Descărcați ghidul admiterii - licență

GHIDUL ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

- SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 -

Prezentul Ghid sintetizează calendarul admiterii, criteriile de admitere și numărul de locuri scoase la concurs de fiecare facultate în parte. Pentru toate detaliile specifice admiterii fiecărei facultăți se vor consulta Metodologiile proprii, afișate pe pagina web a facultății respective.

Informațiile generale referitoare la admitere, actele necesare la dosarul de înscriere, desfășurarea admiterii pentru locurile bugetate special alocate unor categorii de candidați, confirmarea locului ocupat și alte informații sunt detaliate în Metodologia organizării admiterii la studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2020 – 2021 a Universității din Oradea, afișată pe site-ul universității.

1. FACULTATEA DE ARTE

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408129

Înscrierile se fac de luni pînă vineri între orele 9.00 – 16.00, iar sâmbătă între orele 9.00 – 12.00 la secretariatul facultăţii sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Domeniul Muzică

Înscrierea candidaţilor: 01.09 - 14.09. 2020

Proba 1 eliminatorie: 15.09.2020

Proba 2 practică: 16.09.2020

Afişarea rezultatelor: 17.09.2020

Contestaţii: 17.09-18.09.2020

Confirmări: 18.09 - 21.09.2020

Afişarea rezultatelor finale: 21.09.2020

Domeniul Arte vizuale

Înscrierea candidaţilor: 01.09 - 15.09. 2020

Proba unică: 16.09.2020

Afişarea rezultatelor: 17.09.2020

Contestaţii: 17.09-18.09.2020

Confirmări: 18.09 - 21.09.2020

Afişarea rezultatelor finale: 21.09.2020

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

1.

Muzică

Muzică

3 ani

180 credite

7

4

Interpretare muzicală - instrumente

4 an

240 credite

1

1

Interpretare muzicală –

canto

3

3

2.

Arte vizuale

Arte plastice (Pictură)

3 ani

180 credite

0

12

Arte plastice (Grafică)

0

2

Arte decorative

1

13

Design

0

2

Modă- design vestimentar

0

6

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural

- candidaţi de etnie rromă

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Criterii admitere:

Domeniul Muzică

Prima probă are caracter eliminatoriu. Selecţia la proba 2 de specialitate se va realiza în cadrul unei singure etape de examen, care va întruni o serie de subprobe practice şi teoretice.

Media finală a examenului reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la subprobele de concurs.

Criterii de departajare:

1. Nota obţinută la subproba de specialitate Solfegiu la prima vedere.

2. În cazul în care se menține egalitatea, candidații vor fi departajați în funcție de media la bacalaureat.

3. În situația în care și după criteriul 2 de departajere se menține egalitatea, candidații vor fi departajați după media generală a anilor de liceu.

Domeniul Arte vizuale

Susținerea tuturor examenelor admitere se va face în mediu on line.

Pentru toate programele de studiu examenul de admitere constă dintr-o singură probă: Evaluarea abilităţilor în domeniul Arte Vizuale

Criteriu de departajare: departajarea candidaţilor cu medii egale se va face în funcţie de media examenului de bacalaureat.

Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultatii.

2. FACULTATEA DE CONSTRUCŢII, CADASTRU ŞI ARHITECTURĂ

Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 4, tel. 0259 422421

Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-16 în zilele lucrătoare sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Domeniul Arhitectură

Domeniile: Inginerie civilă şi Inginerie geodezică

 • Înscrierea candidatilor

 • Stabilirea și afișarea modalității de organizare a probelor practice

01 - 14.09.2020

07.09.2020

01 - 15.09.2020

 • Proba I, eliminatorie (desen liber)

15.09.2020

-

 • Proba a II-a (desen tehnic)

15.09.2020

-

 • Afisarea rezultatelor preliminare

15.09.2020

15.09.2020

 • Depunerea contestatiilor

16.09.2020, orele 9-12

16.09.2020, orele 9-12

 • Confirmarea ocuparii locului

16 – 20.09.2020

16 – 20.09.2020

 • Redistribuirea candidaţilor şi afişarea rezultatelor finale

21.09.2020

21.09.2020

Nr. crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole

4 ani

240 credite

0

22

Media la examenul de bacalaureat

În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont de:

 • nota obţinută la Matematică la examenul de bacalaureat,

- certificatul obţinut la proba „Evaluarea competenţelor digitale” la examenul de bacalaureat.

Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări

7

38

2

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

0

32

3.

Arhitectură

Arhitectură **

6 ani

360 credite

0

3

Proba 1: Desen liber – probă eliminatorie (admis/respins)

Proba 2: Desen tehnic (70% din media finală),

Media la examenul de bacalaureat (30% din media finală).

În caz de medii egale, departajarea se va face ţinând cont de: prima notă de la examenul de bacalaureat .

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural

- candidaţi de etnie rromă

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

** NOTĂ: În cazul în care măsurile legale împuse de autorităţi privind prevenirea răspândirii COVID-19 nu recomandă organizarea probelor practice față în față, concursul de admitere va consta doar în evaluarea unui portofoliu impus de lucrări tematice. Anunţul privitor la această modalitate de desfăşurare a concursului de admitere, precum și temele vor fi postate pe pagina web a facultăţii (www.arhicon.uoradea.ro/admitere) cu minim 7 zile înainte de ziua desfăşurării probei de concurs.

3. FACULTATEA DE DREPT

Bd. General Magheru nr. 26, tel.: 0721 444803

Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-16 în zilele lucrătoare sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

01 – 12 septembrie 2020 - Înscrierea candidaţilor

14 septembrie 2020 – Afişarea listelor iniţiale

14 septembrie 2020 – 18 septembrie 2020 - Perioada de confirmări

21 septembrie 2020 – Afişarea listelor finale

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

3 ani/ 180 credite

0

7

Nota la admitere = 70% medie Bacalaureat + 30% media notelor de la proba de Limba română din cadrul examenului de Bacalaureat.

Notă: La medii egale criteriul de departajare îl va constitui media disciplinelor umaniste de la examenul de bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural

- candidaţi de etnie rromă

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

4. FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT

Str.Universităţii nr. 1, tel. 0259 408124; 0759 833170

Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-15 în zilele lucrătoare sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • 7 septembrie – 15 septembrie 2020 - înscrierea candidaţilor

 • testul eliminatoriu la limba engleză (interviul) poate fi susținut în ziua înscrierii la sediul facultății sau online (marți, 15 septembrie 2020 între orele 14-16 pe platforma Zoom)

 • 15 septembrie 2020 – afişarea rezultatelor provizorii

 • 16 septembrie – 17 septembrie 2020 – confirmarea acceptării locului – etapa I

 • 18 septembrie 2020 – confirmare candidaţi admişi prin redistribuire – etapa a II - a, până la ora 1400

 • 18 septembrie 2020 – afişarea rezultatelor finale

Nr. crt.

Domeniu

de licență

Program de studii

Durata şcolarizare

Nr. credite

Locuri buget*

Locuri

taxă*

Criterii de admitere

1.

Educaţie Fizică

şi Sport

Educaţie fizică şi sportivă

3 ani

 1. edite

0

1

1. Proba eliminatorie

-pentru programul de studiu Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba engleză) se va susţine şi un interviu în limba engleză - conversaţie liberă - evaluat cu admis/respins. Candidații care au studiat și promovat limba engleză în liceu sau dețin un certificat de competență lingvistică pentru limba engleză sau au fost admiși la un alt program cu predare în limba engleză, nu trebuie să mai susțină proba eliminatorie, fiind declarați admiși. Aceştia vor depune la înscriere un act justificativ care să ateste situația invocată (foaie matricolă, certificat, adeverință, etc.).

-Testul eliminatoriu la limba engleză (interviul) poate fi susținut în ziua înscrierii la sediul facultății sau online (marți, 15 septembrie 2020 între orele 14-16 pe platforma Zoom)

-nu se admit contestaţii pentru proba orală.

2.Media bacalaureat 100%

Criterii de departajare pentru candidaţii cu medie egală:

1. nota obţinută la bacalaureat la Limba şi literatura română - proba scrisă

2. nota obţinută la bacalaureat la Biologie

3. media notelor obținute la Limba şi literatura română în ciclul liceal

4. media notelor obținute la Limba engleză în ciclul liceal

2.

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială

3 ani

180 credite

0

4

3.

Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba engleză)

3 ani

180 credite

0

37

4

Geografie

Geografia

turismului

3 ani

180 credite

0

66

1. Proba eliminatorie

-pentru programul de studiu Geografia turismului (în limba engleză) se va susţine şi un interviu de limba engleză - conversaţie liberă – evaluat cu admis/respins. Candidații care au studiat și promovat limba engleză în liceu sau dețin un certificat de competență lingvistică pentru limba engleză sau au fost admiși la un alt program cu predare în limba engleză, nu trebuie să mai susțină proba eliminatorie, fiind declarați admiși. Aceştia vor depune la înscriere un act justificativ care să ateste situația invocată (foaie matricolă, certificat, adeverință, etc.).

-Testul eliminatoriu la limba engleză (interviul) poate fi susținut în ziua înscrierii la sediul facultății sau online (luni, 15 septembrie 2020 între orele 14-16 pe platforma Zoom)

-nu se admit contestaţii pentru proba orală.

2. Media bacalaureat 100%.

Criterii de departajare pentru candidaţii cu medie egală:

1. nota obţinută la bacalaureat la disciplina Geografie

2. nota obţinută la bacalaureat la Limba şi literatura română - proba scrisă

3. media notelor obținute la Limba şi literatura română în ciclul liceal

4. media notelor obținute la Limba engleză în ciclul liceal

5

Geografia turismului (în limba engleză)

3 ani

180 credite

4

29

6

Planificare

teritorială

3 ani

180 credite

0

50

7

Știinţa mediului

Ştiinţa mediului

3 ani

180 credite

0

50

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural

- candidaţi de etnie rromă

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

5. FACULTATEA DE INFORMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408430

Înscrierile se fac la sediul facultăţii între orele 9-16 în zilele lucrătoare și sâmbăta între orele 9.00-12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • 1 – 15 septembrie - înscrierea candidaţilor

 • 16 septembrie, ora 9.00 – *proba de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis /respins, pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină (fizică medicală în engleză)

 • 16 septembrie - afişarea rezultatelor preliminare şi verificarea opţiunii candidaţilor

 • 16 septembrie - depunerea contestaţiilor

 • 17 septembrie, ora 15.00 rezolvarea contestaţiilor

 • 17 septembrie afișarea listelor finale

 • 17 – 20 septembrie - confirmarea locurilor obţinute prin concurs (Etapa I și Etapa II)

 • 21 septembrie - afişarea rezultatelor finale

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Biologie

Biologie

3 ani / 180 credite

0

29

Diploma de bacalaureat

Media de admitere:

La alegere

 • media generală la bacalaureat;

 • nota la proba E.c. din cadrul examenului de bacalaureat;

- nota la proba E.d. din cadrul examenului de bacalaureat.

Pentru Fizică medicală (în limba engleză) candidaţii vor susţine după înscriere un interviu în limba engleză – eliminatoriu, notat cu admis /respins.

2.

Chimie

Chimie

9

15

3.

Fizică

Fizică medicală

10

21

Fizică

0

25

Fizică medicală (în limba engleză)

0

40

4.

Informatică

Informatică

0

7

Diploma de bacalaureat

Media de admitere:

La alegere

 • media generală la bacalaureat;

 • nota la Matematică din cadrul examenului de bacalaureat;

- nota la Informatică din cadrul examenului de bacalaureat.

5.

Matematică

Matematică

11

27

Criterii de departajare la medii egale: nota de la proba scrisă diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, E.c, din cadrul examenului de bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural

- candidaţi de etnie rromă

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

6. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408 104, 0259 408204

Înscrierile se fac în sala A003 (Pavilion A, parter) între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta între orele 9.00 – 12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale, la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Calculatoare și tehnologia informației

Tehnologia informaţiei

4 ani / 240 credite

0

2

2.

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

0

19

3.

Inginerie electrică

Electromecanică

5

32

Electromecanică (la Beiuş)

0

23

Inginerie electrică şi calculatoare

0

35

Sisteme electrice

1

33

4.

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Electronică aplicată

0

28

Reţele şi software de telecomunicaţii

0

32

5.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

4

31

Criterii de departajare la medii egale:

1. Departajarea la medii egale: media/nota de la proba Matematică la examenul de bacalaureat.

2. În cazul perpetuării situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de media/nota de la proba Competenţe digitale la examenul de bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural

- candidaţi de etnie rromă

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

7. FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Str. Universităţii nr. 1, tel.: + 4 0259 408 106

Înscrierile se fac între orele 9:00 – 16:00, în zilele lucrătoare (de luni până vineri) sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • 01 – 15 septembrie 2020 - înscrierea candidaţilor;

 • 15 septembrie 2020, ora 17:00 - afişarea rezultatelor preliminare;

 • 16 – 18 septembrie 2020 - confirmarea candidaţilor admişi – etapa I;

 • 18 septembrie 2020, ora 17:00 – afişarea rezultatelor în urma etapei I;

 • 21 septembrie 2020, până la ora 12:00 – confirmarea candidaţilor admişi – etapa a II-a;

 • 21 septembrie 2020, ora 17:00 - afișarea listelor finale cu rezultatele concursului de admitere.

.

Nr. crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

4 ani

240 credite

17

46

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

Energetică industrială

16

3

2.

Inginerie industrială

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

20

8

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

11

32

3.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

0

50

Inginerie economică industrială

4

31

Criterii de departajare la medii egale:

1. nota obţinută la Matematică la examenul de bacalaureat;

2. calificativul obţinut la proba de bacalaureat „Evaluarea competenţelor digitale”;

3. interviu.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural

- candidaţi de etnie rromă

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

8. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ

Str. Universităţii nr. 1, tel.: 0259 408641, 0259 408141

Înscrierile se fac între orele 9:00 – 15:00, în zilele lucrătoare (de luni până vineri) sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • 7 – 14 septembrie 2020 – Înscrierea candidaţilor;

 • 15 septembrie 2020 – Afişarea rezultatelor preliminare;

 • 16 - 17 septembrie 2020 – Confirmarea rezultatelor (Etapa I);

 • 18 septembrie 2020 - Redistribuirea candidaţilor, afişarea rezultatelor finale;

 • 21 septembrie 2020, până la ora 1000 - Confirmarea rezultatelor (Etapa a II-a- numai pentru candidații admiși prin redistribuire).

Învăţământ cu frecvenţă (IF):

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

4 ani/ 240 credite

0

1

MA = MB ,

unde:

MA = Media Admitere

MB = Media Bacalaureat

2.

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

7

50

3.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

9

47

4.

Mecatronică şi robotică

Mecatronică

9

15

Robotică

9

36

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural

- candidaţi de etnie rromă

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Învăţământ la distanţă (ID):

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri cu taxă

Criterii de admitere

1.

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

4 ani/ 240 credite

42

MA = MB ,

unde:

MA = Media Admitere

MB = Media Bacalaureat

Criterii de departajare la medii egale (pentru toate programele de studii):

 1. Nota obţinută la proba “Matematică” a examenului de Bacalaureat;

 2. Calificativul obţinut la proba „Evaluarea competenţelor digitale” a examenului de Bacalaureat.

În cazul în care un candidat nu a susţinut proba “Matematică” sau proba „Evaluarea competenţelor digitale” la examenul de Bacalaureat, se va considera nota 1 la proba respectivă.

9. FACULTATEA DE ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

Str. Universităţii nr. 5, tel.: 0259 408 167, 0259 408 443

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii în zilele lucrătoare între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta între orele 9.00-12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • 1 - 16 septembrie 2020 - înscrierea candidaţilor

 • 16 septembrie 2020 afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor

 • 17 – 18 septembrie 2020 confirmări (faza 1)

 • 19 – 21 septembrie 2020 confirmări (faza 2)

 • 21 septembrie 2020 afișarea rezultatelor finale după ora 16,00.

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

3 ani/ 180 credite

0

80

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

- Media notelor de la disciplina Limba Engleză din liceu, minim 8,00 sau Certificat de atestare a competențelor lingvistice (lb.engleză) rescunoscut la nivel național, european, internațional.

(pentru programul de studii în limba engleză)

Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză)

0

36

2.

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice

8

56

3.

Studii de securitate

Studii de securitate

0

76

4.

Istorie

Istorie

5

38

5.

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

4

36

Criterii de departajare:

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural

- candidaţi de etnie rromă

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

10. FACULTATEA DE LITERE

Str. Universităţii nr. 1, telefon: 0259 408178; 0259 408267

Înscrierea candidaţilor se face la sediul facultăţii, Pavilionul C parter, sala C 010 de luni până vineri între orele 9 – 16 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 • 01.09.2020 - 14.09.2020 - înscrierea candidaţilor

 • 15.09.2020 - afişarea rezultatelor/listelor provizorii

 • 15.09.2020- 21.09.2020 ora 12 - confirmări

 • 21.09. 2020 ora 16.00 - afişarea listelor finale.

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1

Limbă şi literatură

Limba şi literatura românăO limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană)

3 ani/ 180 credite

0

10

1. Rezultatul Evaluării competențelor lingvistice la limba străină din cadrul examenului de bacalaureat (notat cu admis/respins)

2. Media bacalaureat

– 100%

2

Limba şi literatura englezăO limbă şi literatură modernă (franceză, germană) / Limba şi literatura română

0

66

3

Limba şi literatura francezăO limbă şi literatură modernă (engleză, germană) / Limba şi literatura română

0

38

4

Limba şi literatura germanăO limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) / Limba şi literatura română

0

10

Criterii de departajare la medii egale:

 1. 1. Nota la bacalaureat la disciplina Limba şi Literatura română

 2. 2. Interviu în faţa Comisiei de admitere a Facultăţii de Litere

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural

- candidaţi de etnie rromă

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

11. FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

P-ţa 1 Decembrie, nr. 10, tel.: 0259 412834, 0259 411454, 0770 150308

Înscrierea candidaţilor se face online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

Sesiunea I: 3 august – 6 septembrie 2020

 • 03 - 27 august 2020 - înscrierea candidaților (online - obligatoriu în format PDF)

 • 01- 02 septembrie 2020 – susținerea probelor de concurs

 • 02 septembrie 2020 – afișarea rezultatelor

 • 03 – 04 septembrie 2020 – confirmarea înscrierii candidaților admiși

 • 05 septembrie 2020 – reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 03 – 04 septembrie 2020

 • 06 septembrie 2020 - afișarea listelor finale

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Sănătate

Medicină

6 ani/

360 credite

81

66

Test grilă, la alegere între Biologie sau Chimie organică

Medicină dentară

40

48

Test grilă, la alegere între Biologie sau Chimie organică.

Farmacie

5 ani/

300 credite

20

35

Test grilă, la alegere între: Biologie (cls.a IX-a) sau Biologie (cls.a XI-a) sau Chimie organică sau Chimie anorganică

Asistenţă medicală generală

4 ani/

240 credite

13

62

Test grilă Biologie

Balneofiziokineto-terapie şi recuperare

3 ani/

180 credite

14

36

Radiologie şi imagistică

8

22

Tehnică dentară

11

24

Nutriţie şi dietetică

7

43

Departajarea în caz de medii egale:

 1. 1. Media de la bacalaureat

 2. 2. Nota obţinută la bacalaureat, proba scrisă transdisciplinară, în funcţie de profil sau filieră

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural

- candidaţi de etnie rromă

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

În cazul în care la finele primei sesiuni a concursului de admitere rămân locuri disponibile, acestea vor fi afișate în data de 6 septembrie 2020 pe site-ul facultății, după ora 16, iar pentru ocuparea acestora se va organiza o a doua sesiune de admitere cu următorul calendar:

 • 07 – 12 septembrie 2020 - înscrierea candidaților (online - obligatoriu în format PDF)

 • 15 – 16 septembrie 2020 – susținerea probelor de concurs

 • 16 septembrie 2020 – afișarea rezultatelor

 • 19 septembrie 2020 – reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 17 – 18 septembrie 2020

 • 21 septembrie 2020 – afișarea listelor finale

În a II-a sesiune de admitere se organizează concurs pentru locurile rămase disponibile în urma examenului de admitere la specializarea Medicină (în limba engleză) din sesiunea iulie 2020, după cum urmează:

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Locuri taxă

Criterii de admitere

1.

Sănătate

Medicină (în limba engleză)

6 ani / 360 credite

0

3

- Test eliminatoriu de limbă engleză, notat cu admis / respins

- Interviu, la alegere între Biologie sau Chimie organică.

Departajarea în caz de medii egale:

 1. 1. Media de la bacalaureat

 2. 2. Nota obţinută la bacalaureat, proba scrisă transdisciplinară, în funcţie de profil sau filieră

12. FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI

Str. General Magheru nr. 26, tel.: 0758 694888

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri) și sâmbăta între orele 9.00 – 12.00 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 • 01 - 15 septembrie 2020 - înscrierea candidaţilor

 • 16 septembrie 2020 - afişarea rezultatelor

 • 16 - 19 septembrie 2020 - confirmarea locului

 • 21 septembrie 2020 - afişarea listelor finale

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Agronomie

Agricultură

4 ani/ 240 credite

0

2

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

2.

Horticultură

Horticultură

0

31

Peisagistică

5

15

3.

Silvicultură

Silvicultură

0

24

Exploatări forestiere

0

27

4.

Zootehnie

Zootehnie

0

28

5.

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

0

44

6.

Inginerie forestieră

Ingineria prelucrării lemnului

5

17

7.

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

0

47

Tehnologia prelucrării produselor agricole

0

31

8.

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

0

50

Criterii de departajare în caz de medii egale: nota (media) la proba de examen ,,Limba şi literatura română” obţinută la examenul de bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural

- candidaţi de etnie rromă

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

13. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

str. Universităţii nr. 1, tel.: 0259.408.109 – Decanat, 0259.408.276 – Secretariat facultate

Înscrierile se fac online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale sau la

sediul facultăţii între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri) și sâmbăta între orele 9.00 – 12.

Candidații care optează (și) pentru programele de studii cu predare în limba engleză trebuie să demonstreze cunoașterea limbii engleze, prin depunerea la dosar a unui document în acest sens: certificat de competență lingvistică, adeverință de la liceu sau foaie matricolă/situație școlară – criteriu eliminatoriu

 • 4 - 14 septembrie 2020 - înscrierea candidaţilor

 • 15 septembrie 2020 – afişarea rezultatelor provizorii;

 • 16 septembrie 2020, între orele 900-1500 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul

 • 16 septembrie 2020 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor.

 • 17 - 18 septembrie 2020 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis”

 • 21 septembrie 2020 – afişarea rezultatelor finale

Studii universitare de licenţă - Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Nr crt Domeniu de licenţă Program de studii Durata/
nr. credite
Locuri buget * Locuri taxă * Criterii de admitere
1 Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ECTS) 3 ani/ 180 credite 0 3
Media generală de admitere =
Media generală la examenul de bacalaureat (100%)
2 Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale (AI) 0 3
3 Finanţe Finanţe şi bănci (FB) 0 5
4 Marketing Marketing (MK) 0 6
5 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) (AAE) 3 ani/ 180 credite 7 10
6 Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale (în limba engleză) (AIE) 7 10

Criterii de departajare în caz de medii egale:

1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de bacalaureat

2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat.

3. Nota la proba (disciplina) Limba română la examenul de bacalaureat, respectiv nota la proba (disciplina) Limba engleză la examenul de bacalaureat în cazul specializărilor cu predare în limba engleză

Notă. În cazul în care un candidat nu a susţinut / nu dovedeşte susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor (disciplinelor) ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă / respectivele probe.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural

- candidaţi de etnie rromă

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Studii universitare de licenţă - Învăţământ la distanţă (ID)

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri cu taxă

Criterii de admitere

1.

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ECTS)

3 ani/ 180 credite

29

Media generală de admitere =

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

2.

Finanţe

Finanţe şi bănci (FB)

20

Criterii de departajare în caz de medii egale:

1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de bacalaureat

2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat.

3. Nota la proba (disciplina) Limba română la examenul de bacalaureat

Str. Universităţii, nr.5, Tel/fax: 0259 408439; 0259 408766

Înscrierile se fac la sediul facultăţii, de luni până vineri, între orele 9-16 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 • 1 - 14 septembrie 2020 - înscrierea candidaţilor

 • 14 septembrie 2020 - afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor

 • 15 septembrie – 17 septembrie 2020 - confirmări (faza 1)

 • 21 septembrie 2020 - afișarea rezultatelor finale după ora 16,00.

Învăţământ cu frecvenţă/ IF

Nrcrt

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Asistenţă socială

Asistenţă socială

3 ani /

180 credite

0

55

Media examenului de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei: nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.

.

2.

Sociologie

Sociologie

0

33

3.

Resurse umane

0

11

4.

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Beiuş)

0

12

5.

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară)

0

11

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural

- candidaţi de etnie rromă

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

Învăţământ cu frecvenţă redusă/ IFR

Nr crt

Domeniul de licenţă

Program de studii

Durata

/ nr. credite

Locuri cu taxă

Criterii de admitere

1.

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

3 ani

180 credite

38

Media examenului de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei: nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.

15. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „EPISCOP DR. VASILE COMAN”

Str. Universităţii nr.1, tel.0259 408182

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii, de luni până vineri, între orele 9-16 sau online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale

 • 01 - 15 septembrie 2020 - înscrierea candidaţilor

 • 16 septembrie 2020 - afişarea rezultatelor;

 • 16 - 18 septembrie 2020 - confirmări

 • 21 septembrie 2020 - redistribuiri şi liste finale

Nr crt

Domeniu de licenţă

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget *

Locuri taxă *

Criterii de admitere

1.

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

4 ani/ 240

credite

7

6

Media examenului de bacalaureat.

1. Media generală a anilor de liceu

2. Nota la disciplina Limba şi literatura română – proba scrisă, de la bacalaureat

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacităţii de şcolarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere şi sunt declaraţi admişi fără taxă:

- candidaţi absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural

- candidaţi de etnie rromă

- candidaţi români de pretutindeni, bursieri ai statului român

În cazuri bine justificate, rectorul Universităţii din Oradea poate acorda derogări de la prevederile prezentului ghid, cu condiţia încadrării în normele legale.

×

TOP

Universitatea din Oradea practică un regim de taxe flexibil, competitiv și adaptat pieței noastre.

Iar la nivel european este unul dintre cele mai convenabile.

CONVINGE-TE AICI!

Taxe 2020-2021