Acest website folosește cookie-uri | This website is using cookies
Acest website folosește cookie-uri pentru îmbunătățirea experienței online | This website is using cookies to ensure you get the best online experience
×

Descărcați ghidul admiterii - licență

I. ACTE NECESARE LA ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menționa, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cerereatip de înscriere se anexează următoarele acte (facultățile putând solicita și alte documente, specificate prin metodologia proprie):

A. Candidați români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene care au diplomă de bacalaureat obținută în România:

Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată cu originalul de instituția unde este depus originalul documentului, însoțită de adeverința doveditoare a depunerii originalului la instituția respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituție) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoția 2018, adeverința eliberată de către instituția de învățământ (în aceleași condiții ca și diploma de bacalaureat);

Certificatul de naștere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) ;

Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) - dacă este cazul;

Adeverința medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la facultățile care susțin examen de admitere cu probe de concurs;

Carte de identitate (original pentru conformitate) și copie;

Chitanță / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere.

Dosarele incomplete nu se preiau.

B. Candidați români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene care au diplomă de bacalaureat obținută în afara României:

Atestatul de recunoaștere a studiilor liceale, eliberat de Ministerul Educației Naționale;

Diploma de bacalaureat în original și traducere legalizată în limba română;

Certificat de competență lingvistică pentru limba română (în cazul înscrierii la programe de studii cu predare în limba română);

Certificat de naștere în copie și traducere legalizată în limba română;

Certificat de căsătorie în copie și traducere legalizată în limba română (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie) – dacă este cazul;

Certificat medical din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

Patru poze tip pașaport;

Copie pașaport sau C.I (se va prezenta și originalul pentru conformitate);

Chitanță / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere.

Dosarele incomplete nu se preiau.

Candidații care se înscriu și urmează două facultăți vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat/adeverinței la facultatea la care au fost admiși pe locurile subvenționate de la buget, iar copia certificată „conform cu originalul” la cealaltă facultate însoțită de adeverință din care să reiasă acest fapt, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile proprii.

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate sau de către o altă persoană, în numele candidatului, pe bază de procură notarială.

II. TAXE ADMITERE

În cadrul concursului de admitere se percep următoarele taxe:

Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON

Taxa pentru contestații - 150 RON

Taxa de înmatriculare - 100 RON

Taxă procesare dosar (pentru candidați cu studii anterioare efectuate în străinătate) - 150 Euro

Candidații care se înscriu la mai multe facultăți vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, conform metodologiilor proprii.

Taxa pentru contestații nu va fi percepută în situațiile generate de erorile operatorilor Universității din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidați cu vârsta până în 25 de ani:

  • orfanii;
  • cei aflați în centrele de plasament sau case de tip familial;
  • cei care au cel puțin un părinte angajat sau pensionat al Universității din Oradea;
  • cei care au cel puțin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat;
  • cei care au obținut în perioada studiilor liceale premii/distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.

Candidații care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente:

  • copii după certificate de deces ale părinților;
  • adeverințe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;
  • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali;
  • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali;
  • documente care să ateste obținerea în perioada studiilor liceale a distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăților.

III. ÎNSCRIEREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU CANDIDAȚII ABSOLVENȚI DE LICEE SITUATE ÎN MEDIUL RURAL PE LOCURILE SUBVENȚIONATE DE LA BUGET ALOCATE ÎN CONDIȚIILE LEGII

Candidatul va depune dosarul la facultate, iar pe fișa de înscriere va bifa opțiunea „candidat absolvent al unui liceu situat în mediul rural”.

În prima fază, candidații participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform metodologiei proprii de admitere a facultății, pe locurile subvenționate de la buget sau pe locurile cu taxă scoase la concurs. Comisia de admitere a facultății transmite rezultatul obținut de candidați comisiei centrale de admitere.

În faza a doua participă doar candidații care au fost declarați admiși la nivel de facultate (statut de „admis fără taxă” sau „admis cu taxă”).

După finalizarea admiterii la toate facultățile și colectarea datelor, comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună a acestor candidați, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la admitere. În limita locurilor bugetate special alocate, candidații primesc statutul final de „admis fără taxă pe locurile subvenționate de la buget, special alocate candidaților care provin de la licee din mediul rural”. În cazul în care candidatul nu obține acest statut, el revine la statutul inițial primit după concursul la nivel de facultate („admis fără taxă” sau „admis cu taxă”). Lista cuprinzând rezultatele admiterii va fi afișată pe pagina de web a universității.

IV. ÎNSCRIEREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU CANDIDAȚII DIN ETNIA RROMILOR PE LOCURILE SUBVENȚIONATE DE LA BUGET ALOCATE ÎN CONDIȚIILE LEGII

Candidatul va depune dosarul la facultate, va completa suplimentar o cerere tipizată pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenționate de la buget alocate distinct candidaților din etnia rromilor și va prezenta o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civile, culturale sau politice a rromilor legal constituită, prin care se atestă apartenența candidatului la comunitatea rromilor (nu că este neapărat membru al respectivei organizații).

Termenul limită pentru depunerea dosarelor candidaților de etnie rromă este unic la nivel de universitate și nu poate depăși ultima zi de înscriere la programele care organizează probe de admitere. Acest termen va fi afișat pe site-ul universității și pe site-urile facultăților.

În prima fază, candidații participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform metodologiei proprii de admitere a facultății, pe locurile subvenționate de la buget sau pe locurile cu taxă scoase la concurs. Comisia de admitere a facultății transmite rezultatul obținut de candidați comisiei centrale de admitere.

În faza a doua participă doar candidații care au fost declarați admiși la nivel de facultate (statut de „admis fără taxă” sau „admis cu taxă”).

Astfel, după finalizarea admiterii la toate facultățile și centralizarea datelor, pe baza mediei obținute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidații participă, la nivel de universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor subvenționate de la buget, special destinate lor.

Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere iar, în limita locurilor bugetate special alocate, candidații primesc statutul final deadmis fără taxă pe locurile subvenționate de la buget, special alocate” . În cazul în care candidatul nu obține acest statut, el revine la statutul inițial primit după concursul la nivel de facultate („admis fără taxă” sau „admis cu taxă”). Lista cuprinzând rezultatele admiterii va fi afișată pe pagina de web a universității.

V. CONFIRMAREA OCUPĂRII LOCULUI DE CĂTRE CANDIDAT

Confirmarea locului obținut se face prin:

achitarea taxei de înmatriculare la casieria universității sau la Banca Transilvania și depunerea chitanței / copiei ordinului de plată la secretariatul facultății;

doar pentru studenții cu taxă, plata tranșei I a taxei de școlarizare, la casieria universității sau la Banca Transilvania și depunerea chitanței / copiei ordinului de plată la secretariatul facultății;

se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de școlarizare pentru candidații / studenții care achită integral taxa anuală de școlarizare până în data de 15 octombrie 2018;

completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultății și semnarea contractului de școlarizare.

Etapa I

Confirmarea ocupării locului se va face în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologia proprie și afișat la avizier în loc vizibil și pe pagina web. În caz contrar candidații vor pierde definitiv locul ocupat prin admitere. După expirarea acestui termen, facultățile vor reface listele de admitere și le vor aduce la cunoștința candidaților prin afișare.

Etapa II

După întocmirea noilor liste, candidații care au fost declarați admiși prin redistribuire vor avea obligația de a confirma locul în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologia proprie și afișat la avizier în loc vizibil și pe pagina web, în caz contrar vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv.

Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afișa după finalizarea confirmărilor și va sta la baza înmatriculării pe programe de studii. Înmatricularea candidaților declarați admiși și confirmați va fi efectuată după încheierea celor două sesiuni de admitere, pe baza listelor definitive cumulate din sesiunile iulie și septembrie 2018, prin decizie a rectorului universității, până la data de 01.10.2018.

Dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut prin admitere se restituie personal candidatului, la cerere, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii și necondiționat, fără perceperea unor taxe, pe baza actelor de identitate sau a împuternicirii notariale.

VI. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE, CRITERII ȘI CIFRE DE ȘCOLARIZARE

1. FACULTATEA DE ARTE

Str. Universității nr. 1, tel. 0259 408129

Înscrierile se fac între orele 9.00 – 16.00, iar sâmbătă între orele 9.00 – 12.00 la secretariatul facultății.

Înscrierea candidaților: 05.07.2018-21.07.2018

Proba 1 eliminatorie: 23.07.2018

Proba 2 practică: 24.07.2018

Afișarea rezultatelor: 25.07.2018

Contestații: 25.07.2018-26.07.2018

Confirmări: 26.07- 01.08.2018

Afișarea rezultatelor finale: 01.08.2018

Nr crt

Domeniu de licență

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Capaci-tatea de școlari-zare *

Criterii de admitere

1.

Muzică

Muzică

3 ani

180 de credite

10

20

Probă eliminatorie: Probă de aptitudini muzicale

Proba de specialitate: Interviu în care se va urmări nivelul cunoștințelor muzicale ale candidatului

Departajarea în caz de medii egale: Solfegiu la prima vedere

Interpretare muzicală - instrumente

4 ani

240 de credite

14

15

Probă eliminatorie: O gamă majoră și relativa sa minoră (la alegere), cu arpegii.

Proba de specialitate:

- Proba de aptitudini instrumentale (75% din nota finală)

- Interviu în vederea evaluarii cunoștințelor teoretice muzicale (25% din nota finală)

Departajarea în caz de medii egale: nota la proba de tehnică și interpretare instrumentală

Interpretare muzicală –

canto

10

12

Probă eliminatorie: Vocalize

Proba de specialitate:

- Proba de aptitudini vocale și scenice (75% din nota finală)

- Interviu în vederea evaluarii cunoștințelor teoretice muzicale (25% din nota finală)

Departajarea în caz de medii egale: nota la proba de interpretare vocală

2.

Arte vizuale

Arte plastice (Pictură)

3 ani/ 180 credite

7

20

Proba eliminatorie: Mapă cu minim 10 lucrări; Interviu

Proba practică: Desen pentru pictură (100% din nota finală)

Departajarea în caz de medii egale: Media la examenul de bacalaureat

Arte plastice (Grafică)

7

20

Probă eliminatorie: Mapă cu minim 10 lucrări; Interviu

Probă practică: Desen pentru grafică

Departajarea în caz de medii egale: Media la examenul de bacalaureat

Arte decorative

7

20

Probă eliminatorie: Mapă cu minim 10 lucrări; Interviu

Probă practică: Desen pentru arte decorative

Departajarea în caz de medii egale: Media la examenul de bacalaureat

Design

7

20

Probă eliminatorie: Mapă cu minim 10 lucrări; Interviu

Probă practică: Desen pentru design

Departajarea în caz de medii egale: Media la examenul de bacalaureat

Modă- design vestimentar

7

15

Probă eliminatorie: Mapă cu minim 10 lucrări; Interviu

Probă practică: Desen pentru modă-design vestimentar

Departajarea în caz de medii egale: Media la examenul de bacalaureat

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați absolvenți ai liceelor situate în mediul rural (54 locuri pe universitate)

- candidați de etnie rromă (30 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

2. FACULTATEA DE CONSTRUCȚII, CADASTRU ȘI ARHITECTURĂ

Str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 4, tel. 0259 422421

Înscrierile se fac la sediul facultății, etaj I, sala 102 între orele 9-16 în zilele lucrătoare și sâmbăta între orele 9-14.

Domeniul Arhitectură

Domeniile: Inginerie civilă și Inginerie geodezică

inscrierea candidatilor

05 iulie - 17 iulie 2018

05 iulie - 21 iulie 2018

proba I, eliminatorie (desen liber)

19 iulie 2018

-

proba a II-a (desen tehnic)

19 iulie 2018

-

afisarea rezultatelor preliminare

20 iulie 2018

23 iulie 2018

depunerea contestatiilor

21 iulie 2018

23 iulie 2018

confirmarea ocuparii locului

24 – 26 iulie 2018

24 – 26 iulie 2018

redistribuirea candidaților și afișarea rezultatelor finale

27 iulie 2018

27 iulie 2018

confimarea rezultatelor finale

30 - 31 iulie 2018

30 - 31 iulie 2018

Nr. crt

Domeniu de licență

Program de studii

Durata/nr. credite

Locuri buget

Capacita-tea de școlari-zare *

Criterii de admitere

1

Inginerie civilă

Construcții civile, industriale și agricole

4 ani

240 credite

23

75

Media la examenul de bacalaureat

În caz de medii egale, departajarea se va face ținând cont de:

nota obținută la Matematică la examenul de bacalaureat,

certificatul obținut la proba „Evaluarea competențelor digitale” la examenul de bacalaureat.

Inginerie sanitară și protecția mediului

21

60

2

Inginerie geodezică

Măsurători terestre și cadastru

21

60

3.

Arhitectură

Arhitectură

6 ani

360 credite

22

40

Proba 1: Desen liber – probă eliminatorie (admis/respins)

Proba 2: Desen tehnic (70% din media finală),

Media la examenul de bacalaureat (30% din media finală).

În caz de medii egale, departajarea se va face ținând cont de: prima notă de la examenul de bacalaureat .

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați absolvenți ai liceelor situate în mediul rural (54 locuri pe universitate)

- candidați de etnie rromă (30 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

3. FACULTATEA DE DREPT

Bd. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 408457

Înscrierile se fac la sediul facultății, etaj I, sala 101 între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta între orele 9.00 – 12.00.

10 – 20 iulie 2018 - înscrierea candidaților

23 iulie 2018 – afișarea listelor inițiale

23 iulie 2018 – 27 iulie 2018 - perioada de confirmări

30 iulie 2018 – afișarea listelor finale

Nr crt

Domeniu de licență

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Capacitatea de școlarizare *

Criterii de admitere

1.

Științe administrative

Administrație publică

3 ani/ 180 credite

20

40

Nota la admitere = 70% medie Bacalaureat + 30% media notelor de la proba de Limba română din cadrul examenului de Bacalaureat.

2.

Drept

Drept

4 ani/ 240 credite

35

150

Notă: La medii egale criteriul de departajare îl va constitui media disciplinelor umaniste de la examenul de bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați absolvenți ai liceelor situate în mediul rural (54 locuri pe universitate)

- candidați de etnie rromă (30 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

4. FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ȘI SPORT

Str. Universității nr. 1, tel. 0259 408124

Înscrierile și confirmarea locului se fac la sediul facultății, pavilionul C, etaj II, de luni până vineri, între orele 900 – 1530

Domeniile Educație Fizică și Sport, Kinetoterapie

11 iulie – 19 iulie 2018 - înscrierea candidaților - testul eliminatoriu pentru programul de studii Kinetoterapie și motricitate specială (în limba engleză) va fi susținut în ziua înscrierii candidatului

20 iulie 2018 – concursul de admitere: proba eliminatorie - testarea capacității motrice – parcurs aplicativ. În situații speciale (cu argumentare) testul eliminatoriu poate fi susținut în ziua înscrierii candidatului.

23 iulie 2018 – afișarea rezultatelor provizorii

23 iulie, 24 iulie și 25 iulie 2018 – confirmarea acceptării locului – etapa I

26 iulie 2018 - afișarea rezultatelor după etapa I

26 iulie - 27 iulie 2018 – confirmare candidați admiși prin redistribuire – etapa a II -a

30 iulie 2018 – afișarea rezultatelor finale.

Domeniile Geografie, Știința mediului

11 iulie – 20 iulie 2018 – înscrierea candidaților- testul eliminatoriu pentru programul de studiu Geografia turismului (în limba engleză) va fi susținut în ziua înscrierii candidatului

23 iulie 2018 – afișarea rezultatelor provizorii

23 iulie, 24 iulie și 25 iulie 2018 – confirmarea acceptării locului – etapa I

26 iulie 2018 - afișarea rezultatelor după etapa I

26 iulie - 27 iulie 2018 – confirmare candidați admiși prin redistribuire – etapa a II -a

30 iulie 2018 – afișarea rezultatelor final

Nr crt

Domeniu de licență

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Capaci-tatea de școlari-zare *

Criterii de admitere

1.

Educație Fizică și Sport

Educație fizică și sportivă

3 ani/ 180 credite

23

50

1. Proba eliminatorie

- testarea capacității motrice – parcurs aplicativ la alegere evaluat cu admis/respins;

2.Media bacalaureat 100%.

Criterii de departajare pentru candidații cu medie egală:

1. nota obținută la bacalaureat la Limba și literatura română - proba scrisă

2. nota obținută la bacalaureat la Biologie

3. interviu

Sport și performanță motrică

0

50

2.

Kinetoterapie

Kinetoterapie și motricitate specială

3 ani/ 180 credite

23

80

Kinetoterapie și motricitate specială (în limba engleză)

1

40

1. Proba eliminatorie

- testarea capacității motrice – parcurs aplicativ la alegere evaluat cu admis/respins;

- test oral de limba engleză - conversație liberă evaluat cu admis/respins

2.Media bacalaureat 100%.

Criterii de departajare pentru candidații cu medie egală:

1. nota obținută la bacalaureat la Limba și literatura română - proba scrisă

2. nota obținută la bacalaureat la Biologie

3. interviu

3.

Geografie

Geografia turismului (în limba engleză)

3 ani/ 180 credite

15

50

1. Proba eliminatorie (testul de limbă străină) se susține în limba engleză sub forma de test oral, candidații fiind notați cu admis/respins.

2. Media de la examenul de Bacalaureat 100%

Departajarea în caz de medii egale:

1. nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Geografie

2. nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Limba și literatura română – proba scrisă

Tematica pentru testul de limbă engleză: Testul constă dintr-o conversație liberă pe teme de cultură generală în limba engleză.

Testul este oral și are caracter eliminatoriu.

Geografia

turismului

12

150

- Media de la examenul de Bacalaureat 100%

- Departajarea în caz de medii egale:

1. nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Geografie

2. nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Limba și literatura română – proba scrisă

Planificare

teritorială

20

50

4

Știința mediului

Știința mediului

3 ani/ 180 credite

0

50

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați absolvenți ai liceelor situate în mediul rural (54 locuri pe universitate)

- candidați de etnie rromă (30 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

5. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Str. Universității nr. 1, tel. 0259 408 104, 0259 408204

Înscrierile se fac în sala A003 (Pavilion A, parter) între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta între orele 9.00 – 12.00.

05.07.2018 - 25.07.2018 ora 12 Înscrieri

25.07.2018 ora 14 Afișare liste primare - la secretariatul facultății (Pavilion I, Sala I005)

26.07.2018 - 30.07.2018 ora 12 Confirmări I - la secretariatul facultății

30.07.2018 ora 14 Afișare liste intermediare - la secretariatul facultății

31.07.2018 - 01.08.2018 ora 12 Confirmări II - la secretariatul facultății

01.08.2018 ora 14 Afișare liste finale - la secretariatul facultății

Nr crt

Domeniu de licență

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Număr locuri scoase la concurs *

Criterii de admitere

1.

Calculatoare și tehnologia informației

Calculatoare

4 ani/ 240 credite

22

70

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

Tehnologia informației

21

40

2.

Ingineria sistemelor

Automatică și informatică aplicată

20

37

3.

Inginerie electrică

Electromecanică

20

36

Electromecanică (la Beiuș)

0

30

Sisteme electrice

23

36

4.

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Electronică aplicată

20

46

Rețele și software de telecomunicații

23

46

5.

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic

20

42

Criterii de departajare la medii egale:

1. Departajarea la medii egale: media/nota de la proba Matematică la examenul de bacalaureat.

2. În cazul perpetuării situației de balotaj, departajarea se va face în funcție de media/nota de la proba Competențe digitale la examenul de bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați absolvenți ai liceelor situate în mediul rural (54 locuri pe universitate)

- candidați de etnie rromă (30 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

 

6. FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Str. Universității nr. 1, tel.: + 4 0259 408 106

05 – 23 iulie 2018 – înscrierea candidaților;

23 iulie 2018, ora 17:00 – afișarea rezultatelor preliminare;

24 – 30 iulie 2018 – confirmarea candidaților admiși – etapa I;

30 iulie 2018, ora 17:00 – afișarea rezultatelor în urma etapei I;

31 iulie 2018, până la ora 12:00 – confirmarea candidaților admiși – etapa a II-a;

31 iulie 2018, ora 17:00 – afișarea listelor finale cu rezultatele concursului de admitere.

Înscrierile se fac între orele 9:00 – 16:00, în zilele lucrătoare (de luni până vineri), sala E202, pavilion E, etaj II, campus central.

Nr. crt

Domeniu de licență

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Capacita-tea de școlariza-re *

Criterii de admitere

1.

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

4 ani

240 credite

30

75

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

Energetică industrială

25

30

2.

Inginerie industrială

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

21

50

Tehnologia tricotajelor și confecțiilor

21

40

3.

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic

0

50

Inginerie economică industrială

15

50

Criterii de departajare la medii egale:

1. nota obținută la Matematică la examenul de bacalaureat;

2. calificativul obținut la proba de bacalaureat „Evaluarea competențelor digitale”;

3. interviu.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați absolvenți ai liceelor situate în mediul rural (54 locuri pe universitate)

- candidați de etnie rromă (30 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

7. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ȘI TEHNOLOGICĂ

tel.: 0259 408136, 0259 408141

Înscrieri se fac în Pavilionul B, parter, sala B015, între orele 9.00 – 15.00, în zilele lucrătoare.

5 - 20 iulie 2018 – Înscrierea candidaților;

23 iulie 2018 – Afișarea rezultatelor preliminare;

24 - 26 iulie 2018 – Confirmarea rezultatelor (Etapa I);

27 - 30 iulie 2018 - Redistribuirea candidaților, afișarea rezultatelor finale;

31 iulie -1 august 2018 - Confirmarea rezultatelor (Etapa a II-a - numai pentru candidații admiși prin redistribuire).

Învățământ cu frecvență (IF):

Nr crt

Domeniu de licență

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Capacitatea de scolarizare *

Criterii de admitere

1.

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

4 ani/ 240 credite

31

75

MA = MB ,

unde:

MA = Media Admitere

MB = Media Bacalaureat

2.

Inginerie industrială

Tehnologia construcțiilor de mașini

31

80

3.

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul mecanic

29

75

4.

Mecatronică și robotică

Mecatronică

16

30

Robotică

15

50

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați absolvenți ai liceelor situate în mediul rural (54 locuri pe universitate)

- candidați de etnie rromă (30 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

Învățământ la distanță (ID):

Nr crt

Domeniu de licență

Program de studii

Durata/

nr. credite

Număr total locuri cu taxă

Criterii de admitere

1.

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul mecanic

4 ani/ 240 credite

60

MA = MB ,

unde:

MA = Media Admitere

MB = Media Bacalaureat

Criterii de departajare la medii egale (pentru toate programele de studii):

Nota obținută la proba “Matematică” a examenului de Bacalaureat;

Calificativul obținut la proba „Evaluarea competențelor digitale” a examenului de Bacalaureat.

8. FACULTATEA DE ISTORIE, RELAȚII INTERNAȚIONALE, ȘTIINȚE POLITICE ȘI ȘTIINȚELE COMUNICĂRII

Str. Universității nr. 5, tel.: 0259 408 167, 0259 408 443

5 - 25 iulie 2018 - înscrierea candidaților

25 iulie 2018 - afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor

26 iulie – 27 iulie 2018 confirmări (faza 1)

30 iulie – 31 iulie 2018 confirmări (faza 2)

1 august 2018 - confirmări până la ora 14,00

1 august 2018 - afișarea rezultatelor finale ora 16,00.

Înscrierile se fac la secretariatul facultății între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta între orele 9.00-12.00.

Nr crt

Domeniu de licență

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Capaci-tatea de scolari-zare *

Criterii de admitere

1.

Relații internaționale și studii europene

Relații internaționale și studii europene

3 ani/ 180 credite

11

100

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

- Test eliminatoriu de limbă engleză pentru programul de studii în limba engleză

Relații internaționale și studii europene (în limba engleză)

12

50

2.

Științe politice

Științe politice

17

75

Studii de securitate

11

100

3.

Istorie

Istorie

20

60

Medie bacalaureat – 100%

4.

Științe ale comunicării

Jurnalism

12

50

Medie bacalaureat – 100%

Comunicare și relații publice

3

75

Criterii de departajare:

- nota de la disciplina Limba română de la examenul de bacalaureat.

TEMATICA PENTRU TESTUL DE LIMBĂ ENGLEZĂ:

Testul constă dintr-o conversație liberă pe teme de cultură generală în limba engleză. Testul este oral și are caracter eliminatoriu (admis/respins).Testul de limba engleză va avea loc zilnic de la ora 16. Nu se admit contestații la probele orale.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați absolvenți ai liceelor situate în mediul rural (54 locuri pe universitate)

- candidați de etnie rromă (30 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

9. FACULTATEA DE LITERE

Str. Universității nr. 1, telefon: 0259 408178; 0259 408267

Înscrierea candidaților se face la sediul facultății, Pavilionul C parter, sala C 010 de luni până vineri între orele 9 - 16.

05.07.2018 - 18.07.2018 înscrierea candidaților

19.07.2018 - susținerea probei orale de competență lingvistică

20.07.2018 - afișarea rezultatelor/listelor provizorii

23.07.2018 – 30.08.2018- confirmări

31.07.2018 - afișarea listelor finale

Nr crt

Domeniu de licență

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Capaci-tate de școla-rizare *

Criterii de admitere

1

Limbă și literatură

Limba și literatura românăO limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană)

3 ani/ 180 credite

27

50

1. Probe distincte de competență lingvistică eliminatorie,

la limbile - engleză

- franceză

- germană

notate cu admis/respins

2. Media bacalaureat

100%

2

Limba și literatura englezăO limbă și literatură modernă (franceză, germană) / Limba și literatura română

27

100

3

Limba și literatura francezăO limbă și literatură modernă (engleză, germană) / Limba și literatura română

8

50

4

Limba și literatura germanăO limbă și literatură modernă (engleză, franceză) / Limba și literatura română

8

25

Criterii de departajare la medii egale:

1. Nota la bacalaureat la disciplina Limba și Literatura română

2. Interviu în fața Comisiei de admitere a Facultății de Litere

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați absolvenți ai liceelor situate în mediul rural (54 locuri pe universitate)

- candidați de etnie rromă (30 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

 

10. FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE

Str. P-ța 1 Decembrie, nr. 10, tel.: 0259 412834, 0259 411454

05 - 26 iulie 2018 - înscrierea candidaților;

27- 28 iulie 2018 - susținerea probelor de concurs;

28 iulie 2018 - afișarea rezultatelor;

29 - 30 iulie 2018 – confirmarea înscrierii candidaților admiși;

31 iulie 2018 – reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 29 - 30 iulie 2018

01 august 2018 - predarea listelor finale la Rectorat și afișarea lor, după semnare, la sediul facultății.

Înscrierile se fac la secretariatul facultății, de luni până vineri între orele 900-1600, iar sâmbăta între orele 900-1200.

Nr. crt.

Domeniul de licență

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri

buget

Capacita-tea de școlari-zare *

Criterii de admitere

1.

Sănătate

Medicină

6 ani/

360 credite

81

150

Test grilă, la alegere între Biologie sau Chimie organică.

Medicină dentară

40

85

Test grilă, la alegere între Biologie sau Chimie organică.

Medicină (în limba engleză)

0

50

- Test eliminatoriu de limbă engleză, notat cu admis / respins

- Interviu, la alegere între Biologie sau Chimie organică.

Farmacie

5 ani/

300 credite

20

60

- Test grilă la alegere între: Biologie și Chimie organică sau Biologie și Chimie anorganică

Asistență medicală generală

4 ani/

240 credite

13

50

Test grilă Biologie

Obs. La înscriere candidații vor opta pentru cele cinci specializări în ordinea preferințelor. Distribuirea pe specializări se va face ținând cont de nota obținută la testul grilă și opțiunile făcute în prealabil.

Balneofiziokineto-terapie și recuperare

3 ani/

180 credite

14

50

Radiologie și imagistică

8

30

Tehnică dentară

11

35

Nutriție și dietetică

6

50

Departajarea în caz de medii egale:

1. Media de la bacalaureat

2. Nota obținută la bacalaureat, proba scrisă transdisciplinară, în funcție de profil sau filieră

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați absolvenți ai liceelor situate în mediul rural (54 locuri pe universitate)

- candidați de etnie rromă (30 de locuri pe universitate)

11. FACULTATEA DE PROTECȚIA MEDIULUI

Str. General Magheru nr. 26, tel.: 0259 408277, 0259 408440

Înscrierile se fac la secretariatul facultății între orele 9.00 – 16.00 (luni-vineri), iar sâmbăta și duminica între orele 9.00 – 12.00.

05 - 24 iulie 2018 - înscrierea candidaților;

25 iulie 2018 - afișarea rezultatelor;

26 - 31 iulie 2018 – confirmarea locului pentru candidații declarați admiși;

01 august 2018 – afișarea listelor finale

Nr crt

Domeniu de licență

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Capacita-tea de scolari-zare *

Criterii de admitere

1.

Agronomie

Agricultură

4 ani/ 240 credite

12

50

Media de admitere = Media la examenul de bacalaureat

2.

Horticultură

Horticultură

12

50

Peisagistică

12

30

3.

Silvicultură

Silvicultură

12

75

Exploatări forestiere

13

40

4.

Zootehnie

Zootehnie

14

50

5.

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice

18

75

6.

Inginerie forestieră

Ingineria prelucrării lemnului

12

35

7.

Ingineria produselor alimentare

Controlul și expertiza produselor alimentare

17

75

Tehnologia prelucrării produselor agricole

13

50

8.

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism

20

90

Criterii de departajare în caz de medii egale: nota (media) la proba de examen ,,Limba și literatura română” obținută la examenul de bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați absolvenți ai liceelor situate în mediul rural (54 locuri pe universitate)

- candidați de etnie rromă (30 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

12. FACULTATEA DE ȘTIINȚE

Str. Universității nr. 1, tel. 0259 408161

Înscrierile pentru admiterea 2017 se fac la secretariatul facultății, pavilion C, etaj I, sala C107 de luni până vineri între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta între orele 9.00-12.00.

09 – 21 2018 iulie - înscrierea candidaților

23 iulie 2018, ora 9.00 – proba de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis /respins, pentru specializarea Fizică medicală (în limba engleză)

23 iulie 2018 - afișarea rezultatelor preliminare și verificarea opțiunii candidaților

23 iulie 2018 – depunerea și rezolvarea contestațiilor

24 – 31 iulie 2018 - confirmarea locurilor obținute prin concurs (etapa I și etapa II )

etapa I – 24 - 28 iulie 2018 confirmarea locurilor bugetate și cu taxă

etapa II - 30 - 31 iulie 2018 confirmarea locurilor bugetate și cu taxă în urma redistribuirii

1 august 2018 - afișarea rezultatelor finale

Nr crt

Domeniu de licență

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Capacita-tea de scolari-zare *

Criterii de admitere

1.

Biologie

Biologie

3 ani / 180 credite

29

80

Diploma de bacalaureat

Media de admitere:

La alegere

media generală la bacalaureat;

nota la proba E.c. din cadrul examenului de bacalaureat;

- nota la proba E.d. din cadrul examenului de bacalaureat.

Pentru Fizică medicală (în limba engleză) candidații vor susține după înscriere un interviu în limba engleză – eliminatoriu, notat cu admis /respins.

2.

Chimie

Chimie

30

40

3.

Fizică

Fizică medicală

20

40

Fizică

0

25

Fizică medicală (în limba engleză)

9

40

4.

Informatică

Informatică

20

50

Diploma de bacalaureat

Media de admitere:

La alegere

media generală la bacalaureat;

nota la Matematică din cadrul examenului de bacalaureat;

- nota la Informatică din cadrul examenului de bacalaureat.

5.

Matematică

Matematică

20

50

Criterii de departajare la medii egale: nota de la proba scrisă diferențiată în funcție de filieră, profil și specializare, E.c, din cadrul examenului de bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați absolvenți ai liceelor situate în mediul rural (54 locuri pe universitate)

- candidați de etnie rromă (30 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

13. FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

str. Universității nr. 1, tel.: 0259.408.109 – Decanat, 0529.408.276 – Secretariat facultate

Înscrierile se fac la sediul facultății, Clădirea F, Parter, sala F003, de luni până vineri, între orele 9.00 - 16.00, iar sâmbăta între orele 9.00 -12.00.

5 - 24 iulie 2018 - înscrierea candidaților; Candidații care optează (și) pentru programele de studii cu predare în limba engleză vor susține proba eliminatorie de competență lingvistică în limba engleză, probă notată cu admis / respins, în ziua înscrierii;

25 iulie 2018 – afișarea rezultatelor provizorii;

26 iulie 2018, între orele 900-1500 – depunerea contestațiilor (dacă este cazul) împreună cu chitanța care face dovada achitării taxei pentru contestație (150 RON), la Decanatul Facultății de Științe Economice (sala I 008a);

26 iulie 2018 – rezolvarea contestațiilor și re-afișarea rezultatelor provizorii, în urma contestațiilor. Nu se primesc, în niciun caz, contestații la contestații!

27 - 31 iulie 2018 – confirmarea ocupării locului de către candidații declarați „admis” în urma concursului de admitere.

1 august 2018 – afișarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidații declarați „admis” în urma concursului de admitere (după expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Științe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală și o va aduce la cunoștința celor interesați prin afișare publică, la avizierul Facultății și pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

Studii universitare de licență - Învățământ cu frecvență (IF)

Nr crt

Domeniu de licență

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Număr locuri scoase la concurs *

Criterii de admitere

1.

Administrarea afacerilor

Economia comerțului, turismului și serviciilor (ECTS)

3 ani/ 180 credite

15

75

Media generală de admitere =

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

2.

Contabilitate

Contabilitate și informatică de gestiune (CIG)

16

75

3.

Economie și afaceri internaționale

Afaceri internaționale (AI)

15

75

4.

Finanțe

Finanțe și bănci (FB)

15

75

5.

Management

Management (MN)

15

75

6.

Marketing

Marketing (MK)

15

75

7.

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză) (AAE)

3 ani/ 180 credite

15

50

Probă eliminatorie de competență lingvistică (test grilă de verificare a nivelului de cunoaștere a limbii engleze), notat cu admis sau respins

Media generală de admitere =

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

8.

Economie și afaceri internaționale

Afaceri internaționale (în limba engleză) (AIE)

15

50

Criterii de departajare în caz de medii egale:

1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de bacalaureat

2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat.

3. Nota la proba (disciplina) Limba română la examenul de bacalaureat, respectiv nota la proba (disciplina) Limba engleză la examenul de bacalaureat în cazul specializărilor cu predare în limba engleză

Notă. În cazul în care un candidat nu a susținut / nu dovedește susținerea la examenul de bacalaureat a probelor (disciplinelor) ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă / respectivele probe.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați absolvenți ai liceelor situate în mediul rural (54 locuri pe universitate)

- candidați de etnie rromă (30 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

Studii universitare de licență - Învățământ la distanță (ID)

Nr crt

Domeniu de licență

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri cu taxă scoase la concurs

Criterii de admitere

1.

Economie și afaceri internaționale

Afaceri internaționale (AI)

3 ani/ 180 credite

50

Media generală de admitere =

Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

2.

Marketing

Marketing (MK)

50

Criterii de departajare în caz de medii egale: 

1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de bacalaureat

2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat.

3. Nota la proba (disciplina) Limba română la examenul de bacalaureat

Notă. În cazul în care un candidat nu a susținut / nu dovedește susținerea la examenul de bacalaureat a probelor (disciplinelor) ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă / respectivele probe.

14. FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

Str. Universității, nr.5, Tel/fax: 0259 408439

9.07.2018 -.19.07.2018 – înscrierea candidaților

20.07.2018 – afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor

23.07.2018 - 25.07.2018 – confirmarea locului ocupat (Etapa I)

26.07.2018 - 27.07.2018 - confirmarea locului ocupat (Etapa II)

31.07.2018 – afișarea rezultatelor finale

Înscrierile se fac la sediul facultății, clădirea V etaj 1 sala V109, în zilele lucrătoare între orele 9-16.

Învățământ cu frecvență/ IF

Nrcrt

Domeniul de licență

Program de studii

Durata/

nr. credite

Nr. locuri buget

Capaci-tatea de școlari-zare *

Criterii de admitere

1

Asistență socială

Asistență socială

3 ani /

180 credite

24

95

Media examenului de bacalaureat.

Departajarea candidaților în caz de egalitate a mediei: nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.

2

Psihologie

Psihologie

22

125

3

Sociologie

Sociologie

15

50

4

Resurse umane

15

50

5

Științe ale educației

Pedagogia învățământului primar și preșcolar Oradea

8

75

Probă eliminatorie: Interviu - Dicție și comunicare

Media examenului de bacalaureat.

Departajarea candidaților în caz de egalitate a mediei: nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.

6

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Beiuș)

10

60

7

Psihopedagogie specială

14

30

8

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară)

7

25

Probă eliminatorie: Interviu - Dicție și comunicare

Media examenului de bacalaureat.

Departajarea candidaților în caz de egalitate a mediei: nota examenului de limba maghiară la examenul de Bacalaureat.

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați absolvenți ai liceelor situate în mediul rural (54 locuri pe universitate)

- candidați de etnie rromă (30 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

Învățământ cu frecvență redusă/ IFR

Nr crt

Domeniul de licență

Program de studii

Durata

/ nr. credite

Nr. total locuri cu taxă

Criterii de admitere

1.

Științe ale educației

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

3 ani

180 credite

75

Probă eliminatorie: Interviu - Dicție și comunicare

Media examenului de bacalaureat.

Departajarea candidaților în caz de egalitate a mediei: nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.

15. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „EPISCOP DR. VASILE COMAN”

Str. Universității nr.1, tel.0259-408182

Înscrierile se fac la secretariatul facultății, de luni până vineri, între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta între orele 9.00-12.00.

05 – 20 iulie 2018 - înscrierea candidaților;

23 iulie 2018 - verificarea aptitudinilor muzicale;

24 iulie 2018 - examen scris din „Învățătura de credință ortodoxă”;

24 iulie 2018 - afișarea rezultatelor;

24 – 27 iulie 2018, ora 1200 - confirmări;

30 iulie 2018 - redistribuiri și liste finale.

Nr crt

Domeniu de licență

Program de studii

Durata/

nr. credite

Locuri buget

Capacita-tea de scolari-zare *

Criterii de admitere

1.

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

4 ani/ 240

credite

40

50

Proba 1: probă eliminatorie (admis/respins)

- Verificarea aptitudinilor muzicale

Proba 2: – probă scrisă

-„Învățătura de credință ortodoxă”

Nota la admitere =

0.5xnota la proba 2 + 0.5xmedia la examenul de bacalaureat

Criterii de departajare în caz de medii egale:

1. Media generală de la examenul de bacalaureat

2. Nota la disciplina Limba și literatura română – proba scrisă, de la bacalaureat

* Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați absolvenți ai liceelor situate în mediul rural (54 locuri pe universitate)

- candidați de etnie rromă (30 de locuri pe universitate)

- candidați români de pretutindeni

×

TOP

Universitatea din Oradea practică un regim de taxe flexibil, competitiv și adaptat pieței noastre.

Iar la nivel european este unul dintre cele mai convenabile.

CONVINGE-TE AICI!

Taxe mici!