestui termen, facultățile vor reface listele de admitere și le vor aduce la cunoștința candidaților prin afișare.

Etapa II

După întocmirea noilor liste, candidații care au fost declarați admiși prin redistribuire vor avea obligația de a confirma locul în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologia proprie și afișat la avizier în loc vizibil și pe pagina web, în caz contrar vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv.

Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afișa după finalizarea confirmărilor și va sta la baza înmatriculării pe programe de studii. Înmatricularea candidaților declarați admiși și confirmați va fi efectuată după încheierea celor două sesiuni de admitere, pe baza listelor definitive cumulate din sesiunile iulie și septembrie 2018, prin decizie a rectorului universității, până la data de 01.10.2018.

Dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut prin admitere se restituie personal candidatului, la cerere, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii și necondiționat, fără perceperea unor taxe, pe baza actelor de identitate sau a împuternicirii notariale.

V. Calendarul concursului de admitere, criterii și cifre de școlarizare

1. FACULTATEA DE ARTE

Str. Universității nr. 1, tel. 0259 408129

Înscrierile se fac între orele 9.00 – 16.00, iar sâmbătă între orele 9.00 – 12.00 la secretariatul facultății.

Înscrierea candidaților: 05.07.2018-24.07.2018

Susținerea examenului: 25.07.2018

Afișarea rezultatelor: 26.07.2018

Contestații: 26.07.2018 – 27.07.2018

Confirmări: 26.07.2018- 01.08.2018

Afișarea rezultatelor finale: 01.08.2018

Nr crt

Domeniu de master

Program de studii

Durata/nr. credite

Locuri buget

Total locuri scoase la concurs *

Criterii de admitere

1

Muzică

Pedagogia artei dirijorale

2 ani / 120 credite

7

40

Proba eliminatorie: Solfegiu la prima vedere

Proba de specialitate:

a) Realizarea concepției gestice (practic) și argumentarea acesteia (oral) la o lucrare aleasă de candidat dintr-o listă publicată la avizierul facultății cu 48 de ore înaintea datei de susținere a probei (50% din nota finală)

b) Proba practică de susținere a unui proiect al unei teme pe care și-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertație (50% din nota finală)

Criteriu de departajare al candidaților:

Nota la proba de specialitate a)

Vocal și instrumental in arta muzicala camerala

7

40

Proba eliminatorie: Solfegiu la prima vedere

Proba de specialitate:

a) Probă practică, constând din interpretarea a două piese de stiluri diferite la instrument, respectiv din voce ( 50 % din nota finală)

b) Proba practică de susținere a unui proiect al unei teme pe care și-o propune candidatul în vederea realizării lucrării de disertație (50% din nota finală)

Criteriu de departajare al candidaților:

Nota la proba de specialitate a)

2.

Arte vizuale

Arte plastice și multimedia

2 ani/ 120 credite

7

40

Proba 1, eliminatorie: schiță de idee pe o temă dată

Proba 2: Mapă cu lucrări pe o temă de cercetare aleasă de candidat și susținerea temei (100% din nota finală)

Criteriu de departajare al candidaților

Departajarea se va face în funcție de media examenului de licență.

Design de obiect, modă și ambient

7

40

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați de etnie rromă (18 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

2. FACULTATEA DE CONSTRUCȚII, CADASTRU ȘI ARHITECTURĂ

Str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 4, tel. 0259 422421

Înscrierile se fac la sediul facultății, etaj I, sala 102 între orele 9-16 în zilele lucrătoare și sâmbăta între orele 9-14.

Înscrierea candidaților

05 - 19 iulie 2018

Interviu

20 iulie 2018

Afișarea rezultatelor preliminare și depunerea contestațiilor

23 iulie 2018

Rezolvarea contestațiilor și confirmarea ocupării locului

24 – 26 iulie 2018

Redistribuirea candidaților și afișarea rezultatelor finale

27 iulie 2018

Confirmarea rezultatelor finale

30 - 31 iulie 2018

Nr crt

Domeniu de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Total locuri scoase la concurs *

Criterii de admitere

1

Inginerie civilă și instalații

Construcții inteligente și sustenabile

2ani/

120

credite

20

50

Interviu

Media admitere =

0,3 x Nota la interviu + 0,7 x Media la examenul de licență

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați de etnie rromă (18 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

3. FACULTATEA DE DREPT

Bd. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 408457

Înscrierile se fac la sediul facultății, etaj I, sala 101 între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta între orele 9.00 – 12.00.

10 – 20 iulie 2018 - înscrierea candidaților

23 iulie 2018 – afișarea listelor inițiale

23 iulie 2018 – 24 iulie 2018 - perioada de contestații

25 iulie 2018 – 27 iulie 2018 - perioada de confirmări

30 iulie 2018 – afișarea listelor finale

Nr crt

Domeniu de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Total locuri scoase la concurs *

Criterii de admitere

Drept

Drept penal și procedură penală

3 semestre/

90 credite

9

50

Nota la admitere = 50% media licență + 50% Referat

Drept

Drept civil și procedură civilă

1 an/

60 credite

9

50

Științe administrative

Administrație publică

2 ani/ 120

credite

11

50

Criterii de departajare în caz de medii egale:

Pentru absolvenții specializărilor din domeniul DREPT

1. Media notelor de la disciplinele: Drept penal. Partea generală, Drept penal. Partea specială și Drept procesual penal.

2. Media notelor de la disciplinele: Drept civil. Partea generală și persoanele, Drept civil. Drepturi reale și Obligații, Drept civil. Contracte și Succesiuni, Drept procesual civil.

Pentru absolvenții specializărilor din domeniul ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

3. Media notelor de la disciplinele: Drept constituțional, Drept administrativ, Dreptul muncii și securității sociale.

Pentru absolvenții altor specializări – media disciplinelor socio–umane studiate în timpul facultății

4. Criteriu suplimentar de departajare - interviu

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați de etnie rromă (18 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ȘI SPORT

Str. Universității nr. 1, tel. 0259 408124

Înscrierile și confirmarea locului se fac la sediul facultății, pavilionul C, etaj II, de luni până vineri, între orele 900 – 1530

Domeniul Știința sportului și educației fizice:

11 iulie – 19 iulie 2018 - înscrierea candidaților

20 iulie 2018 – verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu – probă orală.

23 iulie 2018 – afișarea rezultatelor provizorii

23 iulie, 24 iulie și 25 iulie 2018 – confirmarea acceptării locului – etapa I

26 iulie 2018 - afișarea rezultatelor după etapa I

26 iulie - 27 iulie 2018 – confirmare candidați admiși prin redistribuire – etapa a II -a

30 iulie 2018 – afișarea rezultatelor finale.

Domeniul Geografie:

11 iulie – 19 iulie 2018 - înscrierea candidaților (testul eliminatoriu pentru programul de studii Tourism management and planning în limba engleză va fi susținut în ziua înscrierii candidatului)

20 iulie 2018 – verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu – probă orală.

23 iulie 2018 – afișarea rezultatelor provizorii

23 iulie, 24 iulie și 25 iulie 2018 – confirmarea acceptării locului – etapa I

26 iulie 2018 - afișarea rezultatelor după etapa I

26 iulie - 27 iulie 2018 – confirmare candidați admiși prin redistribuire – etapa a II -a

30 iulie 2018 – afișarea rezultatelor finale.

Nr crt

Domeniu de master

Program de studii

Durata/ nr. credite

Locuri buget

Total locuri scoase la concurs *

Criterii de admitere

1.

Știința sportului și educației fizice

Educație fizică și antrenament sportiv

2 ani

120 credite

11

35

1. Media examenului de licență 50%

2. Proba orală - Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu 50%

Criterii de departajare pentru candidații cu medie egală:

1. nota la lucrarea de licență;

2. media de la bacalaureat

Kinetoterapie în reeducarea funcțională

11

65

2

Geografie

Gestiune și amenajare turistică

2 ani

120 credite

0

60

1. Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu 50% - proba orală

2. Media examenului de licență 50%

Departajarea în caz de medii egale:

1. nota la lucrarea de licență

2.media examenului de bacalaureat

Gestiunea și planificarea teritoriului asistată de GIS

15

65

Tourism management and planning (în limba engleză)

20

75

1. Test eliminatoriu de limba engleză, notat admis/respins

2. Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu 50% - proba orală

3.Media examenului de licență 50%

Departajarea în caz de medii egale:

1. nota la lucrarea de licență

2.media examenului de bacalaureat

Testul de limbă străină constă dintr-o conversație liberă pe teme de cultură generală în limba engleză.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați de etnie rromă (18 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

5. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Str. Universității nr. 1, tel. 0259 408 104, 0259 408204

Înscrierile se fac în sala A003 (Pavilion A, parter) între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta între orele 9.00 – 12.00.

02.07.2018 ora 10 - Postarea pe site-ul facultății (http://electroinf.uoradea.ro/ ) a bibliografiei pentru Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu și a sălilor alocate pentru susținerea probei

16.07.2018 - 26.07.2018 ora 10 - Înscrieri

26.07.2018 ora 11 - Susținerea Probei de Verificare

26.07.2018 ora 16 - Afișarea rezultatelor la Proba de Verificare - la secretariatul facultății (Pavilion I, Sala I005)

26.07.2018 ora 17 - Afișare liste primare - la secretariatul facultății

27.07.2018 - 30.07.2018 ora 12 - Confirmări I - la secretariatul facultății

30.07.2018 ora 14 - Afișare liste intermediare - la secretariatul facultății

31.07.2018 - 01.08.2018 ora 12 - Confirmări II - la secretariatul facultății

01.08.2018 ora 14 - Afișare liste finale - la secretariatul facultății

Nr crt

Domeniu de licență

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Total locuri scoase la concurs *

Criterii de admitere

1.

Calculatoare și tehnologia informației

Management în tehnologia informației

2 ani/ 120 credite

23

40

Nota la admitere = 75% x Media la Examenul de Diplomă / Licență + 25% x Nota la Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu

2.

Ingineria sistemelor

Sisteme automate avansate

13

40

3.

Inginerie electrică

Sisteme avansate în inginerie electrică

29

44

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Tehnologii audio-video și telecomunicații

26

42

5.

Inginerie și management

Management și comunicare în inginerie

13

40

Criterii de departajare la medii egale

1. Departajarea la medii egale: Media la examenul de Diplomă/Licență.

2. În cazul perpetuării în continuare a situației de balotaj, departajarea se va face în funcție de Nota la Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu.

3. În cazul perpetuării în continuare a situației de balotaj, departajarea se va face în funcție de Nota obținută la Proiectul / Lucrarea de Diplomă / Licență la examenul de Diplomă/Licență.

4. În cazul perpetuării în continuare a situației de balotaj, departajarea se va face în funcție de nota obținută la proba Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate a examenului de Diplomă/Licență.

5. În cazul perpetuării în continuare a situației de balotaj, departajarea se va face în funcție de Media la Examenul de Bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați de etnie rromă (18 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

6. FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Str. Universității nr. 1, tel.: + 4 0259 408 106

Înscrierile se fac între orele 9:00 – 16:00, în zilele lucrătoare (de luni până vineri), sala E202, pavilion E, etaj II, campus central.

05 – 23 iulie 2018 – înscrierea candidaților;

23 iulie 2018, ora 17:00 – afișarea rezultatelor preliminare;

24 – 30 iulie 2018 – confirmarea candidaților admiși – etapa I;

30 iulie 2018, ora 17:00 – afișarea rezultatelor în urma etapei I;

31 iulie 2018, până la ora 12:00 – confirmarea candidaților admiși – etapa a II-a;

31 iulie 2018, ora 17:00 – afișarea listelor finale cu rezultatele concursului de admitere.

Nr. crt.

Domeniu de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Total locuri scoase la concurs *

Criterii de admitere

1.

Inginerie energetică

Energii regenerabile

2 ani

120 credite

15

50

Probă orală de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu

Nota la admitere =

0,7ML + 0,3MPO

ML – media la examenul de diplomă/licență

MPO – media la proba orală

Managementul sistemelor de energie

0

50

2.

Inginerie și management

Managementul calității și protecția consumatorului în domeniul textile-pielarie

15

50

Criterii de departajare la medii egale:

1. diploma de licență în același domeniu de studiu cu cel al programului de master;

2. nota obținută la proba „Cunoștințe fundamentale și de specialitate”, din cadrul examenului de diplomă / licență;

3. media obținută de candidat la examenul de bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați de etnie rromă (18 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

7. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ȘI TEHNOLOGICĂ

tel.: 0259 408136, 0259 408141

Înscrieri se fac în Pavilionul B, parter, sala B015, între orele 9.00 – 15.00, în zilele lucrătoare.

13 - 18 iulie 2018 - Înscrierea candidaților

19 - 20 iulie 2018 - Susținerea probei eliminatorii Limba engleză (numai pentru candidații la programul de studii Sisteme mecatronice avansate – în limba engleză);

20 iulie 2018 - Susținerea probei orale de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu (pentru toți candidații);

23 iulie 2018 - Afișarea rezultatelor preliminare;

24 - 26 iulie 2018 – Confirmarea rezultatelor (Etapa I);

27 - 30 iulie 2018 - Redistribuirea candidaților, afișarea rezultatelor finale;

31 iulie - 1 august 2018 - Confirmarea rezultatelor (Etapa a II-a - numai pentru candidații admiși prin redistribuire).

Nr crt

Domeniu de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Total locuri scoase la concurs *

Criterii de admitere

1.

Ingineria autovehiculelor

Sisteme și tehnologii avansate în ingineria autovehiculelor

2 ani/ 120 credite

16

50

Probă orală de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu

MA = 0,4 ML + 0,6 NP

unde:

MA = Media Admitere

ML = Media Examenului de Licență/Diplomă

NP = Nota obținută la Proba orală.

2.

Inginerie industrială

Concepție, fabricație și management asistate de calculator

16

50

3.

Inginerie și management

Inginerie economică și management pentru afaceri

16

50

4.

Mecatronică și robotică

Sisteme mecatronice avansate (în limba engleză)

16

50

Proba 1: Proba eliminatorie de Limba engleză (calificativ admis/respins);

Proba 2: Proba orală de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu

MA = 0,4 ML + 0,6 NP

unde:

MA = Media Admitere

ML = Media Examenului de Licență/Diplomă

NP = Nota obținută la Proba orală.

Criterii de departajare la medii egale (pentru toate programele de studii):

Diploma de licență în același domeniu de studiu cu cel al programului de masterat;

Media examenului de Licență / Diplomă.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați de etnie rromă (18 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

8. FACULTATEA DE ISTORIE, RELAȚII INTERNAȚIONALE, ȘTIINȚE POLITICE ȘI ȘTIINȚELE COMUNICĂRII

Str. Universității nr. 5, tel.: 0259 408 167, 0259 408 443

Înscrierile se fac la secretariatele facultăților între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta între orele 9.00-12.00.

5 - 25 iulie 2018 - înscrierea candidaților

25 iulie 2018 afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor

26 – 27 iulie 2018 confirmări (faza 1)

30 – 31 iulie 2018 confirmări (faza 2)

1 august 2018 confirmări până la ora 14,00

1 august 2018 afișarea rezultatelor finale ora 16,00.

Nr crt

Domeniu de master

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Total locuri scoase la concurs *

Criterii de admitere

1.

Istorie

Istoria vestului românesc

2 ani/ 120 credite

14

50

Proba orală (interviu) – 50%

Media examenului de licență – 50%

2.

Relații internaționale și studii europene

Dezvoltare regională și comunicare instituțională în Uniunea Europeană

4

50

Proba orală (interviu) - 10%

Media examenului de licență – 90%

Test eliminatoriu de limbă engleză pentru programul de studii în limba engleză

Evaluarea politicilor și a programelor publice europene

4

50

Studii europene (în limba engleză)

9

50

Securitate europeană

4

50

3.

Științe politice

Politici publice europene

14

50

Proba orală (interviu) – 50%

Media examenului de licență – 50%

Criterii de departajare:

Media de la bacalaureat

Media probei orale/scris de la examenul de licență

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați de etnie rromă (18 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

9. FACULTATEA DE LITERE

Str. Universității nr. 1, telefon: 0259 408178; 0259 408267

Înscrierea candidaților se face la sediul facultății, Pavilionul C parter, sala C 010 de luni până vineri între orele 9 - 16.

05.07.2018 - 18.07.2018 înscrierea candidaților

19.07. 2018 ora 1000 - susținerea probei orale de competență lingvistică pentru candidații la programul de studii: Tipuri de modernitate în spațiul anglofon și francofon care nu au absolvit un program de studii în limba engleză/ franceză

20.07.2018 - afișarea rezultatelor/listelor provizorii

23.07.2018 – 30.08.2018 - confirmări

31.07.2018 - afișarea listelor finale

Nr.

crt.

Domeniul de master

Program de studii

Durata/

Nr. credite

Locuri buget

Total locuri scoase la concurs *

Criterii de admitere

1

Filologie

Cultură și civilizație europeană

2 ani/

120 credite

10

50

1. Media examenului de licenta: 80 %

2. Examen oral pe baza unei bibliografii de specialitate afisata anterior, specifica fiecarui program de studii: 20%

2

Literatură românăRelevanțe europene

16

50

3

Filologie

Tipuri de modernitate în spațiul anglofon și francofon (în limbile engleză și franceză)

16

50

1.Test eliminatoriu de limbă notat cu admis/respins

2. Media examenului de licenta: 80 %

3. Examen oral pe baza unei bibliografii de specialitate afisata anterior: 20%

Criterii de departajare în caz de medii egale:

Nota obținută la examenul de licență la proba 1

Nota obținută la examenul de licență la proba 2

Eseu motivational

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați de etnie rromă (18 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

10. FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE

Str. P-ța 1 Decembrie, nr. 10, tel.: 0259 412834, 0259 411454

Facultatea de Medicină și Farmacie organizează concurs de admitere la studii de master doar în sesiunea septembrie 2017

11. FACULTATEA DE PROTECȚIA MEDIULUI

Str. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 408277, 0259 408440

Înscrierile se fac la secretariatul facultății între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta și duminica între orele 9.00 – 12.00.

05 - 22 iulie 2018 - înscrierea candidaților

23 - 24 iulie 2018 – proba orală

25 iulie 2018 - afișarea rezultatelor

26 – 31 iulie 2018 - confirmarea locului

01 august 2018 - afișarea listelor finale

Nr crt

Domeniu de licență

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Total locuri scoase la concurs *

Criterii de admitere

1.

Agronomie

Tehnologii moderne în exploatațiile agricole și zootehnice

2 ani/ 120 credite

11

50

Nota la admitere = 50% probă orală de evaluare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu al programului de studii universitare de masterat + 50% media examenului de licență.

2.

Horticultură

Tehnologii horticole moderne

10

50

3.

Silvicultură

Valorificarea durabilă a resurselor pădurii

17

50

4.

Ingineria produselor alimentare

Siguranță și securitate agroalimentară

18

50

5.

Inginerie și management

Managementul unităților de turism și alimentație publică

18

50

6.

Ingineria mediului

Managementul situațiilor de urgență, crizelor și dezastrelor în agricultură, silvicultură și industrie alimentară

11

50

Ingineria mediului și securitate în muncă

11

50

Criterii de departajare în caz de medii egale:

Nota la proba – Cunoștințe fundamentale și de specialitate – a examenului de licență

Media examenului de bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați de etnie rromă (18 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

12. FACULTATEA DE ȘTIINȚE

Str. Universității nr. 1, tel. 0259 408161

Înscrierile pentru admiterea 2017 se fac la secretariatul facultății, pavilion C, etaj I, sala C107 de luni până vineri între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta între orele 9.00-12.00.

09 – 21 iulie 2018 - înscrierea candidaților

23 iulie 2018, ora 9.00 – proba de concurs (probă orală)

23 iulie 2018 - afișarea rezultatelor preliminare și verificarea opțiunii candidaților

23 iulie 2018 – depunerea și rezolvarea contestațiilor

24 – 31 iulie 2018 - confirmarea locurilor obținute prin concurs (etapa I și etapa II )

etapa I – 24 - 28 iulie 2018 confirmarea locurilor bugetate și cu taxă

etapa II - 30 - 31 iulie 2018 confirmarea locurilor bugetate și cu taxă în urma redistribuirii

1 august 2018- afișarea rezultatelor finale

Nr crt

Domeniu de licență

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Total locuri scoase la concurs *

Criterii de admitere

1.

Biologie

Biodiversitatea și monitorizarea ecosistemelor

2 ani / 120 credite

12

50

Diploma de licență

Media de admitere

se calculează ca medie ponderată

2/3 * media de licență + 1/3 * nota probei de concurs

2.

Chimie

Chimie structurală și aplicativă

12

50

3.

Fizică

Fizica explorărilor și terapiilor biomedicale

12

50

4.

Informatică

Sisteme distribuite în internet

15

50

5.

Matematică

Matematică didactică

15

50Criterii de departajare la medii egale: în următoare ordine de prioritate:

1. nota de la Proba 1 a examenului de licență,

2. media generală la bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați de etnie rromă (18 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

13. FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

str. Universității nr. 1, tel.: 0259.408.109 – Decanat, 0529.408.276 – Secretariat facultate

Înscrierile se fac la sediul facultății, Clădirea F, Parter, sala F003, de luni până vineri, între orele 9.00 - 16.00, iar sâmbăta între orele 9.00 -12.00.

13 - 23 iulie 2018 - înscrierea candidaților; Candidații care optează (și) pentru programele de studii cu predare în limba engleză vor susține proba de competență lingvistică în limba engleză, eliminatorie, notată cu admis / respins, în ziua înscrierii;

25 iulie 2018 – verificarea cunoștințelor fundamentale (probă orală) (programarea candidaților pe ore va fi afișată în data de 24 iulie 2018, pe site-ul facultății);

26 iulie 2018 – afișarea rezultatelor provizorii;

27 iulie 2018, între orele 900-1500 – depunerea contestațiilor (dacă este cazul) împreună cu chitanța care face dovada achitării taxei pentru contestație (150 RON), la Decanatul Facultății de Științe Economice (sala I 008a)

27 iulie 2018 – rezolvarea contestațiilor și re-afișarea rezultatelor provizorii, în urma contestațiilor. Nu se primesc, în niciun caz, contestații la contestații!

28 - 31 iulie 2018 – confirmarea ocupării locului de către candidații declarați „admis” în urma concursului de admitere

1 august 2018 – afișarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidații declarați „admis” în urma concursului de admitere (după expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Științe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală și o va aduce la cunoștința celor interesați prin afișare publică, la avizierul Facultății și pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

Nr crt

Domeniu de licență

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Total locuri scoase la concurs *

Criterii de admitere

1.

Administrarea afacerilor

Economia și administrarea afacerilor în turism și industria ospitalității (EAATIO)

2 ani / 120 credite

7

40

Concurs de admitere:

Media generală de admitere:

50% media generală a examenului de licență;

50% nota la proba orală de concurs (în limba de predare a programului ).

Criterii de departajare în caz de medii egale: 

-1. nota la proba orală (susținerea lucrării de licență) la examenul de licență 

- 2. nota la proba: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate la examenul de licență

- 3. media generală la examenul de Bacalaureat

- 4. nota obținută la limba română la examenul de Bacalaureat

Notă: În cazul în care un candidat nu a susținut/nu dovedește susținerea la examenul de licență a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susținut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenți cu diplomă de licență în orice domeniu.

Obs. Candidații la programele cu predare în limba engleză (MBA, MIBA și MAM) vor susține o probă eliminatorie de competență lingvistică (test grilă de verificare a nivelului de cunoaștere a limbii engleze), notat cu ADMIS sau RESPINS.

Administrarea afacerilor regionale (AAR)

8

40

Administrarea afacerilor (în limba engleză) / Business Administration (MBA)

6

20

2.

Economie și afaceri internaționale

Relații economice europene (REE)

2 ani / 120 credite

7

40

Administarea afacerilor interne și internaționale a întreprinderilor mici și mijlocii (AAIIIMM)

7

40

Administrarea afacerilor internaționale / International Business Administration (în limba engleză) (MIBA)

6

20

3.

Contabilitate

Contabilitatea, auditul și gestiunea afacerilor (CAGA)

2 ani / 120 credite

7

50

Concurs de admitere:

Media generală de admitere:

50% media generală a examenului de licență;

50% nota la proba orală (în limba de predare a programului).

Criterii de departajare în caz de medii egale: 

-1. nota la proba orală (susținerea lucrării de licență) la examenul de licență 

- 2. nota la proba: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate la examenul de licență

- 3. media generală la examenul de Bacalaureat

- 4. nota obținută la limba română la examenul de Bacalaureat

Notă: În cazul în care un candidat nu a susținut/nu dovedește susținerea la examenul de licență a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susținut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenți cu diplomă de licență cu durata studiilor de 3 ani (Bologna) și cu durata studiilor de 4/5 ani (ante-Bologna) în orice domeniu din domeniul fundamental științe Economice.

Absolvenții cu diplomă de licență ai altor domenii decât Contabilitate vor trebui să susțină în primul an de studii, examene pre-requisite la disciplinele:

Contabilitate financiară II

Contabilitate de gestiune

Contabilitate consolidată.

4.

Finanțe

Finanțe, bănci, asigurări (FBA)

2 ani / 120 credite

8

50

Concurs de admitere:

Media generală de admitere:

50% media generală a examenului de licență;

50% nota la proba orală (în limba de predare a programului).

Criterii de departajare în caz de medii egale: 

-1. nota la proba orală (susținerea lucrării de licență) la examenul de licență 

- 2. nota la proba: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate la examenul de licență

- 3. media generală la examenul de Bacalaureat

- 4. nota obținută la limba română la examenul de Bacalaureat

Notă: În cazul în care un candidat nu a susținut/nu dovedește susținerea la examenul de licență a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susținut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenți cu diplomă de licență în orice domeniu.

Obs. Candidații la programele cu predare în limba engleză (MBA, MIBA și MAM) vor susține o probă eliminatorie de competență lingvistică (test grilă de verificare a nivelului de cunoaștere a limbii engleze), notat cu ADMIS sau RESPINS.

5.

Management

Managementul organizației (MO)

2 ani / 120 credite

7

70

Management aprofundat / Advanced Management (în limba engleză) (MAM)

6

30

6.

Marketing

Marketing și comunicare în afaceri (MCA)

2 ani / 120 credite

7

50

NOTĂ. Pentru candidații la programele de master care optează doar pentru programe organizate în limba română, respectiv doar în limba engleză, proba orală de concurs se va susține doar în limba română, respectiv engleză. Pentru candidații la programele de master care optează și pentru programe în limba română și pentru programe în limba engleză, proba orală se va susține în ambele limbi.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați de etnie rromă (18 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

14. FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

Str. Universității, nr.5, Tel/fax: 0259 408439

Înscrierile se fac la sediul facultății, clădirea V etaj 1 sala V109, în zilele lucrătoare între orele 9-16.

16 – 20.07. 2018 – înscrierea candidaților

23.07.2018 – susținerea probei de admitere (interviu)

24.07. 2018, după ora 1600 – afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor

25 – 26.07.2018 – confirmarea locului ocupat (Etapa I)

27.07.2018– confirmarea locului ocupat (Etapa a II-a)

31.07.2018 – afișarea rezultatelor finale

Nr. crt.

Domeniul de masterat

Programul de studii

Durată / nr. credite

Nr. locuri buget

Total locuri scoase la concurs *

Criterii de admitere

1

Psihologie

Psihologie clinică,

consiliere psihologică

și psihoterapie

2 ani / 120 credite

15

50

40% media examenului de licență

60% interviu și proba orală (proiect de cercetare)

Departajarea candidaților în caz de medii egale:

1. Nota examenului de „Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate” din cadrul examenului de licență

2

Psihologie

educațională, consiliere

școlară și vocațională

13

50

3

Sociologie

Gestiunea resurselor umane

17

50

60% media examenului de licență

40% interviu și proba orală (proiect de cercetare)

Departajarea candidaților în caz de medii egale:

1. Nota examenului de „Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate” din cadrul examenului de licență

4

Asistență socială

Managementul serviciilor sociale

10

50

5

Științe ale educației

Educația integrată în învățământul primar și preșcolar

15

50

50% media examenului de licență

50% interviu și proba orală (proiect de cercetare)

Departajarea candidaților în caz de medii egale:

1. Nota examenului de „Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate” din cadrul examenului de licență

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați de etnie rromă (18 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

15. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „EPISCOP DR. VASILE COMAN”

Str. Universității nr.1, tel.0259-408182

Înscrierile se fac la secretariatul facultății, de luni până vineri, între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta între orele 9.00-12.00.

05 – 23 iulie 2018 - înscrierea candidaților;

24 iulie 2018 - examen scris (test grilă);

24 iulie 2018 - afișarea rezultatelor;

24 – 28 iulie 2018, ora 1200 - confirmări;

30 iulie 2018 - afișarea listelor finale

Nr crt

Domeniu de licență

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Total locuri scoase la concurs *

Criterii de admitere

1.

Teologie

Teologie sistematică pe fundamente biblice și patristice

2 ani/ 120 credite

8

50

Media la examenul de licență – 80%

Examen scris (test grilă) - 20%

Istorie bisericească și gândire creștină

7

50

Departajarea candidaților în caz de medii egale:

1. Nota de la proba 1 a examenului de licență

2. Nota de la examenul scris

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați de etnie rromă (18 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

×

TOP

Universitatea din Oradea practică un regim de taxe flexibil, competitiv și adaptat pieței noastre.

Iar la nivel european este unul dintre cele mai convenabile.

CONVINGE-TE AICI!

Taxe mici!