Descărcați ghidul admiterii - licență

GHIDUL ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

- SESIUNEA IULIE 2020 -

Prezentul Ghid sintetizează calendarul admiterii, criteriile de admitere și numărul de locuri scoase la concurs de fiecare facultate în parte. Pentru toate detaliile specifice admiterii fiecărei facultăți se vor consulta Metodologiile proprii, afișate pe pagina web a facultății respective.

Informațiile generale referitoare la admitere, actele necesare la dosarul de înscriere, desfășurarea admiterii pentru locurile bugetate special alocate unor categorii de candidați, confirmarea locului ocupat și alte informații sunt detaliate în Metodologia organizării admiterii la studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2020 – 2021 a Universității din Oradea, afișată pe site-ul universității.

1. FACULTATEA DE ARTE

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408129

Înscrierile se fac de luni pînă vineri între orele 9.00 – 16.00, iar sâmbătă între orele 9.00 – 12.00 la secretariatul facultăţii sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Domeniul Muzică

Înscrierea candidaţilor: 08.07-20.07.2020

Proba 1 eliminatorie: 21.07.2020

Proba 2 practică: 22.07.2020

Afişarea rezultatelor: 23.07.2020

Contestaţii: 23.07-24.07.2020

Confirmări 1: 24.07- 28.07.2020

Confirmări 2: 29.07.2020

Afişarea rezultatelor finale: 30.07.2020

Domeniul Arte vizuale

Înscrierea candidaţilor: 08.07-21.07.2020

Proba unică: 22.07.2020

Afişarea rezultatelor: 23.07.2020

Contestaţii: 23.07-24.07.2020

Confirmări 1: 24.07- 28.07.2020

Confirmări 2: 29.07.2020

Afişarea rezultatelor finale: 30.07.2020

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

1.

Muzică

Muzică

3 ani

180 credite

12

8

Interpretare muzicală - instrumente

4 an

240 credite

14

1

Interpretare muzicală –

canto

8

4

2.

Arte vizuale

Arte plastice (Pictură)

3 ani

180 credite

6

14

Arte plastice (Grafică)

7

13

Arte decorative

7

13

Design

7

13

Modă- design vestimentar

6

9

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural (150 locuri pe universitate)

- candidaţi de etnie rromă (12 locuri pe universitate)

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Criterii admitere:

Domeniul Muzică

Prima probă are caracter eliminatoriu. Selecţia la proba 2 de specialitate se va realiza în cadrul unei singure etape de examen, care va întruni o serie de subprobe practice şi teoretice.

Media finală a examenului reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la subprobele de concurs.

Criterii de departajare:

1. Nota obţinută la subproba de specialitate Solfegiu la prima vedere.

2. În cazul în care se menține egalitatea, candidații vor fi departajați în funcție de media la bacalaureat.

3. În situația în care și după criteriul 2 de departajere se menține egalitatea, candidații vor fi departajați după media generală a anilor de liceu.

Domeniul Arte vizuale

Susținerea tuturor examenelor admitere se va face în mediu on line.

Pentru toate programele de studiu examenul de admitere constă dintr-o singură probă: Evaluarea abilităţilor în domeniul Arte Vizuale

Criteriu de departajare: departajarea candidaţilor cu medii egale se va face în funcţie de media examenului de bacalaureat.

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

2. FACULTATEA DE CONSTRUCŢII, CADASTRU ŞI ARHITECTURĂ

Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 4, tel. 0259 422421

Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-16 în zilele lucrătoare sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Domeniul Arhitectură

Domeniile: Inginerie civilă şi Inginerie geodezică

Înscrierea candidatilor

08– 23.07.2020

08 – 26.07.2020

Proba I, eliminatorie (desen liber)

24.07.2020

-

Proba a II-a (desen tehnic)

24.07.2020

-

Afisarea rezultatelor preliminare

25.07.2020

27.07.2020

Depunerea contestatiilor

27.07.2020, orele 9-12

27.07.2020, orele 9-12

Confirmarea ocuparii locului

27 – 30.07.2020

27 – 30.07.2020

Redistribuirea candidaţilor şi afişarea rezultatelor finale

31.07.2020

31.07.2020

Nr. crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole

4 ani

240 credite

24

51

Media la examenul de bacalaureat

În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont de:

 • nota obţinută la Matematică la examenul de bacalaureat,

- certificatul obţinut la proba „Evaluarea competenţelor digitale” la examenul de bacalaureat.

Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări

19

41

2

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

19

41

3.

Arhitectură

Arhitectură

6 ani

360 credite

20

20

Proba 1: Desen liber – probă eliminatorie (admis/respins)

Proba 2: Desen tehnic (70% din media finală),

Media la examenul de bacalaureat (30% din media finală).

În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont de: prima notă de la examenul de bacalaureat .

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural (150 locuri pe universitate)

- candidaţi de etnie rromă (12 locuri pe universitate)

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

3. FACULTATEA DE DREPT

Bd. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 408457

Înscrierile se online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

13 – 25 iulie 2020 - Înscrierea candidaţilor

27 iulie 2020 – Afişarea listelor iniţiale

27 iulie 2020 – 1 august 2020 - Perioada de confirmări

31 iulie 2020 – Afişarea listelor finale

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

3 ani/ 180 credite

20

20

Nota la admitere = 70% medie Bacalaureat + 30% media notelor de la proba de Limba română din cadrul examenului de Bacalaureat.

2.

Drept

Drept

4 ani/ 240 credite

35

115

Notă: La medii egale criteriul de departajare îl va constitui media disciplinelor umaniste de la examenul de bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural (150 locuri pe universitate)

- candidaţi de etnie rromă (12 locuri pe universitate)

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

4. FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408124

Înscrierea la concursul de admitere sesiunea iulie 2020 se va face la sediul facultății, strada Universității nr. 1, Pavilion C, etajul II, conform calendarului afișat, între orele 9.00-15.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • 13 iulie – 17 iulie 2020 - înscrierea candidaţilor (testul eliminatoriu la limba engleză va fi susţinut online pe parcursul perioadei de înscriere)

 • 20 iulie 2020 – afişarea rezultatelor provizorii

 • 21 iulie, 22 iulie şi 23 iulie 2020 – confirmarea acceptării locului – etapa I

 • 23 iulie 2020- afişarea rezultatelor după etapa I

 • 23 iulie, 24 iulie 2020 – confirmare candidaţi admişi prin redistribuire – etapa a II -a

 • 27 iulie 2020 – afişarea rezultatelor finale.

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sportivă

3 ani/ 180 credite

23

27

1. Proba eliminatorie la specializarea în limba engleză – interviu online în limba engleză

2.Media bacalaureat 100%.

Criterii de departajare pentru candidaţii cu medie egală:

1. nota obţinută la bacalaureat la Limba şi literatura română - proba scrisă

2. nota obţinută la bacalaureat la Biologie

3. media notelor obținute la Limba şi literatura română în ciclul liceal

4. media notelor obținute la Limba engleză în ciclul liceal

2.

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială

3 ani/ 180 credite

23

67

Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba engleză)

0

40

3.

Geografie

Geografia turismului (în limba engleză)

3 ani/ 180 credite

20

30

1. Proba eliminatorie la specializarea în limba engleză – interviu online în limba engleză

2. Media de la examenul de Bacalaureat 100%

Departajarea în caz de medii egale:

1. nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Geografie

2. nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română – proba scrisă

3. media notelor obținute la Limba şi literatura română în ciclul liceal

4. media notelor obținute la Limba engleză în ciclul liceal

Geografia

turismului

28

92

Planificare

teritorială

0

50

4

Ştiinţa mediului

Ştiinţa mediului

3 ani/ 180 credite

0

50

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural (150 locuri pe universitate)

- candidaţi de etnie rromă (12 locuri pe universitate)

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

5. FACULTATEA DE INFORMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408161

Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-16 în zilele lucrătoare și sâmbăta între orele 9.00-12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • 8 – 22 iulie - înscrierea candidaţilor

 • 23 iulie, ora 9.00 – *proba de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis /respins, pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină (fizică medicală în engleză)

 • 23 iulie - afişarea rezultatelor preliminare şi verificarea opţiunii candidaţilor

 • 23 iulie – depunerea contestaţiilor

 • 24 iulie - rezolvarea contestaţiilor, ora 15.00.

 • 24 iulie afișarea listelor finale

 • 27 iulie –31 iulie - confirmarea locurilor obţinute prin concurs (Etapa I și Etapa II)

 • 31 iulie - afişarea rezultatelor finale

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Biologie

Biologie

3 ani / 180 credite

25

55

Diploma de bacalaureat

Media de admitere:

La alegere

 • media generală la bacalaureat;

 • nota la proba E.c. din cadrul examenului de bacalaureat;

- nota la proba E.d. din cadrul examenului de bacalaureat.

Pentru Fizică medicală (în limba engleză) candidaţii vor susţine după înscriere un interviu în limba engleză – eliminatoriu, notat cu admis /respins.

2.

Chimie

Chimie

23

17

3.

Fizică

Fizică medicală

27

23

Fizică

0

25

Fizică medicală (în limba engleză)

0

40

4.

Informatică

Informatică

23

52

Diploma de bacalaureat

Media de admitere:

La alegere

 • media generală la bacalaureat;

 • nota la Matematică din cadrul examenului de bacalaureat;

- nota la Informatică din cadrul examenului de bacalaureat.

5.

Matematică

Matematică

22

28

Criterii de departajare la medii egale: nota de la proba scrisă diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, E.c, din cadrul examenului de bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural (150 locuri pe universitate)

- candidaţi de etnie rromă (12 locuri pe universitate)

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

6. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408 104, 0259 408204

Înscrierile se fac în sala A003 (Pavilion A, parter) între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta între orele 9.00 – 12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale, la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • 08.07.2020 - 24.07.2020 ora 12 Înscrieri

 • 24.07.2020 ora 16 Afişare liste primare - la secretariatul facultăţii și pe site-ul facultății

 • 27.07.2020 - 29.07.2020 ora 12 Confirmări I - la secretariatul facultăţii

 • 29.07.2020 ora 14 Afişare liste intermediare - la secretariatul facultăţii și pe site

 • 30.07.2020 - 31.07.2020 ora 12 Confirmări II - la secretariatul facultăţii

 • 31.07.2020 ora 14 Afişare liste finale - la secretariatul facultăţii și pe site-ul facultății

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

4 ani/ 240 credite

20

55

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

Tehnologia informaţiei

19

26

2.

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

18

27

3.

Inginerie electrică

Electromecanică

17

33

Electromecanică (la Beiuş)

0

30

Inginerie electrică şi calculatoare

7

43

Sisteme electrice

16

34

4.

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Electronică aplicată

20

40

Reţele şi software de telecomunicaţii

20

40

5.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

18

32

Criterii de departajare la medii egale:

1. Departajarea la medii egale: media/nota de la proba Matematică la examenul de bacalaureat.

2. În cazul perpetuării situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de media/nota de la proba Competenţe digitale la examenul de bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural (150 locuri pe universitate)

- candidaţi de etnie rromă (12 locuri pe universitate)

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

7. FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Str. Universităţii nr. 1, tel.: + 4 0259 408 106

Înscrierile se fac între orele 9:00 – 16:00, în zilele lucrătoare (de luni până vineri), sala E202, pavilion E, etaj II, campus central sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • 08 – 27 iulie 2020 – înscrierea candidaţilor;

 • 27 iulie 2020, ora 17:00 – afişarea rezultatelor preliminare;

 • 28 – 30 iulie 2020 – confirmarea candidaţilor admişi – etapa I;

 • 30 iulie 2020, ora 17:00 – afişarea rezultatelor în urma etapei I;

 • 31 iulie 2020, până la ora 12:00 – confirmarea candidaţilor admişi – etapa a II-a;

 • 31 iulie 2020, ora 17:00 – afișarea listelor finale cu rezultatele concursului de admitere.

.

Nr. crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

4 ani

240 credite

28

47

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

Energetică industrială

25

5

2.

Inginerie industrială

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

22

8

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

18

32

3.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

0

50

Inginerie economică industrială

18

32

Criterii de departajare la medii egale:

1. nota obţinută la Matematică la examenul de bacalaureat;

2. calificativul obţinut la proba de bacalaureat „Evaluarea competenţelor digitale”;

3. interviu.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural (150 locuri pe universitate)

- candidaţi de etnie rromă (12 locuri pe universitate)

 • candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

8. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ

Str. Universităţii nr. 1, tel.: 0259 408136, 0259 408141

Înscrierile se fac online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • 13 - 22 iulie 2020 – Înscrierea candidaţilor;

 • 24 iulie 2020 – Afişarea rezultatelor preliminare;

 • 27 - 28 iulie 2020 – Confirmarea rezultatelor (Etapa I);

 • 29 - 30 iulie 2020 - Redistribuirea candidaţilor, afişarea rezultatelor finale;

 • 31 iulie 2020, până la ora 1000 - Confirmarea rezultatelor (Etapa a II-a - numai pentru candidații admiși prin redistribuire).

Învăţământ cu frecvenţă (IF):

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

4 ani/ 240 credite

30

45

MA = MB ,

unde:

MA = Media Admitere

MB = Media Bacalaureat

2.

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

30

50

3.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

28

47

4.

Mecatronică şi robotică

Mecatronică

15

15

Robotică

14

36

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural (150 locuri pe universitate)

- candidaţi de etnie rromă (12 locuri pe universitate)

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Învăţământ la distanţă (ID):

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri cu taxă

Criterii de admitere

1.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

4 ani/ 240 credite

60

MA = MB ,

unde:

MA = Media Admitere

MB = Media Bacalaureat

Criterii de departajare la medii egale (pentru toate programele de studii):

 1. Nota obţinută la proba “Matematică” a examenului de Bacalaureat;

 2. Calificativul obţinut la proba „Evaluarea competenţelor digitale” a examenului de Bacalaureat.

În cazul în care un candidat nu a susţinut proba “Matematică” sau proba „Evaluarea competenţelor digitale” la examenul de Bacalaureat, se va considera nota 1 la proba respectivă.

9. FACULTATEA DE ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

Str. Universităţii nr. 5, tel.: 0259 408 167, 0259 408 443

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii în zilele lucrătoare între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta între orele 9.00-12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • 8 - 27 iulie 2020 - înscrierea candidaţilor

 • 27 iulie 2020 afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor

 • 28 iulie – 29 iulie 2020 confirmări (faza 1)

 • 30 iulie – 31 iulie 2020 confirmări (faza 2)

 • 31 iulie 2020 confirmări până la ora 14,00

 • 31 iulie 2020 afișarea rezultatelor finale- după ora 16,00.

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

3 ani/ 180 credite

11

89

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

- Media notelor de la disciplina Limba Engleză din liceu, minim 8,00 sau Certificat de atestare a competențelor lingvistice (lb.engleză) rescunoscut la nivel național, european, internațional.

(pentru programul de studii în limba engleză)

Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză)

12

38

2.

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice

17

58

3.

Studii de securitate

Studii de securitate

12

88

4.

Istorie

Istorie

20

40

5.

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

14

36

Criterii de departajare:

- nota de la disciplina Limba română de la examenul de bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural (150 locuri pe universitate)

- candidaţi de etnie rromă (12 locuri pe universitate)

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

10. FACULTATEA DE LITERE

Str. Universităţii nr. 1, telefon: 0259 408178; 0259 408267

Înscrierea candidaţilor se face la sediul facultăţii, Pavilionul C parter, sala C 010 de luni până vineri între orele 9 – 16 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 • 08.07.2020 - 23.07.2020 - înscrierea candidaţilor

 • 24.07.2020 - afişarea rezultatelor/listelor provizorii

 • 24.07.2020 – 30.07.2020- confirmări

 • 31.07.2020 - afişarea listelor finale

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană)

3 ani/ 180 credite

25

25

1. Rezultatul Evaluării competențelor lingvistice la limba străină din cadrul examenului de bacalaureat (notat cu admis/respins)

2. Media bacalaureat

– 100%

2

Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană) / Limba şi literatura română

25

75

3

Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană) / Limba şi literatura română

10

40

4

Limba şi literatura germană – O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) / Limba şi literatura română

10

15

Criterii de departajare la medii egale:

 1. 1. Nota la bacalaureat la disciplina Limba şi Literatura română

 2. 2. Interviu în faţa Comisiei de admitere a Facultăţii de Litere

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural (150 locuri pe universitate)

- candidaţi de etnie rromă (12 locuri pe universitate)

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

11. FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

P-ţa 1 Decembrie, nr. 10, tel.: 0259 412834, 0259 411454, 0770 150308

Programul Medicină (în limba engleză):

 • 08 – 24 iulie 2020 – înscrierea candidaților (online - obligatoriu în format PDF)

 • 26 – 28 iulie 2020 – susținerea probelor de concurs

 • 28 iulie 2020 – afișarea rezultatelor

 • 29 – 30 iulie 2020 – confirmarea înscrierii candidaților admiși

 • 31 iulie 2020 – reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 29 - 30 iulie 2020

 • 01 august 2020 - afișarea listelor finale

Prima sesiune de admitere pentru celelalte programe de studii ale facultății, respectiv a doua sesiune pentru eventualele locuri neocupate la specializarea Medicină (în limba engleză) va avea loc în luna septembrie după următorul calendar:

 • 03 - 27 august 2020 - înscrierea candidaților (online - obligatoriu în format PDF)

 • 01- 02 septembrie 2020 – susținerea probelor de concurs

 • 02 septembrie 2020 – afișarea rezultatelor

 • 03 – 04 septembrie 2020 – confirmarea înscrierii candidaților admiși

 • 05 septembrie 2020 – reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 03 – 04 septembrie 2020

 • 06 septembrie 2020 - afișarea listelor finale

Înscrierea candidaţilor se face online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Sănătate

Medicină

6 ani/

360 credite

81

64

Test grilă, la alegere între Biologie sau Chimie organică

Medicină dentară

40

46

Test grilă, la alegere între Biologie sau Chimie organică.

Medicină (în limba engleză)

0

50

- Test eliminatoriu de limbă engleză, notat cu admis / respins

- Interviu, la alegere între Biologie sau Chimie organică.

Farmacie

5 ani/

300 credite

20

40

Test grilă, la alegere între: Biologie (cls.a IX-a) sau Biologie (cls.a XI-a) sau Chimie organică sau Chimie anorganică

Asistenţă medicală generală

4 ani/

240 credite

13

62

Test grilă Biologie

Balneofiziokineto-terapie şi recuperare

3 ani/

180 credite

14

36

Radiologie şi imagistică

8

22

Tehnică dentară

11

24

Nutriţie şi dietetică

7

43

Departajarea în caz de medii egale:

 1. 1. Media de la bacalaureat

 2. 2. Nota obţinută la bacalaureat, proba scrisă transdisciplinară, în funcţie de profil sau filieră

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural (150 locuri pe universitate)

- candidaţi de etnie rromă (12 locuri pe universitate)

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

12. FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI

Str. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 408277, 0259 408440

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri) și sâmbăta între orele 9.00 – 12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 • 8 iulie - 25 iulie 2020 - înscrierea candidaţilor

 • 27 iulie 2020 - afişarea rezultatelor

 • 27 iulie – 30 iulie 2020 - confirmarea locului

 • 31 iulie 2020 - afişarea listelor finale

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Agronomie

Agricultură

4 ani/ 240 credite

10

40

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

2.

Horticultură

Horticultură

12

38

Peisagistică

15

15

3.

Silvicultură

Silvicultură

12

63

Exploatări forestiere

13

27

4.

Zootehnie

Zootehnie

15

35

5.

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

18

57

6.

Inginerie forestieră

Ingineria prelucrării lemnului

12

18

7.

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

17

58

Tehnologia prelucrării produselor agricole

14

36

8.

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

20

70

Criterii de departajare în caz de medii egale: nota (media) la proba de examen ,,Limba şi literatura română” obţinută la examenul de bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural (150 locuri pe universitate)

- candidaţi de etnie rromă (12 locuri pe universitate)

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

13. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

str. Universităţii nr. 1, tel.: 0259.408.109 – Decanat, 0259.408.276 – Secretariat facultate

Înscrierile se fac online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale sau la

sediul facultăţii între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri) și sâmbăta între orele 9.00 – 12.

Candidații care optează (și) pentru programele de studii cu predare în limba engleză trebuie să demonstreze cunoașterea limbii engleze, prin depunerea la dosar a unui document în acest sens: certificat de competență lingvistică, adeverință de la liceu sau foaie matricolă/situație școlară – criteriu eliminatoriu

 • 8 - 22 iulie 2020 - înscrierea candidaţilor

 • 23 iulie 2020 – afişarea rezultatelor provizorii;

 • 24 iulie 2020, între orele 900-1500 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul)

 • 24 iulie 2020 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor

 • 27-30 iulie 2020 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis”

 • 31 iulie 2020 – afişarea rezultatelor finale

Studii universitare de licenţă - Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ECTS)

3 ani/ 180 credite

15

60

Media generală de admitere =

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

2.

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune (CIG)

16

59

3.

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale (AI)

15

60

4.

Finanţe

Finanţe şi bănci (FB)

15

60

5.

Management

Management (MN)

16

59

6.

Marketing

Marketing (MK)

15

60

7.

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză) (AAE)

3 ani/ 180 credite

16

34

8.

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale (în limba engleză) (AIE)

15

35

Criterii de departajare în caz de medii egale:

1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de bacalaureat

2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat.

3. Nota la proba (disciplina) Limba română la examenul de bacalaureat, respectiv nota la proba (disciplina) Limba engleză la examenul de bacalaureat în cazul specializărilor cu predare în limba engleză

Notă. În cazul în care un candidat nu a susţinut / nu dovedeşte susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor (disciplinelor) ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă / respectivele probe.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural (150 locuri pe universitate)

- candidaţi de etnie rromă (12 locuri pe universitate)

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Studii universitare de licenţă - Învăţământ la distanţă (ID)

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri cu taxă

Criterii de admitere

1.

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ECTS)

3 ani/ 180 credite

50

Media generală de admitere =

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

2.

Finanţe

Finanţe şi bănci (FB)

50

Criterii de departajare în caz de medii egale:

1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de bacalaureat

2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat.

3. Nota la proba (disciplina) Limba română la examenul de bacalaureat

Notă. În cazul în care un candidat nu a susţinut / nu dovedeşte susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor (disciplinelor) ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă / respectivele probe.

14. FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Str. Universităţii, nr.5, Tel/fax: 0259 408439

Înscrierile se fac la sediul facultăţii, de luni până vineri, între orele 9-16 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 • 8 - 24 iulie 2020 - înscrierea candidaţilor

 • 24 iulie 2020 - afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor

 • 27 iulie – 29 iulie 2020 - confirmări (faza 1)

 • 30 iulie – 31 iulie 2020 - confirmări (faza 2)

 • 31 iulie 2020 - confirmări până la ora 14,00

 • 31 iulie 2020 - afișarea rezultatelor finale după ora 16,00.

Învăţământ cu frecvenţă/ IF

Nrcrt

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1

Asistenţă socială

Asistenţă socială

3 ani /

180 credite

25

75

Media examenului de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei: nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.

.

2

Psihologie

Psihologie

23

102

3

Sociologie

Sociologie

13

37

4

Resurse umane

16

34

5

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

7

68

6

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Beiuş)

10

40

7

Psihopedagogie specială

15

15

8

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară)

7

18

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural (150 locuri pe universitate)

- candidaţi de etnie rromă (12 locuri pe universitate)

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Învăţământ cu frecvenţă redusă/ IFR

Nr crt

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata

/ nr. credite

Locuri cu taxă

Criterii de admitere

1.

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

3 ani

180 credite

75

Media examenului de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei: nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.

15. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „EPISCOP DR. VASILE COMAN”

Str. Universităţii nr.1, tel.0259-408182

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii, de luni până vineri, între orele 9-16 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 • 8 – 27 iulie 2020 - înscrierea candidaţilor;

 • 28 iulie 2020 - afişarea rezultatelor;

 • 28-30 iulie 2020 - confirmări;

 • 31 iulie 2020 - redistribuiri şi liste finale.

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

4 ani/ 240

credite

40

10

Media examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

1. Media generală a anilor de liceu

2. Nota la disciplina Limba şi literatura română – proba scrisă, de la bacalaureat

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural (150 locuri pe universitate)

- candidaţi de etnie rromă (12 locuri pe universitate)

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

În cazuri bine justificate, rectorul Universităţii din Oradea poate acorda derogări de la prevederile prezentului ghid, cu condiţia încadrării în normele legale.

×

TOP

Universitatea din Oradea practică un regim de taxe flexibil, competitiv și adaptat pieței noastre.

Iar la nivel european este unul dintre cele mai convenabile.

CONVINGE-TE AICI!

Taxe 2020-2021