UNIVERSITATEA DIN ORADEA

METODOLOGIA

organizării admiterii la studii universitare de licenţă

pentru anul universitar 2020 - 2021

CAPITOLUL I.

I.1. DISPOZIŢII GENERALE

Prezenta metodologie este elaborată în baza:

 • Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare

şi stabileşte cadrul general pentru organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă.

În vederea bunei desfăşurări a activităţii se constituie comisii de admitere la nivelul fiecărei facultăţi şi la nivelul universităţii. În cadrul facultăţilor la care se organizează probe de concurs se vor constitui şi comisii de rezolvare a contestaţiilor, altele decât cele de admitere.

Comisia centrală de admitere la nivelul universităţii este numită prin decizie emisă de rectorul universităţii.

Comisiile de admitere şi, unde e cazul, comisiile de contestaţii de la nivelul facultăţii, sunt aprobate de Consiliul facultăţii la propunerea decanului şi numite prin decizia rectorului.

Comisiile răspund de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale.

Întregul personal care participă la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere va fi instruit la nivelul fiecărei facultăţi. Cadrele didactice şi celelalte persoane, antrenate în concursul de admitere, care se abat de la respectarea normelor în vigoare sau care, prin activitatea lor, prejudiciază buna organizare şi desfăşurare a concursului, vor fi înlocuite imediat din funcţiile îndeplinite şi, dacă este cazul, sancţionate conform prevederilor legale.

Nu pot face parte din comisia de admitere persoane care se află în relaţia de afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv cu un candidat înscris la concursul de admitere.

În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la aprobarea prezentei metodologii în Senatul Universităţii din Oradea, facultăţile vor elabora metodologiile proprii privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, care vor fi aprobate de Consiliul de Administrație al Universităţii din Oradea şi ulterior vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul facultăţii şi publicare pe pagina web. Metodologiile proprii ale facultăţilor vor face referire cel puţin la aspectele următoare:

 • Calendarul admiterii (înscrieri, data probelor – dacă este cazul, confirmări, afişare liste provizorii, definitive şi finale);

 • Modalitatea de desfăşurare a concursului şi probele de concurs (dacă este cazul);

 • Modalitatea de repartizare a locurilor bugetate (pe domeniu sau pe program de studii);

 • Facilităţi online pentru înscriere;

 • Criterii de admitere şi de departajare - pentru candidaţii cu medie egală ;

 • Condiţiile în care se depun contestaţii şi modul de rezolvare al acestora;

 • Criteriile de selecţie pentru licenţiaţi;

 • Criteriile de selecţie pentru completarea studiilor;

 • Facilităţi sau condiţii speciale pentru admiterea la studii de licenţă (distincţii - premiile I, II III, menţiune - la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de ministerul de resort sau alte criterii specifice pentru candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale şi internaţionale, menţionate distinct, etc.

Fiecare facultate va posta, la loc de maximă vizibilitate pe site-ul propriu, toate informațiile referitoare la admiterea 2020, cu precădere cele legate de facilitățile admiterii online.

I.2. ORGANIZAREA ADMITERII

Admiterea pentru studii universitare de licenţă se organizează în cadrul facultăţilor, pe domenii, la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu în cadrul Universităţii din Oradea, conform prevederilor legale în vigoare.

Admiterea se organizează în două sesiuni, în condiţii identice: sesiunea iulie 2020 şi, pentru eventuale locuri rămase neocupate, sesiunea septembrie 2020.

Admiterea la formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă se realizează pe baza aceloraşi criterii, pe liste separate ale candidaţilor ca şi la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe locurile stabilite în acest scop. Formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă se organizează numai în regim cu taxă de şcolarizare.

Numărul minim de studenţi pentru demararea unui program de studii se stabileşte prin Hotărâre a Senatului universităţii, cu avizul Consiliului de administraţie, pe baza unor criterii specifice. Candidaţii vor fi informaţi, încă de la înscriere, asupra numărului minim de studenţi necesar demarării unui program de studii.

Admiterea se susţine în limba română. Pentru programele universitare şcolarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidatului, concursul de admitere se poate susţine şi în limba maternă a acestuia, conform metodologiilor proprii ale facultăţilor.

Pentru studiile universitare organizate în limba maternă/într-o limbă străină, admiterea se susţine în limba de predare a programului de studii respectiv. Admiterea pentru programele de studii în limba engleză, respectiv pentru programele Facultăţii de Litere va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins. Modul de susţinere a acestei probe va fi prevăzut în metodologiile facultăţilor.

La finele concursului, Comisia de admitere pe facultate va transmite Comisiei Centrale de Admitere un dosar cuprinzând variantele de subiecte/grile, procesul verbal de extragere a subiectului/grilei, baremurile de corectare și, în cazul probelor eliminatorii, tabelul cu rezultatele obținute de candidați la aceste probe.

Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de ministerul tutelar, pe baza cărora Universitatea din Oradea va elabora Metodologii distincte de admitere pentru această categorie de candidaţi.

I.3. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE

Facultăţile stabilesc, prin metodologia proprie de admitere (cu condiţia încadrării între datele limită prevăzute în prezenta metodologie), calendarul admiterii la nivel de facultate, care va fi afişat la sediul facultăţii şi postat pe pagina web a facultăţii şi a universităţii. După afişarea calendarului concursului de admitere nu se mai aprobă prelungiri ale perioadei de înscriere sau confirmare.

Înscrierile la concursul de admitere la Universitatea din Oradea, sesiunea iulie 2020 încep în data de 8 iulie 2020. Data limită pentru afişarea listelor finale este 31 iulie 2020.

Înscrierile la concursul de admitere la Universitatea din Oradea, sesiunea septembrie 2020 (pentru eventuale locuri rămase neocupate) încep în data de 1 septembrie 2020. Data limită pentru afişarea listelor finale este 21 septembrie 2020.

Prin excepție de la prevederile de mai sus, la Facultatea de Medicină și Farmacie admiterea se va desfășura conform calendarului propriu, afișat pe site-ul facultății.

Înscrierile se fac la sediile facultăţilor, conform metodologiilor proprii, după un program care va fi afişat şi postat pe pagina web a facultăţii şi a universităţii.

I.4. TAXE ADMITERE

În cadrul concursului de admitere se percep următoarele taxe:

  • Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON

  • Taxa pentru contestaţii - 150 RON

  • Taxa de înmatriculare - 100 RON

  • Taxă procesare dosar (pentru candidaţi cu studii anterioare efectuate în străinătate) - 150 Euro

Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, conform metodologiilor proprii.

Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor Universităţii din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii;

 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;

 • cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;

 • cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat;

 • cei care au obţinut în perioada studiilor liceale premii/distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copii după certificate de deces ale părinţilor;

 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;

 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;

 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;

 • documente care să ateste obţinerea în perioada studiilor liceale a distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăţilor.

I.5. CANDIDAŢII LA ADMITERE

Au dreptul să participe la concursul de admitere absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MEN beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă, cu excepția domeniului Sănătate, în cadrul căruia nu se pot urma concomitent două programe de studii.

Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăţi sau domenii din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis şi înmatriculat la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locuri subvenţionate de la buget. Candidatul admis la mai multe universităţi sau facultăţi este obligat să opteze pentru aceea la care doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original în termenul stabilit de facultate. Neprezentarea diplomei de bacalaureat sau echivalentă în original din vina exclusivă a candidatului admis duce la pierderea locului finanţat de la buget.

Pentru confirmarea locului bugetat candidații vor transmite/depune în original diploma de bacalaureat sau, după caz, atestatul de recunoaștere a diplomei, respectiv adeverința de bacalaureat, conform calendarului menționat în Metodologiile proprii ale facultăților, cel mai târziu înainte de afișarea listelor finale pentru fiecare sesiune de admitere în parte. Neprezentarea diplomei/atestatului/adeverinței în termenul stabilit duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.

Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, care renunţă la continuarea studiilor sau decid să facă şi o a doua facultate în cadrul aceleiaşi universităţi sau într-o altă universitate beneficiază de subvenţia de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studii cu finanţarea de la buget la specializarea iniţială). Dacă prima specializare a fost studiată în regim cu taxă, cea de a doua specializare poate fi studiată cu finanţare de la bugetul de stat.

Candidaţii care se înscriu la a doua specializare sau continuă studii parţiale vor fi declaraţi admişi în an superior dacă:

1. au participat la toate probele de admitere, au trecut de probele eliminatorii (dacă este cazul) şi au obţinut la concursul de admitere minim nota 5 (cinci);

2. au solicitat în scris, în momentul înscrierii la admitere, înmatricularea în an superior, pe baza actelor prezentate la dosar;

3. dosarul candidatului a fost evaluat de Comisia de specialitate (stabilită de Consiliul facultăţii în baza Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor) şi aceasta a decis că poate fi înmatriculat în an superior;

4. există solicitare scrisă din partea conducerii facultăţii (adresată Comisiei centrale de admitere) pentru aplicarea acestor prevederi la concursul de admitere de la facultatea respectivă, cu precizarea că nu se depăşeşte capacitatea de şcolarizare pentru anul de studii al specializării la care se vor înmatricula.

CAPITOLUL II.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

II.1 ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte (facultăţile putând solicita şi alte documente, specificate prin metodologia proprie):

A. Candidaţi români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care au diplomă de bacalaureat obţinută în România:

 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, însoţită de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituţie) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2020, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ (în aceleaşi condiţii ca şi diploma de bacalaureat);

 • Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) ;

 • Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) - dacă este cazul;

 • Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

 • 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;

 • Carte de identitate (original pentru conformitate) şi copie;

 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere.

Dosarele incomplete nu se preiau.

B. Candidaţi români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care au diplomă de bacalaureat obţinută în afara României:

 • Atestatul de recunoaştere a studiilor liceale, eliberat de ministerul tutelar;

 • Diploma de bacalaureat în original şi traducere legalizată în limba română;

 • Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (în cazul înscrierii la programe de studii cu predare în limba română), conform Anexei 1;

 • Certificat de naştere în copie şi traducere legalizată în limba română;

 • Certificat de căsătorie în copie şi traducere legalizată în limba română (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie) – dacă este cazul;

 • Certificat medical din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

 • Patru poze tip paşaport;

 • Copie paşaport sau C.I (se va prezenta şi originalul pentru conformitate);

 • Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere.

 1. Dosarele incomplete nu se preiau.

 2. Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat/adeverinţei la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia certificată „conform cu originalul” la cealaltă facultate însoţită de adeverinţă din care să reiasă acest fapt, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile proprii.

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană, în numele candidatului, pe bază de procură notarială sau se poate realiza înscrierea online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Comisiile de admitere ale facultăţilor primesc dosarele personale întocmite de candidaţi, efectuează înscrierea şi eliberează legitimaţiile de concurs (pentru candidaţii care susţin probe de concurs) numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:

 • cererile-tip de înscriere sunt completate corect;

 • candidaţii au precizat domeniul, programul / programele de studii şi forma de învăţământ la care doresc să concureze, precum şi disciplinele sau probele de concurs, după caz.

După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

După încheierea înscrierii, comisiile de admitere întocmesc listele nominale cu candidaţii înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează la loc vizibil, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea primei probe.

Listele vor preciza:

 • facultatea, domeniul, programul / programele de studii şi forma de învăţământ la care sunt înscrişi candidaţii, ordinea de preferinţă a programelor de studii (dacă este cazul) şi probele de concurs pentru care au optat (acolo unde sunt probe la alegere);

 • repartizarea candidaţilor pe săli de concurs, iar pentru probele orale, la care examinarea se face individual, repartizarea pe serii şi săli de concurs (numai pentru facultăţile care au probe de concurs).

Orice sesizare a candidaţilor privind exactitatea datelor precizate pe aceste tabele se verifică imediat şi corecturile necesare se efectuează cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea primei probe, cu aprobarea preşedintelui comisiei de admitere. Aceste corecturi vor fi făcute şi în fişierele cu numele candidaţilor, până la editarea cataloagelor fără note.

II.2. ÎNSCRIEREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU CANDIDAŢII ABSOLVENŢI DE LICEE SITUATE ÎN MEDIUL RURAL PE LOCURILE SUBVENŢIONATE DE LA BUGET ALOCATE ÎN CONDIŢIILE LEGII

Candidatul va depune dosarul la facultate sau online, iar pe fişa de înscriere va bifa opţiunea „candidat absolvent al unui liceu situat în mediul rural”.

În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform metodologiei proprii de admitere a facultăţii, pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locurile cu taxă scoase la concurs. Comisia de admitere a facultăţii transmite rezultatul obţinut de candidaţi comisiei centrale de admitere.

În faza a doua participă doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la nivel de facultate (statut de „admis fără taxă” sau „admis cu taxă”).

După finalizarea admiterii la toate facultăţile şi colectarea datelor, comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună a acestor candidaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la admitere. În limita locurilor bugetate special alocate, candidaţii primesc statutul final de „admis fără taxă pe locurile subvenţionate de la buget, special alocate candidaţilor care provin de la licee din mediul rural”. În cazul în care candidatul nu obţine acest statut, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate („admis fără taxă” sau „admis cu taxă”). Lista cuprinzând rezultatele admiterii va fi afişată pe pagina de web a universităţii.

Repartizarea locurilor bugetate pentru candidaţii absolvenţi de licee situate în mediul rural se va face după confirmarea locurilor la sfârşitul sesiunii de admitere

II.3. ÎNSCRIEREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU CANDIDAŢII DIN ETNIA RROMILOR PE LOCURILE SUBVENŢIONATE DE LA BUGET ALOCATE ÎN CONDIŢIILE LEGII

Candidatul va depune dosarul la facultate sau online, va completa suplimentar o cerere tipizată pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct candidaţilor din etnia rromilor şi va prezenta o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civile, culturale sau politice a rromilor legal constituită, prin care se atestă apartenenţa candidatului la comunitatea rromilor (nu că este neapărat membru al respectivei organizaţii).

În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform metodologiei proprii de admitere a facultăţii, pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locurile cu taxă scoase la concurs. Comisia de admitere a facultăţii transmite rezultatul obţinut de candidaţi comisiei centrale de admitere.

În faza a doua participă doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la nivel de facultate (statut de „admis fără taxă” sau „admis cu taxă”).

Astfel, după finalizarea admiterii la toate facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei obţinute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget, special destinate lor.

Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere iar, în limita locurilor bugetate special alocate, candidaţii primesc statutul final de „admis fără taxă pe locurile subvenţionate de la buget, special alocate” . În cazul în care candidatul nu obţine acest statut, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate („admis fără taxă” sau „admis cu taxă”). Lista cuprinzând rezultatele admiterii va fi afişată pe pagina de web a universităţii.

II.4. STABILIREA ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR CONCURSULUI
    1. La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licență pot fi luate în considerare medii de la discipline din anii de studii liceale, notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat sau alte criterii specifice conform metodologiilor proprii ale facultăților.

Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5.00 (cinci) sau decât un număr de puncte echivalent cu aceasta.

Mediile generale (punctajele) obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la facultatea la care aceştia au candidat potrivit reglementărilor proprii de admitere ale universităţii şi în conformitate cu opţiunile menţionate de candidaţi în cererea de înscriere.

Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu/program de studii, conform metodologiei proprii a facultăţii.

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul facultăţii, pe pagina web proprie a facultăţii şi pe pagina web a universităţii. În prima etapă se afişează listele provizorii.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la facultate, în conformitate cu metodologia proprie de admitere, care va stipula perioada în care acestea se pot depune. Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de contestaţii din cadrul facultăţii. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.

Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice şi nici contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi se vor afişa listele definitive (candidaţi admişi pe loc bugetat, candidaţi admişi pe loc cu taxă de şcolarizare şi candidaţi respinşi), urmând etapa de confirmare a locului ocupat prin concurs.

II.5. CONFIRMAREA OCUPĂRII LOCULUI DE CĂTRE CANDIDAT SE FACE PRIN:
 • achitarea taxei de înmatriculare la casieria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei / copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii;

 • doar pentru studenţii cu taxă, plata tranşei I a taxei de şcolarizare, la casieria universităţii sau la banca parteneră (care va fi afişată pe site-ul universităţii) şi depunerea chitanţei / copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii. Se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii / studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2020;

 • completarea cererii de înmatriculare şi semnarea contractului de şcolarizare. Contractul de școlarizare, completat și semnat de candidații declarați admiși se poate transmite și online, cu obligația depunerii originalului, până la începutul anului universitar.

Etapa I

Confirmarea ocupării locului se va face în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologia proprie şi afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina web. În caz contrar candidaţii vor pierde definitiv locul ocupat prin admitere. După expirarea acestui termen, facultăţile vor reface listele de admitere şi le vor aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare.

Etapa II

După întocmirea noilor liste, candidaţii care au fost declaraţi admişi prin redistribuire vor avea obligaţia de a confirma locul în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologia proprie şi afişat la avizier în loc vizibil şi pe pagina web, în caz contrar vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv.

Pentru confirmarea locului bugetat candidații vor transmite/depune în original diploma de bacalaureat sau, după caz, atestatul de recunoaștere a diplomei, respectiv adeverința de bacalaureat, conform calendarului menționat în Metodologiile proprii ale facultăților, cel mai târziu înainte de afișarea listelor finale pentru fiecare sesiune de admitere în parte. Neprezentarea diplomei/atestatului/adeverinței în termenul stabilit duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.

Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afişa după finalizarea confirmărilor şi va sta la baza înmatriculării pe programe de studii. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi şi confirmaţi va fi efectuată după încheierea celor două sesiuni de admitere, pe baza listelor definitive cumulate din sesiunile iulie şi septembrie 2020, prin decizie a rectorului universităţii, până la data de 01.10.2020 (inclusiv).

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie personal candidatului, la cerere, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, pe baza actelor de identitate sau a împuternicirii notariale.

II.6. DISPOZIȚII FINALE
 1. În conformitate cu prevederile OMENCS nr. 6102/2016, art. 13 (8), Universitatea din Oradea acordă, în afara cifrei de școlarizare finanțate de la buget, 5 locuri fără taxă de școlarizare absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din centrele de plasament care au fost declarați admiși la nivel de facultate pe locuri cu taxă și solicită prin cerere scrisă ocuparea acestui loc, atașând dovada eligibilității. Începând cu 1 octombrie 2020, aceste locuri vor fi alocate în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere primilor 5 studenți eligibili. La începutul fiecărui an universitar, cele 5 locuri vor fi ocupate de studenții eligibili funcție de media anului de studii precedent.

 2. În situaţii bine întemeiate, rectorul universităţii poate aproba derogarea de la prezenta metodologie cu condiţia respectării legislaţiei în vigoare.

Anexa 1 la Metodologia organizării admiterii la studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2020 - 2021

Modalitatea de certificare a competențelor lingvistice pentru limba română

Prezenta anexă reglementează modalitatea de certificare a competențelor lingvistice pentru limba română obținute de candidați în contexte nonformale sau informale (candidații cetățeni străini care nu sunt absolvenți de an pregătitor de învățare a limbii române).

Acești candidați trebuie să prezinte ca piesă la dosarul de înscriere la concursul de admitere un certificat sau atestat de competență lingvistică pentru limba română de nivel minim B1 valabil, conform cadrului european comun de referință pentru limbi străine, eliberat de una din următoarele instituții:

 • Facultatea de Litere din cadrul Universității din Oradea;

 • O instituție de învățământ superior acreditată din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini;

 • Lectorate de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate / Institutul Limbii Române sau Institutul Cultural Român.

Metodologie admitere licenta_partea 1

Metodologie admitere licenta_partea 2

Metodologie admitere licenta_partea 3

×

TOP

Universitatea din Oradea practică un regim de taxe flexibil, competitiv și adaptat pieței noastre.

Iar la nivel european este unul dintre cele mai convenabile.

CONVINGE-TE AICI!

Taxe 2020-2021